next up prev

Wilderness: Chigogo

Language Name: Chigogo
LANGID: GOGBST
TLC: gog

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.97
#utts aligned: 9774
Duration: 21:29:54

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.74

Original bible.is link: http://listen.bible.is/GOGBST/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: GOGBST.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.74)

Input Text: MATAYO
Pronunciation:  pau m A t A j o pau
TTS: 
  
Input Text: U wityatye we ndelwa ya Yesu Kilisito mono yali we ndelwa ya Dawudi, wa mu ndelo ya Abulahamu.
Pronunciation:  pau u w i t j A t j e w e n d e l w A j A j e s u k i l i s i t o m o n o j A l i w e n d e l w A j A d A w u d i pau w A m u n d e l o j A A b u l A h A m u pau
TTS: 
  
Input Text: Na awuno ahano wo wityatye we mhuga yakwe vyono yinha.
Pronunciation:  pau n A A w u n o A h A n o w o w i t j A t j e w e m h u g A j A k w e v j o n o j i n h A pau
TTS: 
  
Input Text: Abulahamu yakamulela Isaka, nayo Isaka yakamulela Yakobo, nayo Yakobo yakamulela Yuda ne wanduguze.
Pronunciation:  pau A b u l A h A m u j A k A m u l e l A i s A k A pau n A j o i s A k A j A k A m u l e l A j A k o b o pau n A j o j A k o b o j A k A m u l e l A j u d A n e w A n d u g u z e pau
TTS: 
  
Input Text: Nayo Yuda yakamulela Pelezi na Zela (unyina yawo yali Tamali), nayo yuyo Pelezi yakamulela Hezeloni, Hezeloni nayo yakamulela Lami,
Pronunciation:  pau n A j o j u d A j A k A m u l e l A p e l e z i n A z e l A u n j i n A j A w o j A l i t A m A l i n A j o j u j o p e l e z i j A k A m u l e l A h e z e l o n i pau h e z e l o n i n A j o j A k A m u l e l A l A m i pau
TTS: 
  
Input Text: nayo Lami yakamulela Aminadabu, Aminadabu nayo yakamulela Nasoni, nayo Nasoni, yakamulela Salimoni,
Pronunciation:  pau n A j o l A m i j A k A m u l e l A A m i n A d A b u pau A m i n A d A b u n A j o j A k A m u l e l A n A s o n i pau n A j o n A s o n i pau j A k A m u l e l A s A l i m o n i pau
TTS: 
  
Input Text: Salimoni nayo yakamulela Bowazi (unyina wa Bowazi yacemwaga Lahabu).
Pronunciation:  pau s A l i m o n i n A j o j A k A m u l e l A b o w A z i u n j i n A w A b o w A z i j A ch e m w A g A l A h A b u pau
TTS: 
  
Input Text: Nawo wa Bowazi na Lutu, wali wo walezi wa Obedi, nayo Obedi yakamulela Yese,
Pronunciation:  pau n A w o w A b o w A z i n A l u t u pau w A l i w o w A l e z i w A o b e d i pau n A j o o b e d i j A k A m u l e l A j e s e pau
TTS: 
  
Input Text: nayo Yese yo yamulela u mutemi Dawudi.
Pronunciation:  pau n A j o j e s e j o j A m u l e l A u m u t e m i d A w u d i pau
TTS: 
  
Input Text: Nayo u mutemi Dawudi, yo yamulela Solomona, (unyina wa Solomona yali yo mugolece wa Uliya).
Pronunciation:  pau n A j o u m u t e m i d A w u d i pau j o j A m u l e l A s o l o m o n A pau u n j i n A w A s o l o m o n A j A l i j o m u g o l e ch e w A u l i j A pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Na awuno ahano wo wityatye we mhuga yakwe vyono yinha.
Aligned to: 
  
Text: Abulahamu yakamulela Isaka, nayo Isaka yakamulela Yakobo, nayo Yakobo yakamulela Yuda ne wanduguze.
Aligned to: 
  
Text: Nayo Yuda yakamulela Pelezi na Zela (unyina yawo yali Tamali), nayo yuyo Pelezi yakamulela Hezeloni, Hezeloni nayo yakamulela Lami,
Aligned to: 
  
Text: nayo Lami yakamulela Aminadabu, Aminadabu nayo yakamulela Nasoni, nayo Nasoni, yakamulela Salimoni,
Aligned to: 
  
Text: Salimoni nayo yakamulela Bowazi (unyina wa Bowazi yacemwaga Lahabu).
Aligned to: 
  
Text: nayo Yese yo yamulela u mutemi Dawudi.
Aligned to: 
  
Text: Nayo Solomona yakamulela Lehobowamu, nayo Lehobowamu yakamulela Abiya, Abiya nayo yakamulela Asa,
Aligned to: 
  
Text: Uziya yakamulela Yotamu, nayo Yotamu yakamulela Ahazi, nayo Ahazi yakamulela Hezekiya.
Aligned to: 
  
Text: Nayo Hezekiya yakamulela Manase, Manase nayo yakamulela Amoni, nayo Amoni yakamulela Yosiya.
Aligned to: