next up prev

Wilderness: Bicolano, Central

Language Name: Bicolano, Central
LANGID: BCLBPV
TLC: bcl

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.46
#utts aligned: 12685
Duration: 19:39:05

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.30

Original bible.is link: http://listen.bible.is/BCLBPV/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: BCLBPV.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.30)

Input Text: MATEO
Pronunciation:  pau m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Iyo ini an mga ginikanan ni Jesu-Cristo, na gikan ki David, na gikan ki Abraham.
Pronunciation:  pau i j o i n i A n m g A g i n i k A n A n n i dZ e s u ch r i s t o pau n A g i k A n k i d A v i d pau n A g i k A n k i A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Si Abraham ama ni Isaac, si Isaac ama ni Jacob, si Jacob ama ni Juda saka kan mga tugang niya;
Pronunciation:  pau s i A b r A h A m A m A n i i s A A ch pau s i i s A A ch A m A n i dZ A ch o b pau s i dZ A ch o b A m A n i dZ u d A s A k A k A n m g A t u g A n g n i j A pau
TTS: 
  
Input Text: si Juda ama ni Fares asin ni Zera (si Tamar an saindang ina), si Fares ama ni Esrom, si Esrom ama ni Aram;
Pronunciation:  pau s i dZ u d A A m A n i f A r e s A s i n n i z e r A s i t A m A r A n s A i n d A n g i n A s i f A r e s A m A n i e s r o m pau s i e s r o m A m A n i A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: si Aram ama ni Aminadab, si Aminadab ama ni Naason, si Naason ama ni Salmon;
Pronunciation:  pau s i A r A m A m A n i A m i n A d A b pau s i A m i n A d A b A m A n i n A A s o n pau s i n A A s o n A m A n i s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: si Salmon ama ni Boaz (si Rahab an saiyang ina), si Boaz ama ni Obed (si Ruth an saiyang ina), si Obed ama ni Jesse;
Pronunciation:  pau s i s A l m o n A m A n i b o A z s i r A h A b A n s A i j A n g i n A s i b o A z A m A n i o b e d s i r u t h A n s A i j A n g i n A s i o b e d A m A n i dZ e s s e pau
TTS: 
  
Input Text: si Jesse iyo an ama ni Hadeng David.
Pronunciation:  pau s i dZ e s s e i j o A n A m A n i h A d e n g d A v i d pau
TTS: 
  
Input Text: Si David ama ni Solomon (an saiyang ina dating agom ni Urias);
Pronunciation:  pau s i d A v i d A m A n i s o l o m o n A n s A i j A n g i n A d A t i n g A g o m n i u r i A s pau
TTS: 
  
Input Text: si Solomon ama ni Roboam, si Roboam ama ni Abias, si Abias ama ni Asa;
Pronunciation:  pau s i s o l o m o n A m A n i r o b o A m pau s i r o b o A m A m A n i A b i A s pau s i A b i A s A m A n i A s A pau
TTS: 
  
Input Text: si Asa ama ni Josafat, si Josafat ama ni Joram, si Joram ama ni Uzias;
Pronunciation:  pau s i A s A A m A n i dZ o s A f A t pau s i dZ o s A f A t A m A n i dZ o r A m pau s i dZ o r A m A m A n i u z i A s pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: si Solomon ama ni Roboam, si Roboam ama ni Abias, si Abias ama ni Asa;
Aligned to: 
  
Text: si Asa ama ni Josafat, si Josafat ama ni Joram, si Joram ama ni Uzias;
Aligned to: 
  
Text: si Ezekias ama ni Manases, si Manases ama ni Amon, si Amon ama ni Josias;
Aligned to: 
  
Text: si Josias ama ni Jeconias saka kan mga tugang niya, kan panahon na madestyero an mga Israelita sa Babilonia.
Aligned to: 
  
Text: Kan nakadestyero na an mga Israelita sa Babilonia, iyo ini an mga ginikanan:
Aligned to: 
  
Text: si Jeconias ama ni Sealtiel, si Sealtiel ama ni Zorobabel;
Aligned to: 
  
Text: si Zorobabel ama ni Abiud, si Abiud ama ni Eliakim, si Eliakim ama ni Azor;
Aligned to: 
  
Text: si Azor ama ni Zadok, si Zadok ama ni Akim, si Akim ama ni Eliud;
Aligned to: 
  
Text: si Eliud ama ni Eleazar, si Eleazar ama ni Matan, si Matan ama ni Jacob;
Aligned to: