next up prev

Wilderness: Javanese, Indonesian

Language Name: Javanese, Indonesian
LANGID: JAVNRF
TLC: jav

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.33
#utts aligned: 9336
Duration: 22:21:33

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.79

Original bible.is link: http://listen.bible.is/JAVNRF/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: JAVNRF.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.79)

Input Text: MATIUS
Pronunciation:  pau m A t i u s pau
TTS: 
  
Input Text: Iki sarasilahé Yésus Kristus, tedhaké Daud, tedhaké Abraham.
Pronunciation:  pau i k i s A r A s i l A h e x014p j e x014p s u s k r i s t u s pau t e d h A k e x014p d A u d pau t e d h A k e x014p A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham peputra Ishak, Ishak peputra Yakub, Yakub peputra Yéhuda sasadhèrèké;
Pronunciation:  pau A b r A h A m p e p u t r A i s h A k pau i s h A k p e p u t r A j A k u b pau j A k u b p e p u t r A j e x014p h u d A s A s A d h e x032p r e x032p k e x014p pau
TTS: 
  
Input Text: Yéhuda peputra Pèrès lan Zérah, patutan saka Tamar;
Pronunciation:  pau j e x014p h u d A p e p u t r A p e x032p r e x032p s l A n z e x014p r A h pau p A t u t A n s A k A t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Pèrès peputra Hèzron, Hèzron peputra Ram;
Pronunciation:  pau p e x032p r e x032p s p e p u t r A h e x032p r o n pau h e x032p r o n p e p u t r A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Ram peputra Aminadab, Aminadab peputra Nahason, Nahason peputra Salmon;
Pronunciation:  pau r A m p e p u t r A A m i n A d A b pau A m i n A d A b p e p u t r A n A h A s o n pau n A h A s o n p e p u t r A s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Salmon peputra Boas patutan saka Rahab;
Pronunciation:  pau s A l m o n p e p u t r A b o A s p A t u t A n s A k A r A h A b pau
TTS: 
  
Input Text: Boas peputra Obèd patutan saka Rut;
Pronunciation:  pau b o A s p e p u t r A o b e x032p d p A t u t A n s A k A r u t pau
TTS: 
  
Input Text: Obèd peputra Isai,
Pronunciation:  pau o b e x032p d p e p u t r A i s A i pau
TTS: 
  
Input Text: Isai peputra Daud, Daud peputra Salomo, patutan saka tilas bojoné Uria,
Pronunciation:  pau i s A i p e p u t r A d A u d pau d A u d p e p u t r A s A l o m o pau p A t u t A n s A k A t i l A s b o dZ o n e x014p u r i A pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Yéhuda peputra Pèrès lan Zérah, patutan saka Tamar;
Aligned to: 
  
Text: Pèrès peputra Hèzron, Hèzron peputra Ram;
Aligned to: 
  
Text: Ram peputra Aminadab, Aminadab peputra Nahason, Nahason peputra Salmon;
Aligned to: 
  
Text: Salmon peputra Boas patutan saka Rahab;
Aligned to: 
  
Text: Asa peputra Yosafat, Yosafat peputra Yoram, Yoram peputra Uzia;
Aligned to: 
  
Text: Uzia peputra Yotam, Yotam peputra Akhas, Akhas peputra Hizkia;
Aligned to: 
  
Text: Hizkia peputra Manasyé, Manasyé peputra Amon, Amon peputra Yosia;
Aligned to: 
  
Text: Yosia peputra Yékhonya sasadhèrèké, nalika jaman pambuwangan menyang Babil.
Aligned to: 
  
Text: Sawusé jaman pambuwangan menyang Babil, Yékhonya peputra Séaltièl, Séaltièl peputra Zèrubabél;
Aligned to: