next up prev

Wilderness: Cora, Santa Teresa

Language Name: Cora, Santa Teresa
LANGID: COKWBT
TLC: cok

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 5.37
#utts aligned: 11483
Duration: 29:25:55

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 4.51

Original bible.is link: http://listen.bible.is/COKWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: COKWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=4.51)

Input Text: San Mateo
Pronunciation:  pau s A n m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: 'A'íi mu a'ɨ́ɨn pué'een ɨ huáasimua'mua' ɨ Jesús tɨ Cɨríistu' pué'een ɨ tɨ a'ɨ́ɨjma jitze eeráama'can ɨ David, ajta a'ɨ́jcɨ ɨ Abraham.
Pronunciation:  pau A a i m u A x005p x020p x005p n p u u00E9p e e n x005p h u A A s i m u A m u A pau x005p dZ e s y s t x005p ch x005p r a i s t u pau p u u00E9p e e n x005p t x005p A x005p x020p x005p dZ m A dZ i t z e e e r A A m A ch A n x005p d A v i d pau A dZ t A A x005p x020p dZ ch x005p x005p A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: 'Abraham pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Isaac, ajta a'ɨ́jna ɨ Isaac, a'ɨ́j pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Jacoob, ajta a'ɨ́jna ɨ Jacob, a'ɨ́ɨjma pu tyiyóomua'aj ta'ra a'ɨ́jna ɨ Judá, ajta séecan ɨ maj ihuáamua'mua pué'een ɨ Judá.
Pronunciation:  pau A b r A h A m p u t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A A dZ A x005p x020p dZ ch x005p x005p i s A A ch pau A dZ t A A x005p x020p dZ n A x005p i s A A ch pau A x005p x020p dZ p u i dZ t A t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A A dZ A x005p x020p dZ ch x005p x005p dZ A ch o o b pau A dZ t A A x005p x020p dZ n A x005p dZ A ch o b pau A x005p x020p x005p dZ m A p u t j i j o o m u A A dZ t A r A A x005p x020p dZ n A x005p dZ u d A pau A dZ t A s u00E9p e ch A n x005p m A dZ i h u A A m u A m u A p u u00E9p e e n x005p dZ u d A pau
TTS: 
  
Input Text: Ajta a'ɨ́jna ɨ Judá a'ɨ́ɨ pu hua'táata pué'eenya'aj a'ɨ́ɨjma ɨ Fares ajta ɨ Zérah, ajta a'ɨ́ɨn hua'náanaca'aj ɨ Tamar.
Pronunciation:  pau A dZ t A A x005p x020p dZ n A x005p dZ u d A A x005p x020p x005p p u h u A t A A t A p u u00E9p e e n j A A dZ A x005p x020p x005p dZ m A x005p f A r e s A dZ t A x005p z u00E9p r A h pau A dZ t A A x005p x020p x005p n h u A n A A n A ch A A dZ x005p t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Ajta a'ɨ́jna ɨ Fares, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya' a'ɨ́jcɨ ɨ Esrón, ajta ɨ Esrón a'ɨ́j pu'ijta táatajra pué'eenya'aj ɨ Aram.
Pronunciation:  pau A dZ t A A x005p x020p dZ n A x005p f A r e s pau A x005p x020p x005p p u t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A pau A x005p x020p dZ ch x005p x005p e s r o n pau A dZ t A x005p e s r o n A x005p x020p dZ p u i dZ t A t A A t A dZ r A p u u00E9p e e n j A A dZ x005p A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Aminadab, ajta a'ɨ́jna ɨ Aminadab a'ɨ́j pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Naasón, ajta je'en Naasón tyiyóoj tá'ra tɨ a'yan ántyapuaaca'aj tɨjɨn Salmón.
Pronunciation:  pau A r A m p u t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A A dZ A x005p x020p dZ ch x005p x005p A m i n A d A b pau A dZ t A A x005p x020p dZ n A x005p A m i n A d A b A x005p x020p dZ p u i dZ t A t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A A dZ A x005p x020p dZ ch x005p x005p n A A s o n pau A dZ t A dZ e e n n A A s o n t j i j o o dZ t A r A t x005p A j A n A n t j A p u A A ch A A dZ t x005p dZ x005p n s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Ajta a'ɨ́jna ɨ Salmón a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Booz, ajta ɨ náanajra' a'ɨ́jcɨ ɨ Booz a'yaa pu ántyapuaaca'aj tɨjɨn Rahab.
Pronunciation:  pau A dZ t A A x005p x020p dZ n A x005p s A l m o n A x005p x020p x005p p u t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A A dZ A x005p x020p dZ ch x005p x005p b o o z pau A dZ t A x005p n A A n A dZ r A pau A x005p x020p dZ ch x005p x005p b o o z A j A A p u A n t j A p u A A ch A A dZ t x005p dZ x005p n r A h A b pau
TTS: 
  
Input Text: Ajta a'ɨ́jna ɨ Booz, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Obed, ajta ɨ náanajra' a'ɨ́jcɨ ɨ Obed a'yaa pu ántyapuaaca'aj tɨjɨn Rut. Ajta a'ɨ́jna ɨ Obed, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'a a'ɨ́jcɨ ɨ Isaí,
Pronunciation:  pau A dZ t A A x005p x020p dZ n A x005p b o o z pau A x005p x020p x005p p u t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A A dZ A x005p x020p dZ ch x005p x005p o b e d pau A dZ t A x005p n A A n A dZ r A pau A x005p x020p dZ ch x005p x005p o b e d A j A A p u A n t j A p u A A ch A A dZ t x005p dZ x005p n r u t A dZ t A A x005p x020p dZ n A x005p o b e d pau A x005p x020p x005p p u t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A A A x005p x020p dZ ch x005p x005p i s A a pau
TTS: 
  
Input Text: ajta a'ɨ́jna ɨ Isaí pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ David, ɨ tɨ rey jɨme' tyi'tyávaaca'aj.
Pronunciation:  pau A dZ t A A x005p x020p dZ n A x005p i s A a p u t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A A dZ A x005p x020p dZ ch x005p x005p d A v i d pau x005p t x005p r e j dZ x005p m e pau t j i t j A v A A ch A A dZ pau
TTS: 
  
Input Text: A'ɨ́jna ɨ David a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Salomón, ajta ɨ náanajra' a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pué'eenya'aj ɨ Urías tɨ jatyévi'tɨnya'aj.
Pronunciation:  pau A x005p x020p dZ n A x005p d A v i d A x005p x020p x005p p u t A A t A dZ r A pau p u u00E9p e e n j A A dZ A x005p x020p dZ ch x005p x005p s A l o m o n pau A dZ t A x005p n A A n A dZ r A pau A x005p x020p x005p p u A x005p x020p x005p n p u u00E9p e e n j A A dZ x005p r a A s t x005p dZ A t j u00E9p v i t x005p n j A A dZ pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Ajta a'ɨ́jna ɨ Judá a'ɨ́ɨ pu hua'táata pué'eenya'aj a'ɨ́ɨjma ɨ Fares ajta ɨ Zérah, ajta a'ɨ́ɨn hua'náanaca'aj ɨ Tamar.
Aligned to: 
  
Text: Ajta a'ɨ́jna ɨ Fares, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya' a'ɨ́jcɨ ɨ Esrón, ajta ɨ Esrón a'ɨ́j pu'ijta táatajra pué'eenya'aj ɨ Aram.
Aligned to: 
  
Text: Aram pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Aminadab, ajta a'ɨ́jna ɨ Aminadab a'ɨ́j pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Naasón, ajta je'en Naasón tyiyóoj tá'ra tɨ a'yan ántyapuaaca'aj tɨjɨn Salmón.
Aligned to: 
  
Text: Ajta a'ɨ́jna ɨ Salmón a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Booz, ajta ɨ náanajra' a'ɨ́jcɨ ɨ Booz a'yaa pu ántyapuaaca'aj tɨjɨn Rahab.
Aligned to: 
  
Text: ajta a'ɨ́jna ɨ Isaí pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ David, ɨ tɨ rey jɨme' tyi'tyávaaca'aj.
Aligned to: 
  
Text: A'ɨ́jna ɨ David a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Salomón, ajta ɨ náanajra' a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pué'eenya'aj ɨ Urías tɨ jatyévi'tɨnya'aj.
Aligned to: 
  
Text: Salomón pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Roboam, ajta a'ɨ́jna ɨ Roboam, a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra' pué'eenya' ɨ Abías, ajta a'ɨ́jna ɨ Abías, a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Asá.
Aligned to: 
  
Text: Ajta a'ɨ́jna ɨ Uzías, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Jotam, ajta a'ɨ́jna ɨ Jotam a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra'a pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Acaz, ajta a'ɨ́jna ɨ Acaz, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Ezequías.
Aligned to: 
  
Text: Ezequías pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Manasés, ajta a'ɨ́jna ɨ Manasés a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra'a pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Amón, ajta a'ɨ́jna ɨ Amón, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Josías.
Aligned to: