next up prev

Wilderness: Avokaya

Language Name: Avokaya
LANGID: AVUWBT
TLC: avu

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.89
#utts aligned: 8718
Duration: 24:44:17

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.75

Original bible.is link: http://listen.bible.is/AVUWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: AVUWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.75)

Input Text: Mãtáyõ
Pronunciation:  pau m a t A j o pau
TTS: 
  
Input Text: Tã âfõ-âfõ Yésũ Krístõ rî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ rî rĩʼá nõô.
Pronunciation:  pau t a A f o A f o j u00E9p s u k r a s t o r E A x013p b a x013p j A x013p j a k A r E r i A n o u00F4p pau
TTS: 
  
Input Text: Yésũ rĩʼá kúmú Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ʼî.
Pronunciation:  pau j u00E9p s u r i A k y m y d a x013p w y d i x013p r E o z o w A E pau
TTS: 
  
Input Text: Gõʼdá Dạ̃wúdị̃ íyíkâ Ãbãrãyámã rî ózõwá ʼî. Ózõwá gólĩyî îtõlé bê Ãbãrãyámã rú sĩ cãlé bũúũ kúmú Dạ̃wúdị̃ rú rî rĩʼá ĩyî õzõ nõô ʼbá yí kâtí.
Pronunciation:  pau g o d A d a x013p w y d i x013p a j a k A u00C3p b a r a j A m a r E o z o w A E z o w A g o l i j E E t o l u00E9p b u00EAp u00C3p b a r a j A m a r y s i ch a l u00E9p b u y u k y m y d a x013p w y d i x013p r y r E r i A i j E o z o n o u00F4p b A j a k A t a pau
TTS: 
  
Input Text: Ãbãrãyámã tị̂ Ĩsákã.
Pronunciation:  pau u00C3p b a r a j A m a t E x013p u0128p s A k a pau
TTS: 
  
Input Text: Gõʼdá Ĩsákã tị̂ íyíkâ Yãkóbã.
Pronunciation:  pau g o d A u0128p s A k a t E x013p a j a k A j a k o b a pau
TTS: 
  
Input Text: Gõʼdá Yãkóbã tị̂ íyíkâ Yúdạ̃ yî ậdrúpị̃ lâ yí bê.
Pronunciation:  pau g o d A j a k o b a t E x013p a j a k A j y d a x013p j E A x013p d r y p i x013p l A j a b u00EAp pau
TTS: 
  
Input Text: Gõʼdá Yúdạ̃ tị̂ Pẽrézẽ yî Zérã bê, gõʼdá ândrê lâ yî Támã ĩʼdî.
Pronunciation:  pau g o d A j y d a x013p t E x013p p e x030p r u00E9p z e x030p j E z u00E9p r a b u00EAp pau g o d A A n d r u00EAp l A j E t A m a i d E pau
TTS: 
  
Input Text: Gõʼdá Pẽrézẽ tị̂ íyíkâ Ẽzẽrónẽ.
Pronunciation:  pau g o d A p e x030p r u00E9p z e x030p t E x013p a j a k A e x030p z e x030p r o n e x030p pau
TTS: 
  
Input Text: Gõʼdá Ẽzẽrónẽ tị̂ íyíkâ Rámã.
Pronunciation:  pau g o d A e x030p z e x030p r o n e x030p t E x013p a j a k A r A m a pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Útị̂ Yésũ Bẽtẽlémẽ ʼá ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼá.
Aligned to: 
  
Text: Ndrô gólâ rî tị̃zó ʼdĩ ʼá rî, Ẽródẽ ĩʼdî kúmú ạ́ngị́ ʼî ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ drị̃lị́.
Aligned to: 
  
Text: Gõʼdá Yésũ rî tị̃tị̃ vósĩ rî, tã nị̃ ʼbá ãzâ ʼbá yî gólĩyî rĩ ʼbá tã ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ drí rĩʼá âʼdálâ rî nị̃lị́ rî drí ângázó ânĩlí võ jẽjẽ ʼásĩ ómvórẽ lésĩ âcálé Yẽrõsãlémã ʼá, tãlâ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ ãzâ drị̃ gólĩyî trá jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ ʼálâ.
Aligned to: 
  
Text: Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî rĩzó tã îjílí kĩ nĩ rî, "Mvá gólâ tị̃lị́ nõngá ʼbạ̃drị̃ nô ʼá ʼẽ ʼbá âʼdólé kúmú ạ́ngị́ ró ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drị̃lị́ rî bê ángô lé ró yã?
Aligned to: 
  
Text: Ãmâ drí ʼbãzó drẽ ómvórẽ ʼálâ rî, ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ ãzâ âfõ trá tã âʼdálé ãmâ drí kĩ, úũtị̂ kúmú ạ́ngị́ trá ʼbạ̃drị̃ nô ʼá. Ĩʼdî ãmâ drí ânĩzó nõ gólâ rî ị̂njị̃lị́."
Aligned to: 
  
Text: Gõʼdá tã ʼdî drí õjílã dũû Yẽrõsãlémã ʼá rî ʼbãzó kpá âʼdólé tã ị̂sũ ró.
Aligned to: 
  
Text: Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ drí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ậzị́zó gõʼdá kpá lãʼbí îmbá ʼbá yí bê ndrĩ ʼdó ânĩlí yí ngálâ.
Aligned to: 
  
Text: Drílâ gólĩyî îjízó kĩ, "Úlị́ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yí kâ vó ró rî, áâʼdô kúmú ʼẽ ʼbá âʼdólé ʼdíyî pã ʼbá ró rî tị̃ʼá ángô lé yã?"
Aligned to: 
  
Text: Gõʼdá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó kúmú Ẽródẽ drí kĩ, "Ôvârí kĩ, áâʼdô gólâ rî tị̃ʼá Bẽtẽlémẽ ʼá ʼbạ̃drị̃ ãmákâ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼá nõngá, õzõ tã ậngũ ʼbá Míkã drí tã lâ îgĩlí trá ạ̃kû ró rî kâtí kĩʼá nĩ rî,
Aligned to: