next up prev

Wilderness: Fon (Fongbe)

Language Name: Fon (Fongbe)
LANGID: FONBSB
TLC: fon

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 0.00
#utts aligned: 12448
Duration: 17:10:36

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.58

Original bible.is link: http://listen.bible.is/FONBSB/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: FONBSB.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.58)

Input Text: MATÍE
Pronunciation:  pau m A t e pau
TTS: 
  
Input Text: Wěma e ɖɔ xó dó Jezu Klísu, Davídi ví, Ablaxámu ví ɔ́ sín tɔ́gbó tɔgbo lɛ́ɛ wú ɔ́ ɖíe:
Pronunciation:  pau w u011Bp m A e x008p x003p k s o d o dZ e z u k l a s u pau d A v a d i v a pau A b l A k s A m u v a x003p x005p s a n t x003p x005p g b o t x003p g b o l x004p x005p x004p w y x003p x005p x008p a e pau
TTS: 
  
Input Text: Ablaxámu ji Izáki, Izáki ka ji Jakɔ́bu, bɔ Jakɔ́bu ji Juda kpódó nɔví tɔn lɛ́ɛ kpó.
Pronunciation:  pau A b l A k s A m u dZ i i z A k i pau i z A k i k A dZ i dZ A k x003p x005p b u pau b x003p dZ A k x003p x005p b u dZ i dZ u d A k p o d o n x003p v a t x003p n l x004p x005p x004p k p o pau
TTS: 
  
Input Text: Juda ji Pɛlɛ́si kpódó Zeláxi kpó ɖo Tamáa xomɛ;
Pronunciation:  pau dZ u d A dZ i p x004p l x004p x005p s i k p o d o z e l A k s i k p o x008p o t A m A A k s o m x004p pau
TTS: 
  
Input Text: Pɛlɛ́si ji Hɛklɔ́ni, bɔ Hɛklɔ́ni ji Alamu;
Pronunciation:  pau p x004p l x004p x005p s i dZ i h x004p k l x003p x005p n i pau b x003p h x004p k l x003p x005p n i dZ i A l A m u pau
TTS: 
  
Input Text: Hlamu ji Aminadabu, Aminadabu ji Naxicɔ́ni, bɔ Naxicɔ́ni ji Saluma.
Pronunciation:  pau h l A m u dZ i A m i n A d A b u pau A m i n A d A b u dZ i n A k s i ch x003p x005p n i pau b x003p n A k s i ch x003p x005p n i dZ i s A l u m A pau
TTS: 
  
Input Text: Saluma ji Bowozi ɖo Hlaxábu xomɛ;
Pronunciation:  pau s A l u m A dZ i b o w o z i x008p o h l A k s A b u k s o m x004p pau
TTS: 
  
Input Text: Bowozi ji Ovɛ́di ɖo Hwliti xomɛ, bɔ Ovɛ́di ji Jɛsée;
Pronunciation:  pau b o w o z i dZ i o v x004p x005p d i x008p o h w l i t i k s o m x004p pau b x003p o v x004p x005p d i dZ i dZ x004p s u00E9p e pau
TTS: 
  
Input Text: Jɛsée ka ji Davídi axɔ́sú ɔ́.
Pronunciation:  pau dZ x004p s u00E9p e k A dZ i d A v a d i A k s x003p x005p s y x003p x005p pau
TTS: 
  
Input Text: Davídi ji Salomɔ́ɔ ɖo Ulíi e kú ɔ́ sín asi xomɛ;
Pronunciation:  pau d A v a d i dZ i s A l o m x003p x005p x003p x008p o u l a i e k y x003p x005p s a n A s i k s o m x004p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Pɛlɛ́si ji Hɛklɔ́ni, bɔ Hɛklɔ́ni ji Alamu;
Aligned to: 
  
Text: Bowozi ji Ovɛ́di ɖo Hwliti xomɛ, bɔ Ovɛ́di ji Jɛsée;
Aligned to: 
  
Text: Davídi ji Salomɔ́ɔ ɖo Ulíi e kú ɔ́ sín asi xomɛ;
Aligned to: 
  
Text: Oziasi ji Yotámu, Yotámu ji Akázi, bɔ Akázi ji Ezekiyási;
Aligned to: 
  
Text: Joziyási ka ji Jekoniyási kpódó nɔví tɔn lɛ́ɛ kpó hwenu e ahwan wlí mɛ lɛ́ɛ hɛn yi Babilɔ́nu é.
Aligned to: 
  
Text: Zolobabɛ́li ka ji Abiwúdi;
Aligned to: 
  
Text: Abiwúdi ji Eliakímu, bɔ Eliakímu ji Azɔ́ɔ;
Aligned to: 
  
Text: Azɔ́ɔ ka ji Sadɔ́ki;
Aligned to: 
  
Text: Sadɔ́ki ji Akímu, bɔ Akímu ji Eliwúdi;
Aligned to: