next up prev

Wilderness: Kenyang

Language Name: Kenyang
LANGID: KENWBT
TLC: ken

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.44
#utts aligned: 5597
Duration: 10:05:04

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.64

Original bible.is link: http://listen.bible.is/KENWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: KENWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.64)

Input Text: Mátio
Pronunciation:  pau m A x008p t i o pau
TTS: 
  
Input Text: Nɛ́ chi manyɛ́n bachǐmbɨ Yesu Kristo, ɛbhárɛ́mɔ Mfɔ Debhít nɛ Ábraham.
Pronunciation:  pau n x001p x008p ch h i m A n j x001p x008p n b A ch h i x018p m b x016p j e s u k r i s t o pau x001p b h A r x001p x008p m x011p m f x011p d e b h a t n x001p a:I b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Ábraham achí nyaka chi Áisek, Áisek abhak chi Jekɔ́p, Jekɔ́p abhak chi Júda nɛ bɔ̌mayi.
Pronunciation:  pau a:I b r A h A m A ch h a n j A k A ch h i a:I i s e k pau a:I i s e k A b h A k ch h i dZ e k x011p x008p p pau dZ e k x011p x008p p A b h A k ch h i dZ y d A n x001p b x011p x018p m A j i pau
TTS: 
  
Input Text: Júda achí nyaka chi Pɛ́res nɛ mɔ́mayi Sɛrá.
Pronunciation:  pau dZ y d A A ch h a n j A k A ch h i p x001p x008p r e s n x001p m x011p x008p m A j i s x001p r A pau
TTS: 
  
Input Text: Máyap aka nnyɛ́n bɛ Táma.
Pronunciation:  pau m A j A p A k A n n j x001p x008p n b x001p t A m A pau
TTS: 
  
Input Text: Pɛ́res abhak chi Hɛ́srɔn, Hɛ́srɔn abhak chi Rám.
Pronunciation:  pau p x001p x008p r e s A b h A k ch h i h x001p x008p s r x011p n pau h x001p x008p s r x011p n A b h A k ch h i r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Rám achí nyaka chi Amínadap, Amínadap abhak chi Náshɔn, Náshɔn abhak chi Sálmɔn.
Pronunciation:  pau r A m A ch h a n j A k A ch h i A m a n A d A p pau A m a n A d A p A b h A k ch h i n A s h x011p n pau n A s h x011p n A b h A k ch h i s A l m x011p n pau
TTS: 
  
Input Text: Sálmɔn achí nyaka chi Bóas.
Pronunciation:  pau s A l m x011p n A ch h a n j A k A ch h i b o A s pau
TTS: 
  
Input Text: Nnɔ Bóas aka nnyɛ́n bɛ Ráhab.
Pronunciation:  pau n n x011p b o A s A k A n n j x001p x008p n b x001p r A h A b pau
TTS: 
  
Input Text: Bóas abhak chi Óbɛd.
Pronunciation:  pau b o A s A b h A k ch h i b x001p d pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Júda achí nyaka chi Pɛ́res nɛ mɔ́mayi Sɛrá.
Aligned to: 
  
Text: Máyap aka nnyɛ́n bɛ Táma.
Aligned to: 
  
Text: Pɛ́res abhak chi Hɛ́srɔn, Hɛ́srɔn abhak chi Rám.
Aligned to: 
  
Text: Rám achí nyaka chi Amínadap, Amínadap abhak chi Náshɔn, Náshɔn abhak chi Sálmɔn.
Aligned to: 
  
Text: Sálmɔn achí nyaka chi Bóas.
Aligned to: 
  
Text: Nnɔ Sólomon ayambɨ abháy Uria, kɛ ǎbhay Debhít.
Aligned to: 
  
Text: Mpok anɛ bo Israɛl bárɔ́ Bábilɔn bápɛ̀tnsɛm ɛtɔk ɛyap, Jɛkonáya achí nyaka chi Síltiɛl, Síltiɛl abhak chi Sɛrúbabɛl.
Aligned to: 
  
Text: Sɛrúbabɛl achí nyaka chi Ábiud, Ábiud abhak chi Ɛliákim, Ɛliákim abhak chi Ásɔ.
Aligned to: 
  
Text: Ásɔ achí nyaka chi Sádɔk, Sádɔk abhak chi Ákim, Ákim abhak chi Ɛ́liud.
Aligned to: