next up prev

Wilderness: Javanese, Caribbean

Language Name: Javanese, Caribbean
LANGID: JVNTBL
TLC: jvn

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.85
#utts aligned: 9322
Duration: 15:33:38

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.60

Original bible.is link: http://listen.bible.is/JVNTBL/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: JVNTBL.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.60)

Input Text: Matéus
Pronunciation:  pau m A t u00E9p u s pau
TTS: 
  
Input Text: Iki layang turunané mbah-mbahané Gusti Yésus Kristus.
Pronunciation:  pau i k i l A j A n g t u r u n A n u00E9p m b A h m b A h A n u00E9p g u s t i j u00E9p s u s k r i s t u s pau
TTS: 
  
Input Text: Gusti Yésus Kristus kuwi turunané ratu Daved lan ratu Daved turunané Bapa Abraham.
Pronunciation:  pau g u s t i j u00E9p s u s k r i s t u s k u w i t u r u n A n u00E9p r A t u d A e d l A n r A t u d A e d t u r u n A n u00E9p b A p A A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Bapa Abraham kuwi bapaké Isak, Isak bapaké Yakub, Yakub bapaké Yudah sak seduluré.
Pronunciation:  pau b A p A A b r A h A m k u w i b A p A k u00E9p i s A k pau i s A k b A p A k u00E9p j A k u b pau j A k u b b A p A k u00E9p j u d A h s A k s e d u l u r u00E9p pau
TTS: 
  
Input Text: Yudah bapaké Pèrès lan Sérak, Tamar ibuné.
Pronunciation:  pau j u d A h b A p A k u00E9p p u00E8p r u00E8p s l A n s u00E9p r A k pau t A m A r i b u n u00E9p pau
TTS: 
  
Input Text: Pèrès bapaké Kèsrom lan Kèsrom bapaké Aram.
Pronunciation:  pau p u00E8p r u00E8p s b A p A k u00E9p k u00E8p s r o m l A n k u00E8p s r o m b A p A k u00E9p A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram bapaké Aminadab, Aminadab bapaké Nakson lan Nakson bapaké Salmon.
Pronunciation:  pau A r A m b A p A k u00E9p A m i n A d A b pau A m i n A d A b b A p A k u00E9p n A k s o n l A n n A k s o n b A p A k u00E9p s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: Salmon bapaké Boas, Rahab ibuné.
Pronunciation:  pau s A l m o n b A p A k u00E9p b o A s pau r A h A b i b u n u00E9p pau
TTS: 
  
Input Text: Boas bapaké Obèd, Rut ibuné.
Pronunciation:  pau b o A s b A p A k u00E9p o b u00E8p d pau r u t i b u n u00E9p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: “Nang wustèn ènèng wong bengok-bengok ngomong:
Aligned to: 
  
Text: Yohanes nganggo salin gawéan wulu unta lan sabuké lulang.
Aligned to: 
  
Text: Wong pirang-pirang sangka kuta Yérusalèm, sangka bawah Yudéa lan sak kiwa-tengené laut Yordan pada mara nang nggoné Yohanes.
Aligned to: 
  
Text: Wong-wong pada ngakoni dosa-dosané lan pada dibaptis nang laut Yordan.
Aligned to: 
  
Text: Uga wong Farisi lan wong Saduki okèh pada mara nang nggoné Yohanes njaluk dibaptis.
Aligned to: 
  
Text: Yohanes weruh wong-wong mau terus ngomong:
Aligned to: 
  
Text: Sapa ta sing ngomongi kowé nèk bisa nyimpangi setrapané Gusti Allah sing bakal teka?
Aligned to: 
  
Text: Kétokna nganggo tindakmu nèk tenan kowé wis ninggal klakuanmu sing dosa kuwi!
Aligned to: 
  
Text: Aja mikir dumèh kowé anak turunané Bapa Abraham waé, kuwi wis tyukup.
Aligned to: