next up prev

Wilderness: Mauritian Kreol

Language Name: Mauritian Kreol
LANGID: MFEBSM
TLC: mfe

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.00
#utts aligned: 10715
Duration: 17:40:57

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.66

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MFEBSM/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MFEBSM.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.66)

Input Text: MATIE
Pronunciation:  pau m A t i e pau
TTS: 
  
Input Text: Ala lalis bann anset Zezi Kris, desandan David ek Abraam.
Pronunciation:  pau A l A l A l i s b A n n A n s e t z e z i k r i s pau d e s A n d A n d A v i d e k A b r A A m pau
TTS: 
  
Input Text: Abraam ti papa Izaak.
Pronunciation:  pau A b r A A m t i p A p A i z A A k pau
TTS: 
  
Input Text: Izaak ti papa Zakob.
Pronunciation:  pau i z A A k t i p A p A z A k o b pau
TTS: 
  
Input Text: Zakob ti papa Zida ek so bann frer.
Pronunciation:  pau z A k o b t i p A p A z i d A e k s o b A n n f r e r pau
TTS: 
  
Input Text: Zida ti papa Perez ek Zera, zot mama ti apel Tamar.
Pronunciation:  pau z i d A t i p A p A p e r e z e k z e r A pau z o t m A m A t i A p e l t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Perez ti papa Esron.
Pronunciation:  pau p e r e z t i p A p A e s r o n pau
TTS: 
  
Input Text: Esron ti papa Ram.
Pronunciation:  pau e s r o n t i p A p A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Ram ti papa Aminadab.
Pronunciation:  pau r A m t i p A p A A m i n A d A b pau
TTS: 
  
Input Text: Aminadab ti papa Nason.
Pronunciation:  pau A m i n A d A b t i p A p A n A s o n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Zakob ti papa Zida ek so bann frer.
Aligned to: 
  
Text: Zida ti papa Perez ek Zera, zot mama ti apel Tamar.
Aligned to: 
  
Text: Perez ti papa Esron.
Aligned to: 
  
Text: Esron ti papa Ram.
Aligned to: 
  
Text: Ram ti papa Aminadab.
Aligned to: 
  
Text: Salma ti papa Boaz, so mama ti apel Raab.
Aligned to: 
  
Text: Boaz ti papa Obed, so mama ti apel Rit. Obed ti papa Zese.
Aligned to: 
  
Text: David ti papa Salomon.
Aligned to: 
  
Text: Mama Salomon ti marye avek Iri.
Aligned to: