next up prev

Wilderness: Ojibwe

Language Name: Ojibwe
LANGID: OJ1CBS
TLC: ojc

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.07
#utts aligned: 16850
Duration: 38:27:57

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 4.90

Original bible.is link: http://listen.bible.is/OJ1CBS/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: OJ1CBS.tar.gz


Text to speech examples (MCD=4.90)

Input Text: Maahtiyo
Pronunciation:  pau m A A h t i j o pau
TTS: 
  
Input Text: Miitahsh o'owe eshipii'ikaatenik aaniinti Ciisahs Christ (Jesus Christ) kaahpionci​nihtaawikitc, mii 'awe kaaontahkaanesitc Tepitink (David), kewiin ekii'ontahkaanesinitc Eparahaamink (Abraham).
Pronunciation:  pau m i i t A h s h o o w e e s h i p i i i k A A t e n i k A A n i i n t i ch i i s A h s ch h r i s t dZ e s u s ch h r i s t k A A h p i o n ch i u200Bp n i h t A A w i k i t ch pau m i i A w e k A A o n t A h k A A n e s i t ch t e p i t i n k d A v i d k e w i i n e k i i o n t A h k A A n e s i n i t ch e p A r A h A A m i n k A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Eparahaam kii'okosihsi ini Aaisikoon (Isaac) miinawaahsh awe Aaisik kii'ani​okosihsi ini Cekapoon (Jacob), kaye Cekap kii'ani​okosihsi ini Cootawan (Judah), wiicihkiweyini kaye.
Pronunciation:  pau e p A r A h A A m k i i o k o s i h s i i n i A A i s i k o o n i s A A ch m i i n A w A A h s h A w e A A i s i k k i i A n i u200Bp o k o s i h s i i n i ch e k A p o o n dZ A ch o b k A j e ch e k A p k i i A n i u200Bp o k o s i h s i i n i ch o o t A w A n dZ u d A h w i i ch i h k i w e j i n i k A j e pau
TTS: 
  
Input Text: Shikwa Coota kii'okosihsi iniweniwa' Piirisan (Perez), Siiraawan (Zerah).
Pronunciation:  pau s h i k w A ch o o t A k i i o k o s i h s i i n i w e n i w A pau p i i r i s A n p e r e z s i i r A A w A n z e r A h pau
TTS: 
  
Input Text: Temaar (Tamar) tahsh kii'ishinihkaasowan omaamaawaan.
Pronunciation:  pau t e m A A r t A m A r t A h s h k i i i s h i n i h k A A s o w A n o m A A m A A w A A n pau
TTS: 
  
Input Text: Kaye Piiris kii'okosihsi ini Hesranan (Hezron) kaye Hesran kii'okosihsi ini Oraaman (Ram),
Pronunciation:  pau k A j e p i i r i s k i i o k o s i h s i i n i h e s r A n A n h e z r o n k A j e h e s r A n k i i o k o s i h s i i n i o r A A m A n r A m pau
TTS: 
  
Input Text: kaye Oraam kii'ani​okosihsi ini Aminataapan (Amminadab), kaye Aminataap kii'ani​okosihsi ini Naahshanan (Nashon), miinawaahsh Naahshan kii'ani​okosihsi ini Saalmanan (Salmon).
Pronunciation:  pau k A j e o r A A m k i i A n i u200Bp o k o s i h s i i n i A m i n A t A A p A n A m m i n A d A b k A j e A m i n A t A A p k i i A n i u200Bp o k o s i h s i i n i n A A h s h A n A n n A s h o n m i i n A w A A h s h n A A h s h A n k i i A n i u200Bp o k o s i h s i i n i s A A l m A n A n s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Kaye Saalman kii'ani​okosihsi ini Poowaasan (Boaz).
Pronunciation:  pau k A j e s A A l m A n k i i A n i u200Bp o k o s i h s i i n i p o o w A A s A n b o A z pau
TTS: 
  
Input Text: Orehaap (Rahab) kii'ishinihkaasowan omaamaan.
Pronunciation:  pau o r e h A A p r A h A b k i i i s h i n i h k A A s o w A n o m A A m A A n pau
TTS: 
  
Input Text: Kaye Poowaas kii'ani​okosihsi ini Oopitan (Obed).
Pronunciation:  pau k A j e p o o w A A s k i i A n i u200Bp o k o s i h s i i n i o o p i t A n o b e d pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Kaye Piiris kii'okosihsi ini Hesranan (Hezron) kaye Hesran kii'okosihsi ini Oraaman (Ram),
Aligned to: 
  
Text: Orehaap (Rahab) kii'ishinihkaasowan omaamaan.
Aligned to: 
  
Text: Cehsi kii'okosihsi ini Tepitan (David) kaakiihkihci'okimaawinitc.
Aligned to: 
  
Text: Yoraaya (Uriah) wiiwan kii'omaamaa Swaalaman.
Aligned to: 
  
Text: Kaye Cosaaya kii'ani​okosihsi ini Cehkanaayawan (Jeconiah), wiicihkiweya' kaye, i'iwe ahpii Isriyalininiwak (Israel) kaakii'ishiwicikaniwiwaakopanen weti Paapilanonk (Babylon).
Aligned to: 
  
Text: Ahpii tahsh kaa'ishkwaa​ishiwinintwaa iweti Paapilanonk, Cehkanaaya kii'ani​okosihsi ini Shiyaaltiiyalan (Shealtiel).
Aligned to: 
  
Text: Miinawaahsh Shiyaaltiiyal kii'ani​okosihsi ini Sirapapalan (Zerubbabel).
Aligned to: 
  
Text: Miinawaa kaye Sirapapal kii'ani​okosihsi ini Apaayotan (Abiud), kaye Apaayot kii'ani​okosihsi ini Ilaayahkiman (Eliakim).
Aligned to: 
  
Text: A'a tahsh Coosap, Meri (Mary) kii'ishinihkaasowan wiiwan, miiwan itahsh ini Ciisahs kaakii'omaamaatc.
Aligned to: