next up prev

Wilderness: Buamu

Language Name: Buamu
LANGID: BOXWYI
TLC: box

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 8.12
#utts aligned: 9817
Duration: 17:11:37

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.52

Original bible.is link: http://listen.bible.is/BOXWYI/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: BOXWYI.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.52)

Input Text: Matiye
Pronunciation:  pau m A t i j e pau
TTS: 
  
Input Text: O Yeesu Krista nɔnkãni lé dìo kà:
Pronunciation:  pau o j e e s u k r i s t A n x043p n k A x046p n i l u00E9p d u00ECp o k u00E0p pau
TTS: 
  
Input Text: O Yeesu Krista nɔnkãni can o Daviide yi, ó o Daviide nɔnkãni ɓɛ̀n can o Abarahaamu yi.
Pronunciation:  pau o j e e s u k r i s t A n x043p n k A x046p n i ch A n o d A v i i d e j i pau o o d A v i i d e n x043p n k A x046p n i x020p x028p x048p n ch A n o A b A r A h A A m u j i pau
TTS: 
  
Input Text: Ó o Abarahaamu lé o Izaaki ɓàn maá. Ó o Izaaki za lé o Zakoobu, ó o Zakoobu za lé o Zudaa lè mín zàwa,
Pronunciation:  pau u00D3p o A b A r A h A A m u l u00E9p o i z A A k i x020p u00E0p n m A A u00D3p o i z A A k i z A l u00E9p o z A k o o b u pau o o z A k o o b u z A l u00E9p o z u d A A l u00E8p m a n z u00E0p w A pau
TTS: 
  
Input Text: ó o Zudaa zàwa na ó o yú là a Tamaare lé o Farɛɛsi là a Zeraa, ó o Farɛɛsi za lé o Hɛsiron, ó o Hɛsiron za lé o Araamu,
Pronunciation:  pau o o z u d A A z u00E0p w A n A o o j y l u00E0p A t A m A A r e l u00E9p o f A r x028p x028p s i l u00E0p A z e r A A pau o o f A r x028p x028p s i z A l u00E9p o h x028p s i r o n pau o o h x028p s i r o n z A l u00E9p o A r A A m u pau
TTS: 
  
Input Text: ó o Araamu za lé o Aminadaabu, ó o Aminadaabu za lé o Naasɔ̃n, ó o Naasɔ̃n za lé o Salamɔn,
Pronunciation:  pau o o A r A A m u z A l u00E9p o A m i n A d A A b u pau o o A m i n A d A A b u z A l u00E9p o n A A s x043p x046p n pau o o n A A s x043p x046p n z A l u00E9p o s A l A m x043p n pau
TTS: 
  
Input Text: ó o Salamɔn za lé o Buaze na ó o yú là a Arahaabu, ó o Buaze za lé o Obɛɛde na ó o yú là a Uruute, ó o Obɛɛde za lé o Zesee,
Pronunciation:  pau o o s A l A m x043p n z A l u00E9p o b u A z e n A o o j y l u00E0p A A r A h A A b u pau o o b u A z e z A l u00E9p o o b x028p x028p d e n A o o j y l u00E0p A r u u t e pau o o o b x028p x028p d e z A l u00E9p o z e s e e pau
TTS: 
  
Input Text: ó o Zesee za lé o bɛ́ɛ Daviide. Ó o bɛ́ɛ Daviide za lé o Salomɔn na ó o yú là a Uuri ɓàn hã́a,
Pronunciation:  pau o o z e s e e z A l u00E9p o b x028p x032p x028p d A v i i d e u00D3p o b x028p x032p x028p d A v i i d e z A l u00E9p o s A l o m x043p n n A o o j y l u00E0p A u r i x020p u00E0p n h a x032p A pau
TTS: 
  
Input Text: ó o Salomɔn za lé o Orobuamu, ó o Orobuamu za lé o Abia, ó o Abia za lé o Azaafe,
Pronunciation:  pau o o s A l o m x043p n z A l u00E9p o o r o b u A m u pau o o o r o b u A m u z A l u00E9p o A b i A pau o o A b i A z A l u00E9p o A z A A f e pau
TTS: 
  
Input Text: ó o Azaafe za lé o Zozafaa, ó o Zozafaa za lé o Zoraamu, ó o Zoraamu za lé o Oziasi,
Pronunciation:  pau o o A z A A f e z A l u00E9p o z o z A f A A pau o o z o z A f A A z A l u00E9p o z o r A A m u pau o o z o r A A m u z A l u00E9p o o z i A s i pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Ó o Abarahaamu lé o Izaaki ɓàn maá. Ó o Izaaki za lé o Zakoobu, ó o Zakoobu za lé o Zudaa lè mín zàwa,
Aligned to: 
  
Text: ó o Zudaa zàwa na ó o yú là a Tamaare lé o Farɛɛsi là a Zeraa, ó o Farɛɛsi za lé o Hɛsiron, ó o Hɛsiron za lé o Araamu,
Aligned to: 
  
Text: ó o Salamɔn za lé o Buaze na ó o yú là a Arahaabu, ó o Buaze za lé o Obɛɛde na ó o yú là a Uruute, ó o Obɛɛde za lé o Zesee,
Aligned to: 
  
Text: ó o Salomɔn za lé o Orobuamu, ó o Orobuamu za lé o Abia, ó o Abia za lé o Azaafe,
Aligned to: 
  
Text: ó o Azaafe za lé o Zozafaa, ó o Zozafaa za lé o Zoraamu, ó o Zoraamu za lé o Oziasi,
Aligned to: 
  
Text: ó o Oziasi za lé o Zuataamu, ó o Zuataamu za lé o Akazaa, ó o Akazaa za lé o Ezekiasi,
Aligned to: 
  
Text: ó o Zoziasi za lé o Zekonia lè mín zàwa.
Aligned to: 
  
Text: Bṹn wó ká a Isirayɛɛle nìpomu á ho Babiloonasa kĩ̀kã́a yi á ɓa vaá wee kàyá ɓa kɔ̃hṹ yi.
Aligned to: 
  
Text: Bìo ɓa wi ho Babiloona yi mu kàyámu yi ó o Zekonia ton o Salasiɛle, ó o Salasiɛle za ɓɛ̀n lé o Zorobabɛɛle,
Aligned to: