next up prev

Wilderness: Bunong

Language Name: Bunong
LANGID: CMOWBT
TLC: cmo

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.04
#utts aligned: 8358
Duration: 16:21:40

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 4.34

Original bible.is link: http://listen.bible.is/CMOWBT/Matt/1/N
Index files to reconstruct alignments: CMOWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=4.34)

Input Text: Mathay
Pronunciation:  pau m A t h A j pau
TTS: 
  
Input Text: Dja nau nkoch yao u che Brah Yêsu Krist, i kon sau kađăch Đavid kăl e nơh, ndrel ma i kon sau Abrahăm đŏng.
Pronunciation:  pau d dZ A n A u n k o ch h j A o u ch h e b r A h j e x004p s u k r i s t pau i k o n s A u k A 6 A x008p ch h d_LT A v i d k A x008p l e n @: h pau n d r e l m A i k o n s A u A b r A h A x008p m 6 o x008p n g pau
TTS: 
  
Input Text: Lĕ rngôch phung Israel jêng rnoi deh Abrahăm dadê.
Pronunciation:  pau l e x008p r n g o x004p ch h p h u n g i s r A e l dZ e x004p n g r n o i d e h A b r A h A x008p m d A d e x004p pau
TTS: 
  
Input Text: Abrahăm i bơ̆ Isăk, Isăk i bơ̆ Yakôp, Yakôp i bơ̆ Yuđa, ndrel ma oh nô păng đŏng.
Pronunciation:  pau A b r A h A x008p m i b @: x008p i s A x008p k pau i s A x008p k i b @: x008p j A k o x004p p pau j A k o x004p p i b @: x008p j u 6 A pau n d r e l m A o h n o x004p p A x008p n g 6 o x008p n g pau
TTS: 
  
Input Text: Yuđa sŏ ur rnha păng Tamar bă kon bu klô rnha Pêrês, ndrel ma oh păng rnha Seras, Pêrês i bơ̆ Hesrŭn, Hesrŭn i bơ̆ Aram,
Pronunciation:  pau j u 6 A s o x008p u r r n h A p A x008p n g t A m A r b A x008p k o n b u k l o x004p r n h A p e x004p r e x004p s pau n d r e l m A o h p A x008p n g r n h A s e r A s pau p e x004p r e x004p s i b @: x008p h e s r u x008p n pau h e s r u x008p n i b @: x008p A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram i bơ̆ Aminađăp, Aminađăp i bơ̆ Nahsôn, Nahsôn i bơ̆ Salmôn,
Pronunciation:  pau A r A m i b @: x008p A m i n A 6 A x008p p pau A m i n A 6 A x008p p i b @: x008p n A h s o x004p n pau n A h s o x004p n i b @: x008p s A l m o x004p n pau
TTS: 
  
Input Text: Salmôn sŏ ur rnha păng Rahap bă kon bu klô rnha păng Bôas, Bôas sŏ ur rnha păng Rut bă kon bu klô rnha păng Ôƀêt, Ôƀêt i bơ̆ Yêsê,
Pronunciation:  pau s A l m o x004p n s o x008p u r r n h A p A x008p n g r A h A p b A x008p k o n b u k l o x004p r n h A p A x008p n g b o x004p A s pau b o x004p A s s o x008p u r r n h A p A x008p n g r u t b A x008p k o n b u k l o x004p r n h A p A x008p n g o x004p u0180p e x004p t pau o x004p u0180p e x004p t i b @: x008p j e x004p s e x004p pau
TTS: 
  
Input Text: Yêsê i bơ̆ kađăch Đavid.
Pronunciation:  pau j e x004p s e x004p i b @: x008p k A 6 A x008p ch h d_LT A v i d pau
TTS: 
  
Input Text: Kađăch Đavid sŏ pit ur bu, bă kađăch Salômôn, rnha sai i ur kađăch Đavid pit nây Uri.
Pronunciation:  pau k A 6 A x008p ch h d_LT A v i d s o x008p p i t u r b u pau b A x008p k A 6 A x008p ch h s A l o x004p m o x004p n pau r n h A s A i i u r k A 6 A x008p ch h d_LT A v i d p i t n A x004p j u r i pau
TTS: 
  
Input Text: Kađăch Salômôn i bơ̆ kađăch Rêhôbam, kađăch Rêhôbam i bơ̆ kađăch Abia, kađăch Abia i bơ̆ kađăch Asa,
Pronunciation:  pau k A 6 A x008p ch h s A l o x004p m o x004p n i b @: x008p k A 6 A x008p ch h r e x004p h o x004p b A m pau k A 6 A x008p ch h r e x004p h o x004p b A m i b @: x008p k A 6 A x008p ch h A b i A pau k A 6 A x008p ch h A b i A i b @: x008p k A 6 A x008p ch h A s A pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Dja nau nkoch yao u che Brah Yêsu Krist, i kon sau kađăch Đavid kăl e nơh, ndrel ma i kon sau Abrahăm đŏng.
Aligned to: 
  
Text: Lĕ rngôch phung Israel jêng rnoi deh Abrahăm dadê.
Aligned to: 
  
Text: Abrahăm i bơ̆ Isăk, Isăk i bơ̆ Yakôp, Yakôp i bơ̆ Yuđa, ndrel ma oh nô păng đŏng.
Aligned to: 
  
Text: Yuđa sŏ ur rnha păng Tamar bă kon bu klô rnha Pêrês, ndrel ma oh păng rnha Seras, Pêrês i bơ̆ Hesrŭn, Hesrŭn i bơ̆ Aram,
Aligned to: 
  
Text: Aram i bơ̆ Aminađăp, Aminađăp i bơ̆ Nahsôn, Nahsôn i bơ̆ Salmôn,
Aligned to: 
  
Text: Salmôn sŏ ur rnha păng Rahap bă kon bu klô rnha păng Bôas, Bôas sŏ ur rnha păng Rut bă kon bu klô rnha păng Ôƀêt, Ôƀêt i bơ̆ Yêsê,
Aligned to: 
  
Text: Yêsê i bơ̆ kađăch Đavid.
Aligned to: 
  
Text: Kađăch Đavid sŏ pit ur bu, bă kađăch Salômôn, rnha sai i ur kađăch Đavid pit nây Uri.
Aligned to: 
  
Text: Kađăch Salômôn i bơ̆ kađăch Rêhôbam, kađăch Rêhôbam i bơ̆ kađăch Abia, kađăch Abia i bơ̆ kađăch Asa,
Aligned to: