next up prev

Wilderness: Bisã

Language Name: Bisã
LANGID: BQPSIM
TLC: bqp

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.69
#utts aligned: 10570
Duration: 14:17:39

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.36

Original bible.is link: http://listen.bible.is/BQPSIM/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: BQPSIM.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.36)

Input Text: MATIU
Pronunciation:  pau m A t i u pau
TTS: 
  
Input Text: Ibrahĩ kũ Daudao buri Yesu Kirisi bozirɛn dí:
Pronunciation:  pau i b r A h i k u d A u d A o b u r i j e s u k i r i s i b o z i r x005p n d a pau
TTS: 
  
Input Text: Ibrahĩ Isaaku ì, Isaaku Yakubu ì, Yakubu Yuda ì kũ a vĩ̀ninↄ kũ a dakũnanↄ,
Pronunciation:  pau i b r A h i i s A A k u u00ECp pau i s A A k u j A k u b u u00ECp pau j A k u b u j u d A u00ECp k u A v i x008p x036p n i n x009p k u A d A k u n A n x009p pau
TTS: 
  
Input Text: Yuda Pɛrɛzi kũ Zɛrao ì kũ a nↄ Tamao, Pɛrɛzi Ɛzɛrↄnu ì, Ɛzɛrↄnu Ramu ì,
Pronunciation:  pau j u d A p x005p r x005p z i k u z x005p r A o u00ECp k u A n x009p t A m A o pau p x005p r x005p z i u0190p z x005p r x009p n u u00ECp pau u0190p z x005p r x009p n u r A m u u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: Ramu Aminadabu ì, Aminadabu Nasↄ̃ ì, Nasↄ̃ Salamↄ ì,
Pronunciation:  pau r A m u A m i n A d A b u u00ECp pau A m i n A d A b u n A s x009p x008p u00ECp pau n A s x009p x008p s A l A m x009p u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: Salamↄ Bↄaza ì kũ a nↄ Rahabuo.
Pronunciation:  pau s A l A m x009p b x009p A z A u00ECp k u A n x009p r A h A b u o pau
TTS: 
  
Input Text: Bↄaza Ɔbɛdi ì kũ a nↄ Rutuo, Ɔbɛdi Yɛsɛ ì,
Pronunciation:  pau b x009p A z A u0186p b x005p d i u00ECp k u A n x009p r u t u o pau u0186p b x005p d i j x005p s x005p u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: akũ Yɛsɛ kína Dauda ì.
Pronunciation:  pau A k u j x005p s x005p k a n A d A u d A u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: Akũ Dauda Sulemanu ì kũ Uria nanↄo,
Pronunciation:  pau A k u d A u d A s u l e m A n u u00ECp k u u r i A n A n x009p o pau
TTS: 
  
Input Text: Sulemanu Reoboamu ì, Reoboamu Abia ì, Abia Asa ì,
Pronunciation:  pau s u l e m A n u r e o b o A m u u00ECp pau r e o b o A m u A b i A u00ECp pau A b i A A s A u00ECp pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Akũ Dauda Sulemanu ì kũ Uria nanↄo,
Aligned to: 
  
Text: Asa Yosafata ì, Yosafata Yehoramu ì, Yehoramu Uzia ì,
Aligned to: 
  
Text: Uzia Yotamu ì, Yotamu Aza ì, Aza Ɛzɛkaya ì,
Aligned to: 
  
Text: Ɛzɛkaya Manase ì, Manase Amↄ ì, Amↄ Yosia ì,
Aligned to: 
  
Text: Tana kũ gbɛ̃nↄ Babilↄnu gbɛran Yoyakini Sealatiɛli ì, Sealatiɛli Zɛrubabɛli ì,
Aligned to: 
  
Text: Azↄ Zadↄki ì, Zadↄki Akimu ì, Akimu Ɛliudu ì,
Aligned to: 
  
Text: Ɛliudu Ɛlɛaza ì, Ɛlɛaza Matã ì, Matã Yakubu ì,
Aligned to: 
  
Text: Yakubu Mariama zã Yusufu ì, akũ Mariama Yesu kũ òdi pinɛ Arumasihu ì.
Aligned to: 
  
Text: Zaa Ibrahĩ gↄrↄa ari à gɛ̀ɛ pɛ́ Daudaa, de kũ a nɛ́o kun gɛ̃ro donsarimɛ.
Aligned to: