next up prev

Wilderness: Svenska

Language Name: Svenska
LANGID: SWESFV
TLC: swe

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.12
#utts aligned: 11197
Duration: 16:45:31

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 4.97

Original bible.is link: http://listen.bible.is/SWESFV/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: SWESFV.tar.gz


Text to speech examples (MCD=4.97)

Input Text: Matteusevangeliet
Pronunciation:  pau m A t t e u s e v A n g e l i e t pau
TTS: 
  
Input Text: Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.
Pronunciation:  pau d e t t A OY r b e r OY t t e l s e n o m dZ e s u s k r i s t u s pau d A v i d s s o n pau A b r A h A m s s o n pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob, och Jakob till Juda och hans bröder.
Pronunciation:  pau A b r A h A m b l e v f A r t i l l i s A k pau i s A k t i l l dZ A k o b pau o ch h dZ A k o b t i l l dZ u d A o ch h h A n s b r 2: d e r pau
TTS: 
  
Input Text: Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram,
Pronunciation:  pau dZ u d A b l e v f A r t i l l p e r e s o ch h s e r A g e n o m t A m A r pau p e r e s t i l l h e s r o n pau h e s r o n t i l l r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Ram till Amminadab, Amminadab till Nahshon, Nahshon till Salmon.
Pronunciation:  pau r A m t i l l A m m i n A d A b pau A m m i n A d A b t i l l n A h s h o n pau n A h s h o n t i l l s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Salmon blev far till Boas genom Rahab, Boas till Obed genom Rut, Obed till Ishai,
Pronunciation:  pau s A l m o n b l e v f A r t i l l b o A s g e n o m r A h A b pau b o A s t i l l o b e d g e n o m r u t pau o b e d t i l l i s h A i pau
TTS: 
  
Input Text: och Ishai till kung David.
Pronunciation:  pau o ch h i s h A i t i l l k u n g d A v i d pau
TTS: 
  
Input Text: David blev far till Salomo genom Urias hustru.
Pronunciation:  pau d A v i d b l e v f A r t i l l s A l o m o g e n o m u r i A s h u s t r u pau
TTS: 
  
Input Text: Salomo blev far till Rehabeam, Rehabeam till Abia, Abia till Asa,
Pronunciation:  pau s A l o m o b l e v f A r t i l l r e h A b e A m pau r e h A b e A m t i l l A b i A pau A b i A t i l l A s A pau
TTS: 
  
Input Text: Asa till Joshafat, Joshafat till Joram, Joram till Ussia,
Pronunciation:  pau A s A t i l l dZ o s h A f A t pau dZ o s h A f A t t i l l dZ o r A m pau dZ o r A m t i l l u s s i A pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Matteusevangeliet
Aligned to: 
  
Text: Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.
Aligned to: 
  
Text: Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob, och Jakob till Juda och hans bröder.
Aligned to: 
  
Text: Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram,
Aligned to: 
  
Text: och Ishai till kung David.
Aligned to: 
  
Text: David blev far till Salomo genom Urias hustru.
Aligned to: 
  
Text: Asa till Joshafat, Joshafat till Joram, Joram till Ussia,
Aligned to: 
  
Text: Ussia till Jotam, Jotam till Ahas, Ahas till Hiskia,
Aligned to: 
  
Text: Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia,
Aligned to: