next up prev

Wilderness: Meta

Language Name: Meta
LANGID: MGOWYI
TLC: mgo

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.42
#utts aligned: 8386
Duration: 14:20:59

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.52

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MGOWYI/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MGOWYI.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.52)

Input Text: Matiù
Pronunciation:  pau m A t i u x004p pau
TTS: 
  
Input Text: Wɔ̂ yɨ ɨwaŋ tɨ̀ghə̀m rɨ mɨ̀mbǎʼ Yeso Kristo rəŋwe.
Pronunciation:  pau w x019p x020p j x001p x001p w A u014Bp t x001p x004p g h x002p x004p m r x001p m x001p x004p m b A x045p j e s o k r i s t o r x002p u014Bp w e pau
TTS: 
  
Input Text: Yeso Kristo yɨə wan tɨ ənɨ əghaŋ ə Dèvîd we nɨ nyaʼə wan tɨ ənɨ əghaŋ ə Abràham.
Pronunciation:  pau j e s o k r i s t o j x001p x002p w A n t x001p x002p n x001p x002p g h A u014Bp x002p d e x004p v i x020p d w e n x001p n j A x002p w A n t x001p x002p n x001p x002p g h A u014Bp x002p A b r A x004p h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Abràham yɨə nyaʼə mbǎʼ Aizìk.
Pronunciation:  pau A b r A x004p h A m j x001p x002p n j A x002p m b A x045p A i z i x004p k pau
TTS: 
  
Input Text: Aizìk yɨə nyaʼə mbǎʼ Jekɔ̂b.
Pronunciation:  pau A i z i x004p k j x001p x002p n j A x002p m b A x045p dZ e k x019p x020p b pau
TTS: 
  
Input Text: Jekɔ̂b yɨə nyaʼə mbǎʼ Judà mbɨ ə bɔŋgɔb məd.
Pronunciation:  pau dZ e k x019p x020p b j x001p x002p n j A x002p m b A x045p dZ u d A x004p m b x001p x002p b x019p u014Bp g x019p b m x002p d pau
TTS: 
  
Input Text: Judà yɨə nyaʼə mbǎʼ Perès fɔrɨ ə Zerà. Ɨŋgɔb mɨ̀mə̌d yɨə nyaʼə Tamà.
Pronunciation:  pau dZ u d A x004p j x001p x002p n j A x002p m b A x045p p e r e x004p s f x019p r x001p x002p z e r A x004p u0197p u014Bp g x019p b m x001p x004p m x002p x045p d j x001p x002p n j A x002p t A m A x004p pau
TTS: 
  
Input Text: Perès yɨə nyaʼə mbǎʼ Hezrɔ̀n.
Pronunciation:  pau p e r e x004p s j x001p x002p n j A x002p m b A x045p h e z r x019p x004p n pau
TTS: 
  
Input Text: Hezrɔ̀n yɨə nyaʼə mbǎʼ Râm.
Pronunciation:  pau h e z r x019p x004p n j x001p x002p n j A x002p m b A x045p r A x020p m pau
TTS: 
  
Input Text: Râm yɨə nyaʼə mbǎʼ Àminadàb.
Pronunciation:  pau r A x020p m j x001p x002p n j A x002p m b A x045p A x004p m i n A d A x004p b pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Aizìk yɨə nyaʼə mbǎʼ Jekɔ̂b.
Aligned to: 
  
Text: Jekɔ̂b yɨə nyaʼə mbǎʼ Judà mbɨ ə bɔŋgɔb məd.
Aligned to: 
  
Text: Perès yɨə nyaʼə mbǎʼ Hezrɔ̀n.
Aligned to: 
  
Text: Hezrɔ̀n yɨə nyaʼə mbǎʼ Râm.
Aligned to: 
  
Text: Râm yɨə nyaʼə mbǎʼ Àminadàb.
Aligned to: 
  
Text: Nashɔ̀n yɨə nyaʼə mbǎʼ Salmɔ̀n.
Aligned to: 
  
Text: Salmɔ̀n yɨə nyaʼə mbǎʼ Boàz. Ɨŋgɔb məd yɨə nyaʼə Rahàb.
Aligned to: 
  
Text: Boàz yɨə nyaʼə mbǎʼ Obèd. Ɨŋgɔb məd yɨə nyaʼə Ruf. Obèd yɨə nyaʼə mbǎʼ Jesè.
Aligned to: 
  
Text: Àbijà yɨə nyaʼə mbǎʼ Asà.
Aligned to: