next up prev

Wilderness: Cebuano

Language Name: Cebuano
LANGID: CEBRPV
TLC: ceb

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.91
#utts aligned: 11975
Duration: 21:50:07

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.83

Original bible.is link: http://listen.bible.is/CEBRPV/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: CEBRPV.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.83)

Input Text: MATEO
Pronunciation:  pau m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Mao kini ang talaan sa kagikan ni Jesu-Cristo, kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham.
Pronunciation:  pau m A o k i n i A n g t A l A A n s A k A g i k A n n i dZ e s u ch r i s t o pau k A l i w A t n i h A r i n g d A v i d n g A k A l i w A t n i A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: Gikan kang Abraham ngadto kang Haring David mao ang mosunod nga mga kaliwatan:
Pronunciation:  pau g i k A n k A n g A b r A h A m n g A d t o k A n g h A r i n g d A v i d m A o A n g m o s u n o d n g A m g A k A l i w A t A n pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham, amahan ni Isaac Isaac, amahan ni Jacob Jacob, amahan ni Juda ug sa iyang mga igsoon Juda, amahan ni Perez ug ni Sera (si Tamar ang ilang inahan) Perez, amahan ni Hezron Hezron, amahan ni Aram Aram, amahan ni Aminadab Aminadab,amahan ni Naason Naason, amahan ni Salmon Salmon,amahan ni Boas (si Rahab ang iyang inahan) Boas, amahan ni Obed (si Ruth ang iyang inahan) Obed, amahan ni Jesse Jesse, amahan ni David nga hari Haring David Gikan kang Hari David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia mao ang mosunod:
Pronunciation:  pau A b r A h A m pau A m A h A n n i i s A A ch i s A A ch pau A m A h A n n i dZ A ch o b dZ A ch o b pau A m A h A n n i dZ u d A u g s A i j A n g m g A i g s o o n dZ u d A pau A m A h A n n i p e r e z u g n i s e r A s i t A m A r A n g i l A n g i n A h A n p e r e z pau A m A h A n n i h e z r o n h e z r o n pau A m A h A n n i A r A m A r A m pau A m A h A n n i A m i n A d A b A m i n A d A b x032p A m A h A n n i n A A s o n n A A s o n pau A m A h A n n i s A l m o n s A l m o n x032p A m A h A n n i b o A s s i r A h A b A n g i j A n g i n A h A n b o A s pau A m A h A n n i o b e d s i r u t h A n g i j A n g i n A h A n o b e d pau A m A h A n n i dZ e s s e dZ e s s e pau A m A h A n n i d A v i d n g A h A r i h A r i n g d A v i d g i k A n k A n g h A r i d A v i d h A n g t o d s A p A n A h o n s A p A g k A b i h A g s A m g A i s r A e l i t A n g A d t o s A b A b i l o n i A m A o A n g m o s u n o d pau
TTS: 
  
Input Text: Hari David, amahan ni Solomon (ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias) Solomon, amahan ni Rehoboam Rehoboam, amahan ni Abias Abias, amahan ni Asa Asa, amahan ni Josafat Josafat, amahan ni Joram Joram, amahan ni Usias Usias, amahan ni Jotam Jotam, amahan ni Ahas Ahas, amahan ni Ezequias Ezequias, amahan ni Manases Manases, amahan ni Amon Amon, amahan ni Josias Josias, amahan ni Joaquin ug sa iyang mga igsoon.
Pronunciation:  pau h A r i d A v i d pau A m A h A n n i s o l o m o n A n g i j A n g i n A h A n A s A w A k A n h i n i u r i A s s o l o m o n pau A m A h A n n i r e h o b o A m r e h o b o A m pau A m A h A n n i A b i A s A b i A s pau A m A h A n n i A s A A s A pau A m A h A n n i dZ o s A f A t dZ o s A f A t pau A m A h A n n i dZ o r A m dZ o r A m pau A m A h A n n i u s i A s u s i A s pau A m A h A n n i dZ o t A m dZ o t A m pau A m A h A n n i A h A s A h A s pau A m A h A n n i e z e QM u i A s e z e QM u i A s pau A m A h A n n i m A n A s e s m A n A s e s pau A m A h A n n i A m o n A m o n pau A m A h A n n i dZ o s i A s dZ o s i A s pau A m A h A n n i dZ o A QM u i n u g s A i j A n g m g A i g s o o n pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia hangtod nga natawo ang Mesiyas mao ang mosunod:
Pronunciation:  pau g i k A n s A p A g k A b i h A g s A m g A i s r A e l i t A n g A d t o s A b A b i l o n i A h A n g t o d n g A n A t A w o A n g m e s i j A s m A o A n g m o s u n o d pau
TTS: 
  
Input Text: Jeconias, amahan ni Salatiel Salatiel, amahan ni Sorobabel Sorobabel, amahan ni Abiud Abiud, amahan ni Eliakim Eliakim, amahan ni Asor Asor, amahan ni Sadok Sadok, amahan ni Aquim Aquim, amahan ni Eliud Eliud, amahan ni Eleasar Eleasar, amahan ni Matan Matan, amahan ni Jacob Jacob, amahan ni Jose Jose (bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas).
Pronunciation:  pau dZ e ch o n i A s pau A m A h A n n i s A l A t i e l s A l A t i e l pau A m A h A n n i s o r o b A b e l s o r o b A b e l pau A m A h A n n i A b i u d A b i u d pau A m A h A n n i e l i A k i m e l i A k i m pau A m A h A n n i A s o r A s o r pau A m A h A n n i s A d o k s A d o k pau A m A h A n n i A QM u i m A QM u i m pau A m A h A n n i e l i u d e l i u d pau A m A h A n n i e l e A s A r e l e A s A r pau A m A h A n n i m A t A n m A t A n pau A m A h A n n i dZ A ch o b dZ A ch o b pau A m A h A n n i dZ o s e dZ o s e b A n A n i m A r i A n g A m A o j i n A h A n n i dZ e s u s n g A g i i l A n g m e s i j A s pau
TTS: 
  
Input Text: Busa may
Pronunciation:  pau b u s A m A j pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Busa may
Aligned to: 
  
Text: ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug
Aligned to: 
  
Text: Natawo si Jesus sa lungsod sa Betlehem, sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes.
Aligned to: 
  
Text: Unya may mga tawo nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan
Aligned to: 
  
Text: "Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Judio?
Aligned to: 
  
Text: Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatawo sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya."
Aligned to: 
  
Text: Gitigom niya ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod ug gipangutana niya sila, "Asa man matawo ang Mesiyas?"
Aligned to: 
  
Text: Sila mitubag, "Sa lungsod sa Betlehem, sa Judea.
Aligned to: 
  
Text: Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta:
Aligned to: