next up prev

Wilderness: Altai, Southern

Language Name: Altai, Southern
LANGID: ALTIBT
TLC: alt

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.16
#utts aligned: 4969
Duration: 09:23:27

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.19

Original bible.is link: http://listen.bible.is/ALTIBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: ALTIBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.19)

Input Text: Матфей
Pronunciation:  pau m A t f ie j pau
TTS: 
  
Input Text: Иисус Христостыҥ ада-ӧбӧкӧлӧри. Ол Давид ле Авраамныҥ калдыгы.
Pronunciation:  pau i i s u s x r i s t GT s t ix n g A d A o b o k o l o r i GT l d A v i d l ie A v r A A m n ix n g k A l d ix g ix pau
TTS: 
  
Input Text: Авраамнаҥ Исаак туулган, Исаактаҥ Иаков туулган, Иаковтоҥ Иуда ла оныҥ карындаштары туулган;
Pronunciation:  pau A v r A A m n A n g i s A A k t u u l g A n pau i s A A k t A n g i A k GT v t u u l g A n pau i A k GT v t GT n g i u d A l A GT n ix n g k A r ix n d A S t A r ix t u u l g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Иуданыҥ ӱйи болгон Фамарьдаҥ Фарес ле Зара туулган, Фарестеҥ Есром туулган, Есромноҥ Арам туулган;
Pronunciation:  pau i u d A n ix n g u j i b GT l g GT n f A m A r d A n g f A r ie s l ie z A r A t u u l g A n pau f A r ie s t ie n g ie s r GT m t u u l g A n pau ie s r GT m n GT n g A r A m t u u l g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Арамнаҥ Аминадав туулган, Аминадавтаҥ Наассон туулган, Наассонноҥ Салмон туулган;
Pronunciation:  pau A r A m n A n g A m i n A d A v t u u l g A n pau A m i n A d A v t A n g n A A s s GT n t u u l g A n pau n A A s s GT n n GT n g s A l m GT n t u u l g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Салмонныҥ ӱйинеҥ, Рахавтаҥ, Вооз туулган, Воозтыҥ эмеени Руфьтаҥ Овид туулган, Овидтеҥ Иессей туулган;
Pronunciation:  pau s A l m GT n n ix n g u j i n ie n g pau r A x A v t A n g pau v GT GT z t u u l g A n pau v GT GT z t ix n g E m ie ie n i r u f t A n g GT v i d t u u l g A n pau GT v i d t ie n g i ie s s ie j t u u l g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Иессейдеҥ Давид-каан туулган, Давид-кааннаҥ Соломон туулган, Соломонныҥ энези дезе Урияныҥ башкыдагы ӱйи болгон;
Pronunciation:  pau i ie s s ie j d ie n g d A v i d k A A n t u u l g A n pau d A v i d k A A n n A n g s GT l GT m GT n t u u l g A n pau s GT l GT m GT n n ix n g E n ie z i d ie z ie u r i A n ix n g b A S k ix d A g ix u j i b GT l g GT n pau
TTS: 
  
Input Text: Соломонноҥ Ровоам туулган, Ровоамнаҥ Авия туулган, Авиядаҥ Асаф туулган;
Pronunciation:  pau s GT l GT m GT n n GT n g r GT v GT A m t u u l g A n pau r GT v GT A m n A n g A v i A t u u l g A n pau A v i A d A n g A s A f t u u l g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Асафтаҥ Иосафат туулган, Иосафаттаҥ Иорам туулган, Иорамнаҥ Озия туулган;
Pronunciation:  pau A s A f t A n g i GT s A f A t t u u l g A n pau i GT s A f A t t A n g i GT r A m t u u l g A n pau i GT r A m n A n g GT z i A t u u l g A n pau
TTS: 
  
Input Text: Озиядаҥ Иоафам туулган, Иоафамнаҥ Ахаз туулган, Ахазтаҥ Езекия туулган;
Pronunciation:  pau GT z i A d A n g i GT A f A m t u u l g A n pau i GT A f A m n A n g A x A z t u u l g A n pau A x A z t A n g ie z ie k i A t u u l g A n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Матфей
Aligned to: 
  
Text: Иисус Христостыҥ ада-ӧбӧкӧлӧри. Ол Давид ле Авраамныҥ калдыгы.
Aligned to: 
  
Text: Иисус Иудей јериндеги Вифлеем деп калада Ирод-каан тужында туулган. Је бат, кӱнчыгыштаҥ Иерусалимге судурчылар келип, айттылар:
Aligned to: 
  
Text: – Иудейлердиҥ јаҥы туулган кааны кайда болотон?
Aligned to: 
  
Text: Кӱнчыгышта Оныҥ јылдызын кӧрдибис, Ого бажырарга келдибис.
Aligned to: 
  
Text: Мыны угала, Ирод-каан тӱймей берди, оныла кожо бастыра Иерусалим тӱймеди.
Aligned to: 
  
Text: Калыктыҥ ончо улу абыстарын ла бичикчилерин јууп алып, – Христос кайда чыгатан эди?
Aligned to: 
  
Text: Олор айттылар:
Aligned to: 
  
Text: – Иудей јериндеги Вифлеемде, нениҥ учун дезе јарлыкчы мынайда бичиген:
Aligned to: