next up prev

Wilderness: Hakka

Language Name: Hakka
LANGID: HAKTHV
TLC: hak

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.35
#utts aligned: 2902
Duration: 04:23:25

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.73

Original bible.is link: http://listen.bible.is/HAKTHV/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: HAKTHV.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.73)

Input Text: 馬太福音
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: Yâ-sû Kî-tuk he Thai-ví ke heu-thoi, Thai-ví he Â-pak-lâ-hón ke heu- thoi.
Pronunciation:  pau j A s u k E t u k h e t h A i v a k e h e u t h o i pau t h A i v a h e @ p A k l A h o n k e h e u t h o i pau
TTS: 
  
Input Text: Yâ-sû ke kâ-phú he án-ngiòng:
Pronunciation:  pau j A s u k e k A p h y h e A n n g i u00F2p n g pau
TTS: 
  
Input Text: Â-pak-lâ-hón kiung Yî-sat, Yî-sat kiung Ngâ-kok, Ngâ-kok kiung Yù-thai lâu kì ke hiûng-thi.
Pronunciation:  pau @ p A k l A h o n k i u n g j E s A t pau j E s A t k i u n g n g A k o k pau n g A k o k k i u n g j u00F9p t h A i l A u k u00ECp k e h i u n g t h i pau
TTS: 
  
Input Text: Yù-thai thùng Thap-mâ kiung Fap-le̍t-sṳ̂ lâu Chhia-lâ, Fap-le̍t-sṳ̂ kiung Hî-sṳ̂-lùn, Hî-sṳ̂-lùn kiung Â-làn,
Pronunciation:  pau j u00F9p t h A i t h u00F9p n g t h A p m A k i u n g f A p l e x041p t s u x027p l A u ch h h i A l A pau f A p l e x041p t s u x027p k i u n g h E s u x027p l u00F9p n pau h E s u x027p l u00F9p n k i u n g @ l u00E0p n pau
TTS: 
  
Input Text: Â-làn kiung Â-mí-nâ-tha̍t, Â-mí-nâ-tha̍t kiung Nâ-sun, Nâ-sun kiung Sat-mùn,
Pronunciation:  pau @ l u00E0p n k i u n g @ m a n A t h A x041p t pau @ m a n A t h A x041p t k i u n g n A s u n pau n A s u n k i u n g s A t m u00F9p n pau
TTS: 
  
Input Text: Sat-mùn thùng Lâ-ha̍p kiung Pô-â-sṳ̂, Pô-â-sṳ̂ thùng Lu-tet kiung Ngò-phi-tet, Ngò-phi-tet kiung Yâ-sî,
Pronunciation:  pau s A t m u00F9p n t h u00F9p n g l A h A x041p p k i u n g p u00F4p A s u x027p pau p u00F4p A s u x027p t h u00F9p n g l u t e t k i u n g n g u00F2p p h i t e t pau n g u00F2p p h i t e t k i u n g j A s E pau
TTS: 
  
Input Text: Yâ-sî kiung Thai-ví-vòng.
Pronunciation:  pau j A s E k i u n g t h A i v a v u00F2p n g pau
TTS: 
  
Input Text: Thai-ví thùng Vû-li-â ke pû-ngiòng kiung Só-lò-mùn,
Pronunciation:  pau t h A i v a t h u00F9p n g v u l i A k e p u n g i u00F2p n g k i u n g s o l u00F2p m u00F9p n pau
TTS: 
  
Input Text: Só-lò-mùn kiung Lò-pô-ôn, Lò-pô- ôn kiung Â-pí-ngâ, Â-pí-ngâ kiung Â-sat,
Pronunciation:  pau s o l u00F2p m u00F9p n k i u n g l u00F2p p u00F4p u00F4p n pau l u00F2p p u00F4p u00F4p n k i u n g @ p a n g A pau @ p a n g A k i u n g @ s A t pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Song-ti kóng:
Aligned to: 
  
Text: "Khon â, Ngài oi chhâi-phai Ngài ke sṳ́-chá cho ngì ke siên-fûng;
Aligned to: 
  
Text: kì oi vi ngì khôi- lu."
Aligned to: 
  
Text: Chhai khóng-yâ yû ngìn hêm-kóng:
Aligned to: 
  
Text: "Oi chún-phi hó-se Chú ke tho-lu, siû- chhṳ̍t Kì só-oi hàng ke se-lu!"
Aligned to: 
  
Text: Yok-hon chhiu-he án-ngiòng chhai khóng-yâ chhut-hien, vi ngìn hàng sé-lî.
Aligned to: 
  
Text: Kì siên-pu kóng:
Aligned to: 
  
Text: "Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui- ok, chiap-su sé-lî, Song-ti chhiu voi sa-miên ngì-têu ke chhui."
Aligned to: 
  
Text: Fî-sòng tô ke ngìn tui Yù-thai ke tak só-chhai lâu chhiòn Yâ-lu-sat-lâng lòi-to Yok-hon ke mien-chhièn.
Aligned to: