next up prev

Wilderness: Tuvin

Language Name: Tuvin
LANGID: TYVIBT
TLC: tyv

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.25
#utts aligned: 818
Duration: 01:31:57

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.79

Original bible.is link: http://listen.bible.is/TYVIBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: TYVIBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.79)

Input Text: Матфей
Pronunciation:  pau m A t f ie j pau
TTS: 
  
Input Text: ·Авраамдан база ·Давидтен укталган Иисус Христостуң ада-өгбе даңзызы бо-дур.
Pronunciation:  pau A v r A A m d A n b A z A d A v i d t ie n u k t A l g A n i i s u s x r i s t GT s t u n A d A o g b ie d A n z ix z ix b GT d u r pau
TTS: 
  
Input Text: Авраам Исаактың ачазы турган. Исаак – Иаковтуң, Иаков – Иуда биле ооң акы-дуңмаларының ачазы турган .
Pronunciation:  pau A v r A A m i s A A k t ix n A tSj A z ix t u r g A n i s A A k i A k GT v t u n pau i A k GT v i u d A b i l ie GT GT n A k ix d u n m A l A r ix n ix n A tSj A z ix t u r g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Иуда – Фарес биле Зерахтың (а оларның авазы – Фамар), Фарес – Хецроннүң, а Хецрон Арамның ачазы турган.
Pronunciation:  pau i u d A f A r ie s b i l ie z ie r A x t ix n A GT l A r n ix n A v A z ix f A m A r f A r ie s x ie r GT n n u n pau A x ie r GT n A r A m n ix n A tSj A z ix t u r g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Арам – Аминадавтың, Аминадав – Наассоннуң, а Наассон Салмоннуң ачазы турган.
Pronunciation:  pau A r A m A m i n A d A v t ix n pau A m i n A d A v A A s s GT n n u n pau A A A s s GT n s A l m GT n n u n A tSj A z ix t u r g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Салмон – Воозтуң ачазы (а Воозтуң авазы – Раав) турган. Вооз – Овидтиң ачазы (а Овидтиң авазы – Руф) турган. Овид – Иессейниң,
Pronunciation:  pau s A l m GT n v GT GT z t u n A tSj A z ix A v GT GT z t u n A v A z ix A A v t u r g A n v GT GT z GT v i d t i n A tSj A z ix A GT v i d t i n A v A z ix u f t u r g A n GT v i d i ie s s ie j n i n pau
TTS: 
  
Input Text: а Иессей Давид хаанның ачазы турган. Давид – ·Соломоннуң ачазы (а Соломоннуң авазы – Урияның кадайы) турган.
Pronunciation:  pau A i ie s s ie j d A v i d x A A n n ix n A tSj A z ix t u r g A n d A v i d s GT l GT m GT n n u n A tSj A z ix A s GT l GT m GT n n u n A v A z ix u r i A n ix n k A d A j ix t u r g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Соломон – Ровоамның, Ровоам – Авияның, а Авия Асафтың ачазы турган.
Pronunciation:  pau s GT l GT m GT n GT v GT A m n ix n pau GT v GT A m A v i A n ix n pau A A v i A A s A f t ix n A tSj A z ix t u r g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Асаф – Иосафаттың, Иосафат – Иорамның, а Иорам Озияның ачазы турган.
Pronunciation:  pau A s A f i GT s A f A t t ix n pau i GT s A f A t i GT r A m n ix n pau A i GT r A m GT z i A n ix n A tSj A z ix t u r g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Озия – Иоафамның, Иоафам – Ахазтың, а Ахаз Эзекияның ачазы турган.
Pronunciation:  pau GT z i A i GT A f A m n ix n pau i GT A f A m A x A z t ix n pau A A x A z E z ie k i A n ix n A tSj A z ix t u r g A n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Матфей
Aligned to: 
  
Text: Иисус Ирод хаанның чагырган үезиндеИудеяның Вифлеем хоорайга төрүттүнген. Элээн болгаш, Иерусалимче чөөн чүктен мерген угаанныг чурагачылар келген.
Aligned to: 
  
Text: Матфей
Aligned to: 
  
Text: Ол хүннерде Иудеяның ээн кургаг ховузунга Иоанн Медеглекчи чедип келгеш, суртаалдап эгелээн.
Aligned to: 
  
Text: Матфей
Aligned to: 
  
Text: Матфей
Aligned to: 
  
Text: Мөөң чонну көрүп кааш, Иисус дагже үне берген. Ол орта олуруп аарга, өөреникчилери Ооң чанынга чедип келгеннер.
Aligned to: 
  
Text: «Сагыш-хөңнү ядарааннар амыр-чыргалдыг, чүге дээрге Дээрниң Чагыргазы оларныы боор.
Aligned to: 
  
Text: Биче сеткилдиглер амыр-чыргалдыг, чүге дээрге чер-чуртту салгап алырлар.
Aligned to: