next up prev

Wilderness: Kera

Language Name: Kera
LANGID: KERABT
TLC: ker

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.26
#utts aligned: 10924
Duration: 18:03:30

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.68

Original bible.is link: http://listen.bible.is/KERABT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: KERABT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.68)

Input Text: MATIYE
Pronunciation:  pau m A t i j e pau
TTS: 
  
Input Text: Haa kənaŋ sam kəmoomo də Yeesu Kristu, Kaasaw də kumna Davidiŋ.
Pronunciation:  pau h A A k x002p n A u014Bp s A m k x002p m o o m o d x002p j e e s u k r i s t u pau k A A s A w d x002p k u m n A d A v i d i u014Bp pau
TTS: 
  
Input Text: Davidi də kusru gəm, wə a jəŋ haa a kaasaw də Abrahama.
Pronunciation:  pau d A v i d i d x002p k u s r u g x002p m pau w x002p A dZ x002p u014Bp h A A A k A A s A w d x002p A b r A h A m A pau
TTS: 
  
Input Text: Gud moomo taŋ məlaŋ guudə haa cəərə Abraham da.
Pronunciation:  pau g u d m o o m o t A u014Bp m x002p l A u014Bp g u u d x002p h A A ch x002p x002p r x002p A b r A h A m d A pau
TTS: 
  
Input Text: Kəya Abraham waŋ Izaki, Izaki waŋ Zakopi, Zakopi waŋ Zuda də kəsəənuŋ.
Pronunciation:  pau k x002p j A A b r A h A m w A u014Bp i z A k i pau i z A k i w A u014Bp z A k o p i pau z A k o p i w A u014Bp z u d A d x002p k x002p s x002p x002p n u u014Bp pau
TTS: 
  
Input Text: Zuda də muru Tamar waŋ anə Faresi daana Zara, Faresi waŋ Esrom, Esrom waŋ Aram,
Pronunciation:  pau z u d A d x002p m u r u t A m A r w A u014Bp A n x002p f A r e s i d A A n A z A r A pau f A r e s i w A u014Bp e s r o m pau e s r o m w A u014Bp A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram waŋ Aminadabi, Aminadabi waŋ Nakoŋ, Nakoŋ waŋ Salmoŋ,
Pronunciation:  pau A r A m w A u014Bp A m i n A d A b i pau A m i n A d A b i w A u014Bp n A k o u014Bp pau n A k o u014Bp w A u014Bp s A l m o u014Bp pau
TTS: 
  
Input Text: Salmoŋ də muruŋ Rahabi waŋ Boozi.
Pronunciation:  pau s A l m o u014Bp d x002p m u r u u014Bp r A h A b i w A u014Bp b o o z i pau
TTS: 
  
Input Text: Boozi də muruŋ Ruta waŋ Obeti, Obeti waŋ Zese,
Pronunciation:  pau b o o z i d x002p m u r u u014Bp r u t A w A u014Bp o b e t i pau o b e t i w A u014Bp z e s e pau
TTS: 
  
Input Text: Zese waŋ kumna Davidi.
Pronunciation:  pau z e s e w A u014Bp k u m n A d A v i d i pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Kəya Abraham waŋ Izaki, Izaki waŋ Zakopi, Zakopi waŋ Zuda də kəsəənuŋ.
Aligned to: 
  
Text: Zuda də muru Tamar waŋ anə Faresi daana Zara, Faresi waŋ Esrom, Esrom waŋ Aram,
Aligned to: 
  
Text: Aram waŋ Aminadabi, Aminadabi waŋ Nakoŋ, Nakoŋ waŋ Salmoŋ,
Aligned to: 
  
Text: Salmoŋ də muruŋ Rahabi waŋ Boozi.
Aligned to: 
  
Text: Salomoŋ waŋ Robowam, Robowam waŋ Abiya, Abiya waŋ Asafi.
Aligned to: 
  
Text: Oziyasi waŋ Yotam, Yotam waŋ Akaasi, Akaasi waŋ Ezekiyasi,
Aligned to: 
  
Text: Zorobabel waŋ Abiyuti, Abiyuti waŋ Eliyakim, Eliyakim waŋ Azor,
Aligned to: 
  
Text: Azor waŋ Sadoki, Sadoki waŋ Akim, Akim waŋ Eliyudi,
Aligned to: 
  
Text: Eliyudi waŋ Eleyasar, Eleyasar waŋ Mataŋ, Mataŋ waŋ Zakopi,
Aligned to: