next up prev

Wilderness: Palauan

Language Name: Palauan
LANGID: PAUUBS
TLC: pau

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.69
#utts aligned: 8317
Duration: 16:42:29

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 4.91

Original bible.is link: http://listen.bible.is/PAUUBS/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: PAUUBS.tar.gz


Text to speech examples (MCD=4.91)

Input Text: MATEUS
Pronunciation:  pau m A t e u s pau
TTS: 
  
Input Text: Tiakid a blechebechel a ruchelel a Jesus Kristus, el ngelekel a David, el ngelekel a Abraham.
Pronunciation:  pau t i A k i d A b l e ch h e b e ch h e l A r u ch h e l e l A dZ e s u s k r i s t u s pau e l n g e l e k e l A d A v i d pau e l n g e l e k e l A A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: (-a) A blechebechel a klengelakel a ulemuchel er a Abraham el mor a David el ua tiakid:
Pronunciation:  pau A A b l e ch h e b e ch h e l A k l e n g e l A k e l A u l e m u ch h e l e r A A b r A h A m e l m o r A d A v i d e l u A t i A k i d pau
TTS: 
  
Input Text: ng Abraham, e ng Isak, e ng Jakob, e ng Juda ma re bebil er ngii, e sola e ng Peres ma Sera (el ngelekel a Tamar), e ng Hesron, e ng Ram, e ng Aminadab, e ng Nason, e ng Salmon, e ng Boas (el ngelekel a Rahab), e ng Obed (el ngelekel a Ruth), e ng Jesse, e ng King David.
Pronunciation:  pau n g A b r A h A m pau e n g i s A k pau e n g dZ A k o b pau e n g dZ u d A m A r e b e b i l e r n g i i pau e s o l A e n g p e r e s m A s e r A e l n g e l e k e l A t A m A r e n g h e s r o n pau e n g r A m pau e n g A m i n A d A b pau e n g n A s o n pau e n g s A l m o n pau e n g b o A s e l n g e l e k e l A r A h A b e n g o b e d e l n g e l e k e l A r u t h e n g dZ e s s e pau e n g k i n g d A v i d pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: (b-) A blechebechel a klengelakel el ulemuchel er a David el mor ser a le mengai a re chad er a Israel el mo blebaol er a Babilon a ua tiakid:
Pronunciation:  pau b A b l e ch h e b e ch h e l A k l e n g e l A k e l e l u l e m u ch h e l e r A d A v i d e l m o r s e r A l e m e n g A i A r e ch h A d e r A i s r A e l e l m o b l e b A o l e r A b A b i l o n A u A t i A k i d pau
TTS: 
  
Input Text: ng David, e ng Salomon (el ngelekel ngikel mle bechil a Uria), e ng Rehoboam, e ng Abia, e ng Asa, e ng Jehosafat, e ng Jehoram, e ng Usia, e ng Jotham, e ng Ahas, e ng Hesekia, e ng Manase, e ng Amon, e ng Josia, e ng Jehoiakin ma re bebil er ngii.
Pronunciation:  pau n g d A v i d pau e n g s A l o m o n e l n g e l e k e l n g i k e l m l e b e ch h i l A u r i A e n g r e h o b o A m pau e n g A b i A pau e n g A s A pau e n g dZ e h o s A f A t pau e n g dZ e h o r A m pau e n g u s i A pau e n g dZ o t h A m pau e n g A h A s pau e n g h e s e k i A pau e n g m A n A s e pau e n g A m o n pau e n g dZ o s i A pau e n g dZ e h o i A k i n m A r e b e b i l e r n g i i pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: E a kuk blechebechel a klengelakel er a bo lak le blebaol er a Babilon el mor ser a le mechell a Jesus a ua tiakid:
Pronunciation:  pau e A k u k b l e ch h e b e ch h e l A k l e n g e l A k e l e r A b o l A k l e b l e b A o l e r A b A b i l o n e l m o r s e r A l e m e ch h e l l A dZ e s u s A u A t i A k i d pau
TTS: 
  
Input Text: ng Jehoiakin, e ng Sealtiel, e ng Serubabel, e ng Abiud, e ng Eliakim, e ng Asor, e ng Sadok, e ng Akim, e ng Eliud, e ng Eleasar, e ng Mathan, e ng Jakob, e ng Josef el mlo bechil a Maria el milechellii a Jesus el lomekedong er ngii el Mesias.
Pronunciation:  pau n g dZ e h o i A k i n pau e n g s e A l t i e l pau e n g s e r u b A b e l pau e n g A b i u d pau e n g e l i A k i m pau e n g A s o r pau e n g s A d o k pau e n g A k i m pau e n g e l i u d pau e n g e l e A s A r pau e n g m A t h A n pau e n g dZ A k o b pau e n g dZ o s e f e l m l o b e ch h i l A m A r i A e l m i l e ch h e l l i i A dZ e s u s e l l o m e k e d o n g e r n g i i e l m e s i A s pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: A ikal rokui a mlo ua isei el oltaut a ikel le dilu Rubak el oeak a profet el kmo,
Aligned to: 
  
Text: “A tal kekerel redil el dirkak bo lobengkel a sechal a mo dioll e mechellii a ngalek el sechal, el bo lomekedong er ngii el Emanuel” (el belkul a kmo, “a Dios obengked”).
Aligned to: 
  
Text: Me ser a le mekar a Josef e ng mocha nguu a Maria el mo bechil el oltirakl a ikel le dilu er ngii a anghel.
Aligned to: 
  
Text: MATEUS
Aligned to: 
  
Text: A Jesus a mlechell er a beluu er a Bethlehem er a Judea er ser a le king a Herodes.
Aligned to: 
  
Text: A re bebil chad er a Ongos el milsuub a btuch a mlor a Jerusalem
Aligned to: 
  
Text: e oker el kmo, “Ngar ker ngikel tolechoi el mlechell el mo king er a re chad er a Judea?
Aligned to: 
  
Text: Aki milsa btechengel er a le ngasech er ongos, maki mermang el me mengull el meluluuch er ngii.”
Aligned to: 
  
Text: Ma King Herodes er a le renges ngiil tekoi, e ng kmal mlo ouedikel a rengul, ma re bek el chad er a Jerusalem me ng dirrek el mlo ouedikel a rengrir.
Aligned to: