next up prev

Wilderness: Sampang

Language Name: Sampang
LANGID: RAVNLP
TLC: rav

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.34
#utts aligned: 4393
Duration: 12:45:05

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.57

Original bible.is link: http://listen.bible.is/RAVNLP/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: RAVNLP.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.57)

Input Text: मत्‍ती
Pronunciation:  pau A m A tB P A tB i: pau
TTS: 
  
Input Text: अब्राहाममी छा, दाऊदमी छा, येसू ख्रीस्‍टमी बङ्‍सावाली:
Pronunciation:  pau A A b P A 9r A: A hv A: A m A m i: A ch A: pau A dB A: u: A dB A m i: A ch A: pau A j e A s u: A kh P A 9r i: A s P A tr A m i: A b A N P A s A: A v A: A l i: pau
TTS: 
  
Input Text: अब्राहाम ईसहाकमी पा तूवा। खकामा ईसहाक याकूबमी पा तूवा, याकूब यहूदालो आरू ऊम्‍बूबू नूछचीमी पा तूवा,
Pronunciation:  pau A A b P A 9r A: A hv A: A m i: A s A hv A: A k A m i: A p A: A tB u: A v A: ASTERISK A kh A k A: A m A: i: A s A hv A: A k A j A: A k u: A b A m i: A p A: A tB u: A v A: pau A j A: A k u: A b A j A hv u: A dB A: A l o A: A 9r u: u: A m P A b u: A b u: A nB u: A ch A c i: A m i: A p A: A tB u: A v A: pau
TTS: 
  
Input Text: यहूदा फारेसलो जाहेरमी पा तूवा। ऊम्‍चूमाबो तामार तूवा। फारेस हेस्रोनमी पा खकामा हेस्रोन आराममी पा तूवा,
Pronunciation:  pau A j A hv u: A dB A: A ph A: A 9r e A s A l o A J A: A hv e A 9r A m i: A p A: A tB u: A v A: ASTERISK u: A m P A c u: A m A: A b o A tB A: A m A: A 9r A tB u: A v A: ASTERISK A ph A: A 9r e A s A hv e A s P A 9r o A nB A m i: A p A: A kh A k A: A m A: A hv e A s P A 9r o A nB A: A 9r A: A m A m i: A p A: A tB u: A v A: pau
TTS: 
  
Input Text: खकामा आराम अम्‍मीनादाबमी पा, अम्‍मीनादाब नहसोनमी पा तूवा, नहसोन सल्‍मोनमी पा तूवा,
Pronunciation:  pau A kh A k A: A m A: A: A 9r A: A m A A m P A m i: A nB A: A dB A: A b A m i: A p A: pau A A m P A m i: A nB A: A dB A: A b A nB A hv A s o A nB A m i: A p A: A tB u: A v A: pau A nB A hv A s o A nB A s A l P A m o A nB A m i: A p A: A tB u: A v A: pau
TTS: 
  
Input Text: सल्‍मोन बोअजमी पा तूवा। खकामा ऊम्‍मा राहाब तूवा।बोअज ओबेदमी पा तूवा। ऊम्‍माबो रूथ तूवा। खका ओबेद यीसाईमी पा तूवा,
Pronunciation:  pau A s A l P A m o A nB A b o A A J A m i: A p A: A tB u: A v A: ASTERISK A kh A k A: A m A: u: A m P A m A: A 9r A: A hv A: A b A tB u: A v A: ASTERISK A b o A A J o A b e A dB A m i: A p A: A tB u: A v A: ASTERISK u: A m P A m A: A b o A 9r u: A tBh A tB u: A v A: ASTERISK A kh A k A: o A b e A dB A j i: A s A: i: A m i: A p A: A tB u: A v A: pau
TTS: 
  
Input Text: खकामा यीसाई दाऊद हँमी पा तूवा। खकामा दाऊद सोलोमनमी पा तूवा। ऊम्‍माबो ऊरीयाहमी तँमा तूवा ।
Pronunciation:  pau A kh A k A: A m A: A j i: A s A: i: A dB A: u: A dB A hv CD A m i: A p A: A tB u: A v A: ASTERISK A kh A k A: A m A: A dB A: u: A dB A s o A l o A m A nB A m i: A p A: A tB u: A v A: ASTERISK u: A m P A m A: A b o u: A 9r i: A j A: A hv A m i: A tB CD A m A: A tB u: A v A: ASTERISK pau
TTS: 
  
Input Text: सोलोमन रहबाममी पा, रहबाम अबीयामी पा खकामा अबीया आसामी पा तूवा।
Pronunciation:  pau A s o A l o A m A nB A 9r A hv A b A: A m A m i: A p A: pau A 9r A hv A b A: A m A A b i: A j A: A m i: A p A: A kh A k A: A m A: A A b i: A j A: A: A s A: A m i: A p A: A tB u: A v A: ASTERISK pau
TTS: 
  
Input Text: आसा यहोसापातमी पा तूवा, यहोसापात यहोराममी पा तूवा, यहोराम ऊज्‍जीयाहमी पा तूवा,
Pronunciation:  pau A: A s A: A j A hv o A s A: A p A: A tB A m i: A p A: A tB u: A v A: pau A j A hv o A s A: A p A: A tB A j A hv o A 9r A: A m A m i: A p A: A tB u: A v A: pau A j A hv o A 9r A: A m u: A J P A J i: A j A: A hv A m i: A p A: A tB u: A v A: pau
TTS: 
  
Input Text: ऊज्‍जीयाह योताममी पा तूवा, खकामा योताम आहाजमी पा तूवा, आहाज हीजकीयामी पा तूवा,
Pronunciation:  pau u: A J P A J i: A j A: A hv A j o A tB A: A m A m i: A p A: A tB u: A v A: pau A kh A k A: A m A: A j o A tB A: A m A: A hv A: A J A m i: A p A: A tB u: A v A: pau A: A hv A: A J A hv i: A J A k i: A j A: A m i: A p A: A tB u: A v A: pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: नीनाबूङ्‍मी सीबीरूपा छा येसू ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खा नापीका लीसी।
Aligned to: 
  
Text: यसाईया लूचीक अगम्‍बक्‍तामी कीतापापी आतामा छाबाक तूई:
Aligned to: 
  
Text: “कँ अँ सूलँवा पोमाकी मीनालाई आम्‍लाम्‍लो लाम्‍लो पसँ, खोसावा आम्‍लाम् त्‍यारी मी।”
Aligned to: 
  
Text: “खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी ईत्‍ता पाईकाबी मीनामी आता गूँमाक सँलँवा ईना, ‘प्रभूमी लाम् त्‍यारी मानूम् खकामा ऊम्‍लाम् सोझ मानूम्’।”
Aligned to: 
  
Text: बप्‍तीस्‍मा पीकाबी यूहन्‍ना सानूवा लामाहँ खँधाईलोमाकमी खा पोतो खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी लता।
Aligned to: 
  
Text: यहूदीयालो यरूसलेमपी तूकाबी झारा मीनाची यूहन्‍नामी खा ईनूचीमा खोधपी आता गूँतो तामी। हने काएकावा खँ मूम्‌काक तूई गूँतो यूहन्‍नापीका यर्दन ययूवापी बप्‍तीस्‍मा छामी।
Aligned to: 
  
Text: खलो येसू गालील लूचीक जील्‍लामी नासरतपी तामा यूहन्‍नामी हूपीका यर्दन ययूवापी बप्‍तीस्‍मा छा।
Aligned to: 
  
Text: खतालो खो काँवापीका लताहँक मात्‍ताई यँ तूवा खोसावा नीनाम्‍खम् हताहँ मपीका पबीत्‍रा आत्‍मा तूकूवातीका खोछोपी धाताहँक तू।
Aligned to: 
  
Text: खोतोलोङा पबीत्‍रा आत्‍मावा येसूलाई खरोमा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे खायू।
Aligned to: