next up prev

Wilderness: Konkomba, Likpakpaaln

Language Name: Konkomba, Likpakpaaln
LANGID: XO2IBS
TLC: xon

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.75
#utts aligned: 10804
Duration: 17:39:14

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.25

Original bible.is link: http://listen.bible.is/XO2IBS/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: XO2IBS.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.25)

Input Text: MATIU
Pronunciation:  pau m A t i u pau
TTS: 
  
Input Text: Yesu Kristo aamaal ponn ni aayimbil le bi kigbaŋ kee ponn ni.
Pronunciation:  pau j e s u k r i s t o A A m A A l p o n n n i A A j i m b i l l e b i k i g b A u014Bp k e e p o n n n i pau
TTS: 
  
Input Text: U nan ye Ubɔr David aayaabil la.
Pronunciation:  pau u n A n j e u b x015p r d A i d A A j A A b i l l A pau
TTS: 
  
Input Text: David mu nan ye Abraham aayaabil.
Pronunciation:  pau d A i d m u n A n j e A b r A h A m A A j A A b i l pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham le nan ma Aisak, Aisak mu ma Jakob, Jakob mu ma Juda ni unaabitiib.
Pronunciation:  pau A b r A h A m l e n A n m A A i s A k pau A i s A k m u m A dZ A k o b pau dZ A k o b m u m A dZ u d A n i u n A A b i t i i b pau
TTS: 
  
Input Text: Juda mu ma Peres ni Sera.
Pronunciation:  pau dZ u d A m u m A p e r e s n i s e r A pau
TTS: 
  
Input Text: Bina aayimbil le nan ye Tamar.
Pronunciation:  pau b i n A A A j i m b i l l e n A n j e t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Peres mu ma Hesronn, Hesronn mu ma Ram,
Pronunciation:  pau p e r e s m u m A h e s r o n n pau h e s r o n n m u m A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Ram mu ma Aminadab, Aminadab mu ma Nasonn, Nasonn mu ma Salmonn,
Pronunciation:  pau r A m m u m A A m i n A d A b pau A m i n A d A b m u m A n A s o n n pau n A s o n n m u m A s A l m o n n pau
TTS: 
  
Input Text: Salmonn mu ma Boas.
Pronunciation:  pau s A l m o n n m u m A b o A s pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Bi nan ma Yesu, Betlehem aatiŋ ponn ni la, ki bi Judea aatiŋ ni na, n-yoonn mu Herod ye ubɔr na.
Aligned to: 
  
Text: Baah ma Yesu na, le bilankpalb bibaa nyan ni liwipuul wɔb ki dan Jerusalem,
Aligned to: 
  
Text: ki nan baa ke, "Baah ma ubo u ye Juu yaab aabɔr na, u bi la chee?
Aligned to: 
  
Text: Ti kan waaŋmabil liwipuul wɔb, le ti dan ke ti nan doon u."
Aligned to: 
  
Text: Le u yin Uwumbɔr aatotoorninkpiib ni Uwumbɔr aakaal aamɔmɔkb mɔmɔk, le ki nan baa bi, "Bi ga maa Uwumbɔr Aanileekoo Kristo la chee?"
Aligned to: 
  
Text: Le bi tuk u, "Betlehem aatiŋ, ki bi Judea aatiŋ ni na;
Aligned to: 
  
Text: ba pu?
Aligned to: 
  
Text: Uwumbɔr aabɔnabr aah nan ŋmee pu na sɔ:
Aligned to: 
  
Text: ba pu?
Aligned to: