next up prev

Wilderness: ಕನ್ನಡ

Language Name: ಕನ್ನಡ
LANGID: ERVWTC
TLC: kan

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.61
#utts aligned: 7499
Duration: 22:48:19

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.58

Original bible.is link: http://listen.bible.is/ERVWTC/Matt/1/N
Index files to reconstruct alignments: ERVWTC.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.58)

Input Text: ಮತ್ತಾಯ
Pronunciation:  pau m A tB A P tB A GT: j A pau
TTS: 
  
Input Text: ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿಯಿದು. ಆತನು ದಾವೀದನ ವಂಶದವನು. ದಾವೀದನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವನು.
Pronunciation:  pau j A e: s A u k A P 9r A i s A P tB A nB A v A M S A GT: v A lr A i j A i dB A u GT: tB A nB A u dB A GT: v A i: dB A nB A v A M S A dB A v A nB A u dB A GT: v A i: dB A nB A u GT b A P 9r A hv A GT: m A nB A v A M S A dB A v A nB A u pau
TTS: 
  
Input Text: ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಸಾಕನ ತಂದೆ. ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನ ತಂದೆ. ಯಾಕೋಬನು ಯೆಹೂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ.
Pronunciation:  pau GT b A P 9r A hv A GT: m A nB A u i s A GT: k A nB A tB A M dB A e i s A GT: k A nB A u j A GT: k A o: b A nB A tB A M dB A e j A GT: k A o: b A nB A u j A e hv A u: dB A m A tB A P tB A u GT v A nB A s A hv A o: dB A 9r A 9r A tB A M dB A e pau
TTS: 
  
Input Text: ಯೆಹೂದನು ಪೆರೆಚನ ಮತ್ತು ಜೆರಹನ ತಂದೆ. (ಅವರ ತಾಯಿ ತಾಮರಳು.)
Pronunciation:  pau j A e hv A u: dB A nB A u p A e 9r A e c A nB A m A tB A P tB A u J A e 9r A hv A nB A tB A M dB A e GT v A 9r A tB A GT: j A i tB A GT: m A 9r A lr A u pau
TTS: 
  
Input Text: ಪೆರೆಚನು ಹೆಚ್ರೋನನ ತಂದೆ. ಹೆಚ್ರೋನನು ಅರಾಮನ ತಂದೆ.
Pronunciation:  pau p A e 9r A e c A nB A u hv A e c A P 9r A o: nB A nB A tB A M dB A e hv A e c A P 9r A o: nB A nB A u GT 9r A GT: m A nB A tB A M dB A e pau
TTS: 
  
Input Text: ಅರಾಮನು ಅಮ್ಮಿನಾದಾಬನ ತಂದೆ. ಅಮ್ಮಿನಾದಾಬನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ. ನಹಶೋನನು ಸಲ್ಮೋನನ ತಂದೆ.
Pronunciation:  pau GT 9r A GT: m A nB A u GT m A P m A i nB A GT: dB A GT: b A nB A tB A M dB A e GT m A P m A i nB A GT: dB A GT: b A nB A u nB A hv A S A o: nB A nB A tB A M dB A e nB A hv A S A o: nB A nB A u s A l A P m A o: nB A nB A tB A M dB A e pau
TTS: 
  
Input Text: ಸಲ್ಮೋನನು ಬೋವಜನ ತಂದೆ. (ಬೋವಜನ ತಾಯಿ ರಹಾಬಳು.)
Pronunciation:  pau s A l A P m A o: nB A nB A u b A o: v A J A nB A tB A M dB A e b A o: v A J A nB A tB A GT: j A i 9r A hv A GT: b A lr A u pau
TTS: 
  
Input Text: ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. (ಓಬೇದನ ತಾಯಿ ರೂತಳು.)
Pronunciation:  pau b A o: v A J A nB A u o: b A e: dB A nB A tB A M dB A e o: b A e: dB A nB A tB A GT: j A i 9r A u: tB A lr A u pau
TTS: 
  
Input Text: ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
Pronunciation:  pau o: b A e: dB A nB A u i S A j A nB A tB A M dB A e pau
TTS: 
  
Input Text: ಇಷಯನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ತಂದೆ. ದಾವೀದನು ಸೊಲೊಮೋನನ ತಂದೆ. (ಸೊಲೊಮೋನನ ತಾಯಿ ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳು.)
Pronunciation:  pau i S A j A nB A u GT 9r A s A nB A GT: dB A dB A GT: v A i: dB A nB A tB A M dB A e dB A GT: v A i: dB A nB A u s A o l A o m A o: nB A nB A tB A M dB A e s A o l A o m A o: nB A nB A tB A GT: j A i u: 9r A i: j A nB A hv A e M dr A tB A i j A GT: g A i dB A P dB A lr A u pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: ಪೆರೆಚನು ಹೆಚ್ರೋನನ ತಂದೆ. ಹೆಚ್ರೋನನು ಅರಾಮನ ತಂದೆ.
Aligned to: 
  
Text: ಅರಾಮನು ಅಮ್ಮಿನಾದಾಬನ ತಂದೆ. ಅಮ್ಮಿನಾದಾಬನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ. ನಹಶೋನನು ಸಲ್ಮೋನನ ತಂದೆ.
Aligned to: 
  
Text: ಸಲ್ಮೋನನು ಬೋವಜನ ತಂದೆ. (ಬೋವಜನ ತಾಯಿ ರಹಾಬಳು.)
Aligned to: 
  
Text: ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. (ಓಬೇದನ ತಾಯಿ ರೂತಳು.)
Aligned to: 
  
Text: ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
Aligned to: 
  
Text: ಸೊಲೊಮೋನನು ರೆಹಬ್ಬಾಮನ ತಂದೆ. ರೆಹಬ್ಬಾಮನು ಅಬೀಯನ ತಂದೆ. ಅಬೀಯನು ಆಸನ ತಂದೆ.
Aligned to: 
  
Text: ಆಸನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ತಂದೆ. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯೆಹೋರಾಮನ ತಂದೆ. ಯೆಹೋರಾಮನು ಉಜ್ಜೀಯನ ತಂದೆ.
Aligned to: 
  
Text: ಯೋಷೀಯನು ಯೆಕೊನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ. (ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗಾಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದದ್ದು.)
Aligned to: 
  
Text: ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರದ ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತ್ರೆ:
Aligned to: