next up prev

Wilderness: Nateni

Language Name: Nateni
LANGID: NTMWBT
TLC: ntm

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.36
#utts aligned: 8000
Duration: 14:56:57

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.64

Original bible.is link: http://listen.bible.is/NTMWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: NTMWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.64)

Input Text: MÀTÍYÉÈ
Pronunciation:  pau m u00C0p t j u00C9p u00C8p pau
TTS: 
  
Input Text: Ǹtɛ Sèsí-Kídísì yààpa fùdi.
Pronunciation:  pau n x001p t x009p s e x001p s i x003p k i x003p d i x003p s i x001p j A x001p A x001p p A f u x001p d i pau
TTS: 
  
Input Text: O yàdo-dà de héé Dàfítì, kà Dàfítì kú yàdo de héé Àbààhám̀.
Pronunciation:  pau o j A x001p d o d A x001p d e h e x003p e x003p d A x001p f i x003p t i x001p pau k A x001p d A x001p f i x003p t i x001p k u x003p j A x001p d o d e h e x003p e x003p A x001p b A x001p A x001p h A x003p m x001p pau
TTS: 
  
Input Text: Àbààhám̀-dà de pɛdà Ìsàákì, kà Ìsàákì é pɛdá Sàkɔ́pù, kà Sàkɔ́pù é pɛdá Sùdáà n'ɔ̀ɔ kúcàpa.
Pronunciation:  pau A x001p b A x001p A x001p h A x003p m x001p d A x001p d e p x009p d A x001p i x001p s A x001p A x003p k i x001p pau k A x001p i x001p s A x001p A x003p k i x001p e x003p p x009p d A x003p s A x001p k x016p x003p p u x001p pau k A x001p s A x001p k x016p x003p p u x001p e x003p p x009p d A x003p s u x001p d A x003p A x001p n x016p x001p x016p k u x003p ch A x001p p A pau
TTS: 
  
Input Text: Kà Sùdáà é pɛdá Pèdɛ́sì nà Sèdáà.
Pronunciation:  pau k A x001p s u x001p d A x003p A x001p e x003p p x009p d A x003p p e x001p d x009p x003p s i x001p n A x001p s e x001p d A x003p A x001p pau
TTS: 
  
Input Text: Pa màa yèdi-dà de héé Tàmáà.
Pronunciation:  pau p A m A x001p A j e x001p d i d A x001p d e h e x003p e x003p t A x001p m A x003p A x001p pau
TTS: 
  
Input Text: Kà Pèdɛ́sì é pɛdá Hɛ̀sìdóǹ, kà Hɛ̀sìdóǹ é pɛdá Hàdám̀.
Pronunciation:  pau k A x001p p e x001p d x009p x003p s i x001p e x003p p x009p d A x003p h x009p x001p s i x001p d o x003p n x001p pau k A x001p h x009p x001p s i x001p d o x003p n x001p e x003p p x009p d A x003p h A x001p d A x003p m x001p pau
TTS: 
  
Input Text: Kà Hàdám̀ é pɛdá Àmìnàdápù, kà Àmìnàdápù é pɛdá Nààsóǹ, kà Nààsóǹ é pɛdá Sàdìmɔ́ɔ̀.
Pronunciation:  pau k A x001p h A x001p d A x003p m x001p e x003p p x009p d A x003p A x001p m i x001p n A x001p d A x003p p u x001p pau k A x001p A x001p m i x001p n A x001p d A x003p p u x001p e x003p p x009p d A x003p n A x001p A x001p s o x003p n x001p pau k A x001p n A x001p A x001p s o x003p n x001p e x003p p x009p d A x003p s A x001p d i x001p m x016p x003p x016p x001p pau
TTS: 
  
Input Text: Kà Sàdìmɔ́ɔ̀ é pɛdá Bòósì, k'òo màa héé Hàdàhápù.
Pronunciation:  pau k A x001p s A x001p d i x001p m x016p x003p x016p x001p e x003p p x009p d A x003p b o x001p o x003p s i x001p pau k o x001p o m A x001p A h e x003p e x003p h A x001p d A x001p h A x003p p u x001p pau
TTS: 
  
Input Text: Kà Bòósì é pɛdá Òbɛ́dì, k'òo kú màa héé Hùdútì.
Pronunciation:  pau k A x001p b o x001p o x003p s i x001p e x003p p x009p d A x003p o x001p b x009p x003p d i x001p pau k o x001p o k u x003p m A x001p A h e x003p e x003p h u x001p d u x003p t i x001p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Pà cakáà-á-ma pópóí é n'yònà mɛ̀m̀pà de yè dɛ́hà-pa nà pa nɔ̀ǹci nà cetáma kà pá pà towá è yɔ̀ pá caka Weèdi wɛmá de ti cakáà-sa.
Aligned to: 
  
Text: Mɛmá-dà tee, ká n mɛ̀ɛ té béka dɛ́dɛ́í mìì pa̰à̰-sa wɛǹni nà cetáma-ní, è kpɛ̀i áa wa̰hà ye wɛmà cóńcodí, nà mà tṵ̀ǹ-tṵ̀ǹkaàma ma tɔɔ̀ma,
Aligned to: 
  
Text: k'yé teha k'á dɔ̀hà é yá̰dá è yɔ̀ p'àà biɔhànà-sa yòǹ bemú-dà.
Aligned to: 
  
Text: Hèdótì de yòǹ tḭ́ń wɔ̀ni wódo Sùdéè teǹka, kà dɔ̀hàka yaǹn òcɔ̰́ǹ-dà péé dɔ̀hàka yam̀ma hòǹhòni pà toò-di Àbìyáà mɛhɛká, k'òo yèdi toò Sàkàdíì.
Aligned to: 
  
Text: O poòo de yòǹ Ànɔ́ɔ̀ yaàbíidí-dà, kà p'òò toò Èdìsàbɛ́tì.
Aligned to: 
  
Text: Pà de coó-ma padɛ́ɛ̀di Weèdi yìhìka, è tṵ̀n Weèdi kpɛ̰́ńdìnùka wɛǹni nà ni hɔ̰́ɔ̰wencí kpɛ́ɛká yè békáàma sukú.
Aligned to: 
  
Text: P'àá de kɔ́ɔ́ bída, mìì tee-sá, Èdìsàbɛ́tì de yòǹ poyɛ̰tadá-dà, kà pà tṵ́mà kpɛ̰́ń padɛ́ɛ̀di sàma.
Aligned to: 
  
Text: Daadí yènì, kà Sàkàdíì é m'pa̰kú o dɔ̀hàdi tɔná Weèdi hɔ̰́ɔ̰̀ta mɛhɛká, è yá̰á̰, o kú hòǹhòni wɔ̀ni-dà de tɛ̀i.
Aligned to: 
  
Text: K'yé n'yònà dɔ̀hàka yam̀ma pa̰á̰ma, kà pá ta̰á̰ tɛ́tɛ́ é baàta Sàkàdíì è yɔ̀ ó dúú Bateó nàmɔ̀ni bɛ̀m̀bɛ̀ǹwendí mɛhɛká é tɛ̀i é pa̰ná dùko wunáma dɔ̀hàdi.
Aligned to: