next up prev

Wilderness: Themne

Language Name: Themne
LANGID: TEMBSL
TLC: tem

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.17
#utts aligned: 6790
Duration: 12:41:42

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.34

Original bible.is link: http://listen.bible.is/TEMBSL/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: TEMBSL.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.34)

Input Text: MATHIU
Pronunciation:  pau m A t h i u pau
TTS: 
  
Input Text: Ȧkȧfȧ ka rȧkom ra Yisɔs Krayst ɔWan ka Debid, ɔwan ka Ebraham, ki ake.
Pronunciation:  pau k u0227p f u0227p k A r u0227p k o m r A j i s x004p s k r A j s t x004p w A n k A d e b i d pau x004p w A n k A e b r A h A m pau k i A k e pau
TTS: 
  
Input Text: Ebrahamȧŋ ɔ kom Aysakȧŋ, Aysak ɔ kom Yekɔbȧŋ, Yekɔb ɔ kom Yudasȧŋ yi aŋwɔnt ŋɔŋ aruni.
Pronunciation:  pau e b r A h A m u0227p u014Bp x004p k o m A j s A k u0227p u014Bp pau A j s A k x004p k o m j e k x004p b u0227p u014Bp pau j e k x004p b x004p k o m j u d A s u0227p u014Bp j i A u014Bp w x004p n t u014Bp x004p u014Bp A r u n i pau
TTS: 
  
Input Text: Yudasȧŋ ɔ kom Ferɛs yi Sara ka Temar;
Pronunciation:  pau j u d A s u0227p u014Bp x004p k o m f e r x013p s j i s A r A k A t e m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Ferɛsȧŋ ɔ kom Hɛsrɔn;
Pronunciation:  pau f e r x013p s u0227p u014Bp x004p k o m h x013p s r x004p n pau
TTS: 
  
Input Text: ka Hɛsrɔnȧŋ ɔ kom Aram;
Pronunciation:  pau k A h x013p s r x004p n u0227p u014Bp x004p k o m A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Eramȧŋ ɔ kom Aminadab;
Pronunciation:  pau e r A m u0227p u014Bp x004p k o m A m i n A d A b pau
TTS: 
  
Input Text: ka Aminadabȧŋ ɔ kom Nesɔn;
Pronunciation:  pau k A A m i n A d A b u0227p u014Bp x004p k o m n e s x004p n pau
TTS: 
  
Input Text: ka Nesɔnȧŋ ɔ kom Salmɔn;
Pronunciation:  pau k A n e s x004p n u0227p u014Bp x004p k o m s A l m x004p n pau
TTS: 
  
Input Text: ɔwa Salmɔnȧŋ ɔ kom Bowas ka Rehab;
Pronunciation:  pau x004p w A s A l m x004p n u0227p u014Bp x004p k o m b o w A s k A r e h A b pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: kaŋ pa, Kɔn- a ɔwe a kom ubȧy ka aŋYuda-a?
Aligned to: 
  
Text: kotȧy-e sǝ po nənk akɔs kɔŋ ro thɔrɔŋ, ɔwa sǝ der tǝ kǝbatho kɔ.
Aligned to: 
  
Text: Ma Herodȧŋ ɔbȧy ɔ tǝl ti-e, pǝ sɔmpa kɔ yi aŋfǝm bɛ ro Yerusalɛm.
Aligned to: 
  
Text: kɔ thoŋkla aŋfode ȧbana yi aŋkarmɔkɔ ŋa aŋfǝme, ɔ yifǝth ŋa ta ro a yi tǝ kǝkom ɔKrayst.
Aligned to: 
  
Text: kaŋ pa ro ŋɔŋ, Ro Bɛthlihɛm ȧke ka ȧŋthɔf ŋa ro Yudia;
Aligned to: 
  
Text: kotȧy-e yaŋ ɔnȧbi ɔ gbal kǝpa,
Aligned to: 
  
Text: kotȧy-e ugbǝkȧ ɔ tǝwur ro mu Ɔwe mǝ yi ɔbumǝr ka aŋfǝm a mi aŋIsrɛl.
Aligned to: 
  
Text: Ka Herodȧŋ ɔ tela aŋfǝm atempi sɔy, kɔ yifǝth ŋa finɔ ta ȧŋlɔkɔ aŋa akɔs kǝ tɔrinɛ.
Aligned to: 
  
Text: kɔ som ŋa ro Bɛthlihɛm, kɔ pa, Kɔnɛ nu, thɛns ɔfinɔ ta ɔwath.
Aligned to: