next up prev

Wilderness: Aché

Language Name: Aché
LANGID: GUQLPY
TLC: guq

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.08
#utts aligned: 13169
Duration: 24:10:09

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.05

Original bible.is link: http://listen.bible.is/GUQLPY/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: GUQLPY.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.05)

Input Text: Mateo
Pronunciation:  pau m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Kowe rõ djawu parapyre djypywaregi Jesukrito irondy wywydjiwa, go rõ Dawi irondy Abraã emi.
Pronunciation:  pau k o w e r o d dZ A w u p A r A p j r e d dZ j p j w A r e g i dZ e s u k r i t o i r o n d j w j w j d dZ i w A pau g o r o d A w i i r o n d j A b r A a e m i pau
TTS: 
  
Input Text: Abraã ray rõ Isaak, Isaak ray rõ Jakob, Jakob ray rõ Juda go dja pawe wywy emi.
Pronunciation:  pau A b r A a r A j r o i s A A k pau i s A A k r A j r o dZ A k o b pau dZ A k o b r A j r o dZ u d A g o d dZ A p A w e w j w j e m i pau
TTS: 
  
Input Text: Juda ray wywy rõ Fare, Zara emi, gogi wywy ei'i bykuapyre rõ Tamar.
Pronunciation:  pau dZ u d A r A j w j w j r o f A r e pau A r A e m i pau g o g i w j w j e i i b j k u A p j r e r o t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Fare ray rõ Esrõ, Esrõ ray rõ emi Arã.
Pronunciation:  pau f A r e r A j r o e s r o pau e s r o r A j r o e m i A r a pau
TTS: 
  
Input Text: Arã ray rõ Aminadab, Aminadab ray rõ Naasõ, Naasõ ray rõ Salmõ.
Pronunciation:  pau A r a r A j r o A m i n A d A b pau A m i n A d A b r A j r o n A A s o pau n A A s o r A j r o s A l m o pau
TTS: 
  
Input Text: Salmõ ray rõ Boos, Boos ei'i bykuapyre Rahab.
Pronunciation:  pau s A l m o r A j r o b o o s pau b o o s e i i b j k u A p j r e r A h A b pau
TTS: 
  
Input Text: Boos ray rõ Obed, Obed ei'i bykuapyre rõ Rut. Obed ray rõ Isai.
Pronunciation:  pau b o o s r A j r o o b e d pau o b e d e i i b j k u A p j r e r o r u t o b e d r A j r o i s A i pau
TTS: 
  
Input Text: Isai ray rõ ymachidja Dawi.
Pronunciation:  pau i s A i r A j r o j m A ch h i d dZ A d A w i pau
TTS: 
  
Input Text: Ymachidja Dawi ray rõ Salomõ emi Salomõ ei'i rõ Uria prowegi.
Pronunciation:  pau j m A ch h i d dZ A d A w i r A j r o s A l o m o e m i s A l o m o e i i r o u r i A p r o w e g i pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Jesu opo endawe ta py tãrã Belempe Judeape, Erode ymachidja ĩware.
Aligned to: 
  
Text: Gobu ache yma tõngatugi wywy, kreywẽ endaty rekuaty, wẽ roma bu Jerusalẽmpe.
Aligned to: 
  
Text: Ache ymagi wywy pranduma Jerusalẽ puagipe:
Aligned to: 
  
Text: “Maty rõ enda krumi opowegi judio ymachidjagirã?
Aligned to: 
  
Text: Ore wechãmami tata go kreywẽ endaty rekuaty, ore ekõma krumi chã ruwa kmarãwã.”
Aligned to: 
  
Text: Kowe nonga wendubu, ymachidja Erode krymballã roma djo, ache wywy Jerusalẽ puagi emi.
Aligned to: 
  
Text: Erode pukapama pa'i ymachidjagi wywype, emi Moise parawe kiuatygipe pranduwã:
Aligned to: 
  
Text: —Maty rõ go Krito opo endarã?
Aligned to: 
  
Text: Gogi wywy inama idjape:
Aligned to: