next up prev

Wilderness: Aringa

Language Name: Aringa
LANGID: LUCHLA
TLC: luc

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.51
#utts aligned: 5682
Duration: 14:09:00

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.73

Original bible.is link: http://listen.bible.is/LUCHLA/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: LUCHLA.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.73)

Input Text: Mãtáyõ
Pronunciation:  pau m a t A j o pau
TTS: 
  
Input Text: Ãwí 'dĩ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ úpí Dãwụ́dị̃ 'bã ũri rụ́ drị̃lẹ́ Ịbụrahị́mụ̃ drị́ gá rĩ drị̂,
Pronunciation:  pau u00C3p w a d i j E x010p s u x043p k y r a s i t o y p a d a w y x019p d i x019p b a u r i r y x019p d r i x019p l E x010p x063p b u r A h i x010p m u x043p d r i x010p g A r i d r E x019p pau
TTS: 
  
Input Text: Ĩsákã 'bã átẹ́pị Ịbụrahị́mụ̃ 'i, Yãkó'bõ 'bã átẹ́pị Ĩsákã 'i, Yụ́dã kí ádrị́pịka abe ĩ'bã átẹ́pị Yãkó'bõ 'i,
Pronunciation:  pau u0128p s A k a b a A t E x010p p i x063p b u r A h i x010p m u x043p i pau j a k o b o b a A t E x010p p i u0128p s A k a i pau j y x019p d a k a A d r i x010p p i k A A b e i b a A t E x010p p i j a k o b o i pau
TTS: 
  
Input Text: Pẹ̃rẹ́zị̃ kí Zérã be ĩ'bã átẹ́pị Yụ́dã 'i, ĩ'bã ãndrẽ Tãmárã 'i, Hẽzĩrónĩ 'bã átẹ́pị Pẹ̃rẹ́zị̃ 'i, Rámũ 'bã átẹ́pị Hẽzĩrónĩ 'i.
Pronunciation:  pau p E x043p r E x010p z i x019p k a z u00E9p r a b e i b a A t E x010p p i j y x019p d a i pau i b a a n d r E t a m A r a i pau h E z i r o n i b a A t E x010p p i p E x043p r E x010p z i x019p i pau r A m u b a A t E x010p p i h E z i r o n i i pau
TTS: 
  
Input Text: Ãmĩnãdábũ 'bã átẹ́pị Rámũ 'i, Násõnĩ 'bã átẹ́pị Ãmĩnãdábũ 'i, Sãlĩmónĩ 'bã átẹ́pị Násõnĩ 'i.
Pronunciation:  pau u00C3p m i n a d A b u b a A t E x010p p i r A m u i pau n A s o n i b a A t E x010p p i u00C3p m i n a d A b u i pau s a l i m o n i b a A t E x010p p i n A s o n i i pau
TTS: 
  
Input Text: Bọ̃wázị̃ 'bã átẹ́pị Sãlĩmónĩ 'i, ãndrẽ Rãhábụ̃ 'i, Ụ̃bẹ́dị̃ 'bã átẹ́pị Bọ̃wázị̃ 'i, ãndrẽ Rụ́tụ̃ 'i, Yésẽ 'bã átẹ́pị Ụ̃bẹ́dị̃ 'i.
Pronunciation:  pau b o x019p w A z i x019p b a A t E x010p p i s a l i m o n i i pau a n d r E r a h A b u x043p i pau x043p b E x010p d i x019p b a A t E x010p p i b o x019p w A z i x019p i pau a n d r E r y x019p t u x043p i pau j u00E9p s E b a A t E x010p p i x043p b E x010p d i x019p i pau
TTS: 
  
Input Text: Úpí Dãwụ́dị̃ 'bã átẹ́pị Yésẽ 'i.
Pronunciation:  pau u p a d a w y x019p d i x019p b a A t E x010p p i j u00E9p s E i pau
TTS: 
  
Input Text: Sũlũmánĩ 'bã átẹ́pị Dãwụ́dị̃ 'i, ãndrẽ Ụ̃rị́yã 'bã ũkû 'i.
Pronunciation:  pau s u l u m A n i b a A t E x010p p i d a w y x019p d i x019p i pau a n d r E x043p r i x010p j a b a u k u i pau
TTS: 
  
Input Text: Rẽhõbũwámũ 'bã átẹ́pị Sũlũmánĩ 'i, Ãbíyã 'bã átẹ́pị Rẽhõbũwámũ 'i, Ásã 'bã átẹ́pị Ãbíyã 'i.
Pronunciation:  pau r E h o b u w A m u b a A t E x010p p i s u l u m A n i i pau u00C3p b a j a b a A t E x010p p i r E h o b u w A m u i pau a:I s a b a A t E x010p p i u00C3p b a j a i pau
TTS: 
  
Input Text: Yẽhõsãfátĩ 'bã átẹ́pị Ásã 'i, Yẽhõrámũ 'bã átẹ́pị Yẽhõsãfátĩ 'i, Ụ̃zị́yã 'bã átẹ́pị Yẽhõrámũ 'i,
Pronunciation:  pau j E h o s a f A t i b a A t E x010p p i a:I s a i pau j E h o r A m u b a A t E x010p p i j E h o s a f A t i i pau x043p z i x010p j a b a A t E x010p p i j E h o r A m u i pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Ĩsákã 'bã átẹ́pị Ịbụrahị́mụ̃ 'i, Yãkó'bõ 'bã átẹ́pị Ĩsákã 'i, Yụ́dã kí ádrị́pịka abe ĩ'bã átẹ́pị Yãkó'bõ 'i,
Aligned to: 
  
Text: Pẹ̃rẹ́zị̃ kí Zérã be ĩ'bã átẹ́pị Yụ́dã 'i, ĩ'bã ãndrẽ Tãmárã 'i, Hẽzĩrónĩ 'bã átẹ́pị Pẹ̃rẹ́zị̃ 'i, Rámũ 'bã átẹ́pị Hẽzĩrónĩ 'i.
Aligned to: 
  
Text: Mãtáyõ
Aligned to: 
  
Text: Yẹ́sụ̃ tịjó Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá ãngũ Yụ̃dị́yã gá 'bo rĩ sĩ, 'dĩ sáwã Hẽródẽ 'bã adrujó úpí ru rĩ sĩ, 'bá ũndũwã rú angálépi ị̃tụ́ 'bã ãfũ agâlé rĩ acá kí Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá,
Aligned to: 
  
Text: ãzíla zị kí, “Ũrekeŋá tịlé mụlépi adrulépi úpí 'bá Yãhụ́dị̃ rú rĩ 'badrị́ rĩ íngõlé yã?
Aligned to: 
  
Text: Ãndre lẽlẽgó i'dalépi útị ĩ'di 'bo rĩ ị̃tụ́ 'bã ãfũ agâlé ru, ãzíla ãma amụ́ ĩ'di ị̃nzị̃lé.”
Aligned to: 
  
Text: Hẽródẽ la mụ ãtalo ãmbogo rĩ kí atrálé, imba'ba ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ kí imbálépi rĩ abe 'bo, zị kí, “Ãngũ sĩ Kúrísĩtõ tịjó rĩ íngõlé yã?”
Aligned to: 
  
Text: Umvi kí ĩ'diní, “Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá ãngũ Yụ̃dị́yã drị̂ gá. Ã'dusĩku nábị̃ sĩ ĩ'di 'dĩ 'bã áni:
Aligned to: 
  
Text: “‘Wó ĩmi 'bá táwụ̃nị̃ Bẹ̃tẹ̃lẹ̃hẹ́mụ̃ gá 'dĩ ãngũ Yụ́dã drị̂ agá 'dĩ, ĩmi adru ĩmbíráŋá ru 'bá 'bá kí drị̃ celépi Yụ́dã gá rĩ kí agá ku, ã'dusĩku ĩmi agá 'dâ 'bá drị̃lẹ́ ru mụlépi adrulépi 'bá mádrị́ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ kí ucélépi rĩ la rú ãfũ nĩ.’ ”
Aligned to: