next up prev

Wilderness: Nangnda

Language Name: Nangnda
LANGID: BJVWYI
TLC: bjv

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.03
#utts aligned: 6711
Duration: 10:49:30

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.84

Original bible.is link: http://listen.bible.is/BJVWYI/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: BJVWYI.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.84)

Input Text: Matɨye
Pronunciation:  pau m A t x001p j e pau
TTS: 
  
Input Text: Gɨn ka lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ ngon ka Dabɨdɨ, kɨ ngon ka Abɨrakam ə to kɨn:
Pronunciation:  pau g x001p n k A l x004p dZ x004p dZ u k x001p r x001p s x001p k x001p n g o n k A d A b x001p d x001p pau k x001p n g o n k A A b x001p r A k A m x004p t o k x001p n pau
TTS: 
  
Input Text: Abɨrakam ojɨ Isakɨ, Isakɨ ojɨ Jakobɨ, Jakobɨ ojɨ Juda kɨ ngako̰e je.
Pronunciation:  pau A b x001p r A k A m o dZ x001p i s A k x001p pau i s A k x001p o dZ x001p dZ A k o b x001p pau dZ A k o b x001p o dZ x001p dZ u d A k x001p n g A k o x028p e dZ e pau
TTS: 
  
Input Text: Juda əi kɨ Tamar oji Parəsɨ əi kɨ Jara, Parəsɨ ojɨ Əsɨrom, Əsɨrom ojɨ Aram,
Pronunciation:  pau dZ u d A x004p i k x001p t A m A r o dZ i p A r x004p s x001p x004p i k x001p dZ A r A pau p A r x004p s x001p o dZ x001p u018Fp s x001p r o m pau u018Fp s x001p r o m o dZ x001p A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram ojɨ Amɨnadabɨ, Amɨnadabɨ ojɨ Naso̰, Naso̰ ojɨ Salmo̰,
Pronunciation:  pau A r A m o dZ x001p A m x001p n A d A b x001p pau A m x001p n A d A b x001p o dZ x001p n A s o x028p pau n A s o x028p o dZ x001p s A l m o x028p pau
TTS: 
  
Input Text: Salmo̰ əi kɨ Rakabɨ oji Bowajɨ, Bowajɨ əi kɨ Rutɨ oji Obədɨ, Obədɨ ojɨ Jəse,
Pronunciation:  pau s A l m o x028p x004p i k x001p r A k A b x001p o dZ i b o w A dZ x001p pau b o w A dZ x001p x004p i k x001p r u t x001p o dZ i o b x004p d x001p pau o b x004p d x001p o dZ x001p dZ x004p s e pau
TTS: 
  
Input Text: Jəse ojɨ ngar Dabɨdɨ.
Pronunciation:  pau dZ x004p s e o dZ x001p n g A r d A b x001p d x001p pau
TTS: 
  
Input Text: Dabɨdɨ taa ne Uri ojɨ-n Salomo̰,
Pronunciation:  pau d A b x001p d x001p t A A n e u r i o dZ x001p n s A l o m o x028p pau
TTS: 
  
Input Text: Salomo̰ ojɨ Robowam, Robowam ojɨ Abɨya, Abɨya ojɨ Aja,
Pronunciation:  pau s A l o m o x028p o dZ x001p r o b o w A m pau r o b o w A m o dZ x001p A b x001p j A pau A b x001p j A o dZ x001p A dZ A pau
TTS: 
  
Input Text: Aja ojɨ Jojapa, Jojapa ojɨ Joram, Joram ojɨ Ojɨyasɨ,
Pronunciation:  pau A dZ A o dZ x001p dZ o dZ A p A pau dZ o dZ A p A o dZ x001p dZ o r A m pau dZ o r A m o dZ x001p o dZ x001p j A s x001p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Juda əi kɨ Tamar oji Parəsɨ əi kɨ Jara, Parəsɨ ojɨ Əsɨrom, Əsɨrom ojɨ Aram,
Aligned to: 
  
Text: Aram ojɨ Amɨnadabɨ, Amɨnadabɨ ojɨ Naso̰, Naso̰ ojɨ Salmo̰,
Aligned to: 
  
Text: Salmo̰ əi kɨ Rakabɨ oji Bowajɨ, Bowajɨ əi kɨ Rutɨ oji Obədɨ, Obədɨ ojɨ Jəse,
Aligned to: 
  
Text: Jəse ojɨ ngar Dabɨdɨ.
Aligned to: 
  
Text: Dabɨdɨ taa ne Uri ojɨ-n Salomo̰,
Aligned to: 
  
Text: Salomo̰ ojɨ Robowam, Robowam ojɨ Abɨya, Abɨya ojɨ Aja,
Aligned to: 
  
Text: Ojɨyasɨ ojɨ Jowatam, Jowatam ojɨ Akajɨ, Akajɨ ojɨ Ejəkɨyasɨ,
Aligned to: 
  
Text: Ejəkɨyasɨ Ojɨ Manasɨ, Manasɨ ojɨ Amo̰, Amo̰ ojɨ Jojɨyasɨ,
Aligned to: 
  
Text: Jojɨyasɨ ojɨ Jəkonɨyasɨ kɨ ngako̰e je.
Aligned to: