next up prev

Wilderness: Shqip

Language Name: Shqip
LANGID: ALSBSA
TLC: alb

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.98
#utts aligned: 5060
Duration: 08:27:54

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.73

Original bible.is link: http://listen.bible.is/ALSBSA/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: ALSBSA.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.73)

Input Text: Mateu
Pronunciation:  pau m A t e u pau
TTS: 
  
Input Text: Libri i breznive të Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.
Pronunciation:  pau l i b r i i b r e z n i v e t 9 dZ e z u k r i s h t i t pau b i r i t t 9 d A v i d i t pau b i r i t t 9 A b r A h A m i t pau
TTS: 
  
Input Text: Abrahamit i lindi Isaku, Isakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij;
Pronunciation:  pau A b r A h A m i t i l i n d i i s A k u pau i s A k u t i l i n d i dZ A k o b i pau dZ A k o b i t i l i n d i dZ u d A d h e v 9 l l e z 9 r i t e t i dZ pau
TTS: 
  
Input Text: Judës i lindën prej Tamarës Faresi dhe Zara, Faresit i lindi Hesromi, Hesromit i lindi Arami,
Pronunciation:  pau dZ u d 9 s i l i n d 9 n p r e dZ t A m A r 9 s f A r e s i d h e z A r A pau f A r e s i t i l i n d i h e s r o m i pau h e s r o m i t i l i n d i A r A m i pau
TTS: 
  
Input Text: Aramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Naasoni, Naasonit i lindi Salmoni,
Pronunciation:  pau A r A m i t i l i n d i A m i n A d A b i pau A m i n A d A b i t i l i n d i n A A s o n i pau n A A s o n i t i l i n d i s A l m o n i pau
TTS: 
  
Input Text: Salmonit i lindi Boezi prej Rahabës, Boezit i lindi Jobedi prej Rutës, Jobedit i lindi Jeseu,
Pronunciation:  pau s A l m o n i t i l i n d i b o e z i p r e dZ r A h A b 9 s pau b o e z i t i l i n d i dZ o b e d i p r e dZ r u t 9 s pau dZ o b e d i t i l i n d i dZ e s e u pau
TTS: 
  
Input Text: Jeseut i lindi Davidi, mbreti.
Pronunciation:  pau dZ e s e u t i l i n d i d A v i d i pau m b r e t i pau
TTS: 
  
Input Text: Davidit i lindi Solomoni nga gruaja e Urias,
Pronunciation:  pau d A v i d i t i l i n d i s o l o m o n i n g A g r u A dZ A e u r i A s pau
TTS: 
  
Input Text: Solomonit i lindi Roboami, Roboamit i lindi Abiu, Abiut i lindi Asafi,
Pronunciation:  pau s o l o m o n i t i l i n d i r o b o A m i pau r o b o A m i t i l i n d i A b i u pau A b i u t i l i n d i A s A f i pau
TTS: 
  
Input Text: Asafit i lindi Josafati, Josafatit i lindi Jorami, Joramit i lindi Ozia,
Pronunciation:  pau A s A f i t i l i n d i dZ o s A f A t i pau dZ o s A f A t i t i l i n d i dZ o r A m i pau dZ o r A m i t i l i n d i o z i A pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Judës i lindën prej Tamarës Faresi dhe Zara, Faresit i lindi Hesromi, Hesromit i lindi Arami,
Aligned to: 
  
Text: Salmonit i lindi Boezi prej Rahabës, Boezit i lindi Jobedi prej Rutës, Jobedit i lindi Jeseu,
Aligned to: 
  
Text: Jeseut i lindi Davidi, mbreti.
Aligned to: 
  
Text: Solomonit i lindi Roboami, Roboamit i lindi Abiu, Abiut i lindi Asafi,
Aligned to: 
  
Text: Asafit i lindi Josafati, Josafatit i lindi Jorami, Joramit i lindi Ozia,
Aligned to: 
  
Text: Ezekisë i lindi Manaseu, Manaseut i lindi Amosi, Amosit i lindi Josia,
Aligned to: 
  
Text: Josisë i lindi Jekonia dhe vëllezërit e tij, në kohën e shpërnguljes në Babiloni.
Aligned to: 
  
Text: Pas shpërnguljes në Babiloni, Jekonisë i lindi Salatieli, Salatielit i lindi Zorobabeli,
Aligned to: 
  
Text: Zorobabelit i lindi Abiudi, Abiudit i lindi Eliakimi, Eliakimit i lindi Azori,
Aligned to: