next up prev

Wilderness: Gangam

Language Name: Gangam
LANGID: GNGWYI
TLC: gng

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 8.04
#utts aligned: 10560
Duration: 15:57:26

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.32

Original bible.is link: http://listen.bible.is/GNGWYI/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: GNGWYI.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.32)

Input Text: Matie
Pronunciation:  pau m A t i e pau
TTS: 
  
Input Text: Yesu Kristo ya yaajɛb ya yel ya gbɔnku sɔ nɔ.
Pronunciation:  pau j e s u k r i s t o j A j A A dZ x006p b j A j e l j A g b x011p n k u s x011p n x011p pau
TTS: 
  
Input Text: U là yé Dafid ya yaabil nɛ, nɛ Dafid mɔ yé Abraham ya yaabil.
Pronunciation:  pau u l A x017p j e x019p d A f i d j A j A A b i l n x006p pau n x006p d A f i d m x011p j e x019p A b r A h A m j A j A A b i l pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham là maa' Isaak, nɛ Isaak mɔ maa' Sakɔb, Sakɔb mɔ maa' Suda nin uʼninjiɛb.
Pronunciation:  pau A b r A h A m l A x017p m A A pau i s A A k pau n x006p i s A A k m x011p m A A pau s A k x011p b pau s A k x011p b m x011p m A A pau s u d A n i n u n i n dZ i x006p b pau
TTS: 
  
Input Text: Suda mɔ maa' Farɛs nin Sera.
Pronunciation:  pau s u d A m x011p m A A pau f A r x006p s n i n s e r A pau
TTS: 
  
Input Text: Biʼnaa ya yel si Tamar.
Pronunciation:  pau b i n A A j A j e l s i t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Farɛs mɔ maa' Ɛsilɔm, Ɛsilɔm mɔ maa' Alam,
Pronunciation:  pau f A r x006p s m x011p m A A pau s i l x011p m pau s i l x011p m m x011p m A A pau A l A m pau
TTS: 
  
Input Text: Alam mɔ maa' Aminadab, Aminadab mɔ maa' Nasɔn, Nasɔn mɔ maa' Salima,
Pronunciation:  pau A l A m m x011p m A A pau A m i n A d A b pau A m i n A d A b m x011p m A A pau n A s x011p n pau n A s x011p n m x011p m A A pau s A l i m A pau
TTS: 
  
Input Text: Salima mɔ maa' Bos. Uʼnaa ya yel si Lahab.
Pronunciation:  pau s A l i m A m x011p m A A pau b o s u n A A j A j e l s i l A h A b pau
TTS: 
  
Input Text: Bos mɔ maa' Yobɛd.
Pronunciation:  pau b o s m x011p m A A pau j o b x006p d pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: U là yé Dafid ya yaabil nɛ, nɛ Dafid mɔ yé Abraham ya yaabil.
Aligned to: 
  
Text: Abraham là maa' Isaak, nɛ Isaak mɔ maa' Sakɔb, Sakɔb mɔ maa' Suda nin uʼninjiɛb.
Aligned to: 
  
Text: Suda mɔ maa' Farɛs nin Sera.
Aligned to: 
  
Text: Matie
Aligned to: 
  
Text: Tɔ, bi maa' Yesu Bɛtelɛm ya du ni nɛ, Sude ya tinfɛnm ni, uyo wà Herod yé ubɛr nnɔ.
Aligned to: 
  
Text: Bi maa' Yesu ma nnɔ, nɛ binib bà ŋmɔbe mibɛnm iŋmaabii bo ya biba ñɛn' lɛnpuoli bó ní ki baa' Yerusalɛm,
Aligned to: 
  
Text: nɛ ki niire' ki ye:
Aligned to: 
  
Text: «Bi maa' kibuk kà kì yé Sufmbɛ ya bɛr nnɔ te lɛ saan-i?
Aligned to: 
  
Text: Kimɛ ti laa' kiʼŋmaabil lɛnpuoli bó nɛ ki baa' tí puke kɛ̀.»
Aligned to: