next up prev

Wilderness: Kurmancî

Language Name: Kurmancî
LANGID: KMRUBS
TLC: kmr

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.04
#utts aligned: 11337
Duration: 18:58:56

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.59

Original bible.is link: http://listen.bible.is/KMRUBS/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: KMRUBS.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.59)

Input Text: Metta
Pronunciation:  pau m e t t A pau
TTS: 
  
Input Text: Kitêba malbata Îsa Mesîhê kurê Dawid ê kurê Birahîm ev e:
Pronunciation:  pau k i t u00EAp b A m A l b A t A u00CEp s A m e s E h u00EAp k u r u00EAp d A w i d u00EAp k u r u00EAp b i r A h E m e v e pau
TTS: 
  
Input Text: Birahîm bavê Îshaq bû, Îshaq bavê Aqûb bû, Aqûb bavê Cihûda û birayên wî bû,
Pronunciation:  pau b i r A h E m b A v u00EAp u00CEp s h A QM b u pau u00CEp s h A QM b A v u00EAp A QM u b b u pau A QM u b b A v u00EAp ch i h u d A u b i r A j u00EAp n w E b u pau
TTS: 
  
Input Text: Cihûda bavê Perez û Zerah bû, ku diya wan Tamara bû, Perez bavê Hesrûn bû, Hesrûn bavê Aram bû,
Pronunciation:  pau ch i h u d A b A v u00EAp p e r e z u z e r A h b u pau k u d i j A w A n t A m A r A b u pau p e r e z b A v u00EAp h e s r u n b u pau h e s r u n b A v u00EAp A r A m b u pau
TTS: 
  
Input Text: Aram bavê Amînadav bû, Amînadav bavê Nehşon bû, Nehşon bavê Salmon bû,
Pronunciation:  pau A r A m b A v u00EAp A m E n A d A v b u pau A m E n A d A v b A v u00EAp n e h u015Fp o n b u pau n e h u015Fp o n b A v u00EAp s A l m o n b u pau
TTS: 
  
Input Text: Salmon bavê Bowaz bû, ku diya wî Rexab bû, Bowaz bavê Ovêd bû, ku diya wî Rût bû, Ovêd bavê Yêşa bû
Pronunciation:  pau s A l m o n b A v u00EAp b o w A z b u pau k u d i j A w E r e k s A b b u pau b o w A z b A v u00EAp o v u00EAp d b u pau k u d i j A w E r u t b u pau o v u00EAp d b A v u00EAp j u00EAp u015Fp A b u pau
TTS: 
  
Input Text: Û Yêşa jî bavê Dawid padîşah bû.
Pronunciation:  pau u00DBp j u00EAp u015Fp A dZ E b A v u00EAp d A w i d p A d E u015Fp A h b u pau
TTS: 
  
Input Text: Dawid bavê Silêman bû, diya wî jina Ûrya bû,
Pronunciation:  pau d A w i d b A v u00EAp s i l u00EAp m A n b u pau d i j A w E dZ i n A u00DBp r j A b u pau
TTS: 
  
Input Text: Silêman bavê Rêhoboam bû, Rêhoboam bavê Ebiya bû, Ebiya bavê Asaf bû,
Pronunciation:  pau s i l u00EAp m A n b A v u00EAp r u00EAp h o b o A m b u pau r u00EAp h o b o A m b A v u00EAp e b i j A b u pau e b i j A b A v u00EAp A s A f b u pau
TTS: 
  
Input Text: Asaf bavê Yehoşafat bû, Yehoşafat bavê Yoram bû, Yoram bavê Ûzya bû,
Pronunciation:  pau A s A f b A v u00EAp j e h o u015Fp A f A t b u pau j e h o u015Fp A f A t b A v u00EAp j o r A m b u pau j o r A m b A v u00EAp u00DBp z j A b u pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Cihûda bavê Perez û Zerah bû, ku diya wan Tamara bû, Perez bavê Hesrûn bû, Hesrûn bavê Aram bû,
Aligned to: 
  
Text: Aram bavê Amînadav bû, Amînadav bavê Nehşon bû, Nehşon bavê Salmon bû,
Aligned to: 
  
Text: Dawid bavê Silêman bû, diya wî jina Ûrya bû,
Aligned to: 
  
Text: Silêman bavê Rêhoboam bû, Rêhoboam bavê Ebiya bû, Ebiya bavê Asaf bû,
Aligned to: 
  
Text: Asaf bavê Yehoşafat bû, Yehoşafat bavê Yoram bû, Yoram bavê Ûzya bû,
Aligned to: 
  
Text: Hizqiya bavê Minaşe bû, Minaşe bavê Amos bû, Amos bavê Yoşiya bû
Aligned to: 
  
Text: Yexonya bavê Şaltiyêl bû, ku piştî sirgûnbûna Babîlê çêbû, Şaltiyêl bavê Zerûbabel bû,
Aligned to: 
  
Text: Zerûbabel bavê Abiyûd bû, Abiyûd bavê Êlyaqîm bû, Êlyaqîm bavê Azûr bû,
Aligned to: 
  
Text: Azûr bavê Sadoq bû, Sadoq bavê Axîn bû, Axîn bavê Êlyûd bû,
Aligned to: