next up prev

Wilderness: Bissa

Language Name: Bissa
LANGID: BIBWBT
TLC: bib

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.70
#utts aligned: 6247
Duration: 09:38:14

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.22

Original bible.is link: http://listen.bible.is/BIBWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: BIBWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.22)

Input Text: Matiyee
Pronunciation:  pau m A t i j e e pau
TTS: 
  
Input Text: Yeezuu yaabɔɔ wɔɔ ba n nɩ:
Pronunciation:  pau j e e z u u j A A b x003p x003p w x003p x003p b A n n x005p pau
TTS: 
  
Input Text: Yeezuu ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, cir Davɩd Nyɩ m, Abraham do gʋaa m sɔ.
Pronunciation:  pau j e e z u u x005p j x005p r x014p x005p x007p pau ch i r d A v x005p d n j x005p m pau A b r A h A m d o g x007p A A m s x003p pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham n Izakkɩ yɩ,
Pronunciation:  pau A b r A h A m n i z A k k x005p j x005p pau
TTS: 
  
Input Text: Ziida n Farɛɛs kan Zaaraa kɩ yɩ, ŋ da m Tamaar m, Farɛɛs n Ɛsrɔm yɩ, Ɛsrɔm n Aram yɩ,
Pronunciation:  pau z i i d A n f A r x014p x014p s k A n z A A r A A k x005p j x005p pau u014Bp d A m t A m A A r m pau f A r x014p x014p s n u0190p s r x003p m j x005p pau u0190p s r x003p m n A r A m j x005p pau
TTS: 
  
Input Text: Aram n Aminadaab yɩ, Aminadaab n Naasɔɔn yɩ, Naasɔɔn n Salmɔɔn yɩ,
Pronunciation:  pau A r A m n A m i n A d A A b j x005p pau A m i n A d A A b n n A A s x003p x003p n j x005p pau n A A s x003p x003p n n s A l m x003p x003p n j x005p pau
TTS: 
  
Input Text: Salmɔɔn n Boozɩ yɩ, a da m Rahab m, Boozɩ n Zobɛɛd yɩ, a da m Rutɩ m, Zobɛɛd n Yesee yɩ,
Pronunciation:  pau s A l m x003p x003p n n b o o z x005p j x005p pau A d A m r A h A b m pau b o o z x005p n z o b x014p x014p d j x005p pau A d A m r u t x005p m pau z o b x014p x014p d n j e s e e j x005p pau
TTS: 
  
Input Text: Yesee n cir Davɩd yɩ, Davɩd n Salomɔɔn yɩ, a da nyɩnta Iirii lʋ,
Pronunciation:  pau j e s e e n ch i r d A v x005p d j x005p pau d A v x005p d n s A l o m x003p x003p n j x005p pau A d A n j x005p n t A i i r i i l x007p pau
TTS: 
  
Input Text: Salomɔɔn n Roboam yɩ, Roboam n Abɩya yɩ, Abɩya n Azaa yɩ,
Pronunciation:  pau s A l o m x003p x003p n n r o b o A m j x005p pau r o b o A m n A b x005p j A j x005p pau A b x005p j A n A z A A j x005p pau
TTS: 
  
Input Text: Azaa n Zozafat yɩ, Zozafat n Zooram yɩ, Zooram n Ozɩyas yɩ,
Pronunciation:  pau A z A A n z o z A f A t j x005p pau z o z A f A t n z o o r A m j x005p pau z o o r A m n z x005p j A s j x005p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Abraham n Izakkɩ yɩ,
Aligned to: 
  
Text: Ziida n Farɛɛs kan Zaaraa kɩ yɩ, ŋ da m Tamaar m, Farɛɛs n Ɛsrɔm yɩ, Ɛsrɔm n Aram yɩ,
Aligned to: 
  
Text: Aram n Aminadaab yɩ, Aminadaab n Naasɔɔn yɩ, Naasɔɔn n Salmɔɔn yɩ,
Aligned to: 
  
Text: Salmɔɔn n Boozɩ yɩ, a da m Rahab m, Boozɩ n Zobɛɛd yɩ, a da m Rutɩ m, Zobɛɛd n Yesee yɩ,
Aligned to: 
  
Text: Salomɔɔn n Roboam yɩ, Roboam n Abɩya yɩ, Abɩya n Azaa yɩ,
Aligned to: 
  
Text: Zozɩyas n Zekonɩyas kan a dannɔ kɩ yɩ.
Aligned to: 
  
Text: A n a ga kʋ ʋ kan Babɩlɔnnɩ lɔmbaa tarɛ dɔmɩm bɩ kɩ.
Aligned to: 
  
Text: Babɩlɔnnɩ lɔmbaa bɩ jɛ ʋ bɩ, Zekonɩyas Salatɩyɛl yɩ, Salatɩyɛl n Zorobabɛl yɩ,
Aligned to: 
  
Text: Zorobabɛl n Abiyud yɩ, Abiyud n Eliyakim yɩ, Eliyakim n Azɔɔr yɩ,
Aligned to: