next up prev

Wilderness: Krumen, Plapo

Language Name: Krumen, Plapo
LANGID: KTJWBT
TLC: ktj

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.00
#utts aligned: 7137
Duration: 12:32:53

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.11

Original bible.is link: http://listen.bible.is/KTJWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: KTJWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.11)

Input Text: MATIE
Pronunciation:  pau m A t i e pau
TTS: 
  
Input Text: 'Crɩɛn ‑bʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ ɛ nɛ ‑mɔ lɛ. ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'mʋ, ɛ mɔ bodɩɔ Dafidɩ a 'yonʋ a 'yu a 'Yu ꞊nɩɔ.
Pronunciation:  pau ch r x002p x007p n u2011p b x004p pau u2011p j u s u k l x002p s x004p A u2011p t x002p x007p n x007p u2011p m x015p l x007p u2011p j u s u k l x002p s x004p A m x004p pau x007p m x015p b o d x002p x015p d A i d x002p A j o n x004p A j u A j u x018p n x002p x015p pau
TTS: 
  
Input Text: Dafidɩ a 'mʋ, ɛ mɔ la Abrahamʋ a 'yonʋ a 'yu a 'yu ꞊nɩɔ ‑wɛ.
Pronunciation:  pau d A i d x002p A m x004p pau x007p m x015p l A A b r A h A m x004p A j o n x004p A j u A j u x018p n x002p x015p u2011p w x007p pau
TTS: 
  
Input Text: Abrahamʋ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ kɔ Yisakɩ, Yisakɩ 'ɛ kɔ Sakɔbʋ, Sakɔbʋ 'ɛ kɔ Juda kɔ 'a 'dɩayɩnʋ 'hʋɛn‑,
Pronunciation:  pau A b r A h A m x004p A m x004p pau x007p n x015p u2011p k x015p j i s A k x002p pau j i s A k x002p x007p k x015p s A k x015p b x004p pau s A k x015p b x004p x007p k x015p dZ u d A k x015p A d x002p A j x002p n x004p h x004p x007p n u2011p pau
TTS: 
  
Input Text: Juda kɔ Tama 'hʋɛn‑, 'ʋ kɔ Falɛsɩ kɔ Sala, Falɛsɩ 'ɛ kɔ Ԑsrɔmʋ, Ԑsrɔmʋ 'ɛ kɔ Alamʋ,
Pronunciation:  pau dZ u d A k x015p t A m A h x004p x007p n u2011p pau x004p k x015p A l x007p s x002p k x015p s A l A pau A l x007p s x002p x007p k x015p x044p s r x015p m x004p pau x044p s r x015p m x004p x007p k x015p A l A m x004p pau
TTS: 
  
Input Text: Alamʋ 'ɛ kɔ Aminada, Aminada 'ɛ kɔ Naasɔ, Naasɔ 'ɛ kɔ Sala,
Pronunciation:  pau A l A m x004p x007p k x015p A m i n A d A pau A m i n A d A x007p k x015p n A A s x015p pau n A A s x015p x007p k x015p s A l A pau
TTS: 
  
Input Text: Sala kɔ Rahabʋ 'hʋɛn‑ 'ʋ kɔ Bʋasɩ, Bʋasɩ kɔ Rutɩ 'hʋɛn‑ 'ʋ kɔ Jobɛdɩ, Jobɛdɩ 'ɛ kɔ Yisai,
Pronunciation:  pau s A l A k x015p r A h A b x004p h x004p x007p n u2011p x004p k x015p b x004p A s x002p pau b x004p A s x002p k x015p r u t x002p h x004p x007p n u2011p x004p k x015p dZ o b x007p d x002p pau dZ o b x007p d x002p x007p k x015p j i s A i pau
TTS: 
  
Input Text: Yisai 'ɛ kɔ Dafidɩ, Dafidɩ kɔ Uyri a nʋgba 'hʋɛn‑, 'ʋ kɔ Salomɔ,
Pronunciation:  pau j i s A i x007p k x015p d A i d x002p pau d A i d x002p k x015p u j r i A n x004p g b A h x004p x007p n u2011p pau x004p k x015p s A l o m x015p pau
TTS: 
  
Input Text: Salomɔ 'ɛ kɔ Rʋbʋamʋ, Rʋbʋamʋ 'ɛ kɔ Abia, Abia 'ɛ kɔ Asafʋ,
Pronunciation:  pau s A l o m x015p x007p k x015p r x004p b x004p A m x004p pau r x004p b x004p A m x004p x007p k x015p A b i A pau A b i A x007p k x015p A s A x004p pau
TTS: 
  
Input Text: Asafʋ 'ɛ kɔ Sosafatɩ, Sosafatɩ 'ɛ kɔ Solamʋ, Solamʋ 'ɛ kɔ Osiasɩ,
Pronunciation:  pau A s A x004p x007p k x015p s o s A A t x002p pau s o s A A t x002p x007p k x015p s o l A m x004p pau s o l A m x004p x007p k x015p o s i A s x002p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Ti a 'mʋ 'yri, ‑ɛ ‑bɩ Helɔdɩ, nɔ‑ mɔ Sudeblʋgba a 'mʋ a 'kɩɩn gbagbʋ.
Aligned to: 
  
Text: 'Kɩ ɛ nɩ 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli. ‑Tɛ ʋ kɔ ‑Yusu, ɛ kɔ nyibli ꞊dʋ.
Aligned to: 
  
Text: 'Blʋgba ‑mʋ', ‑ɛ nɩ 'lɩ 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ', 'kɩ ʋ nɩ 'lɩ. Ʋ mɔ nyahro'yenyʋ gbagbɩ ꞊nɩɔ. Ʋ nʋ‑ ‑hɔn 'lɩ 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ', 'ʋ nyre 'lɩ Jrusrɛdɩɔ 'kwli.
Aligned to: 
  
Text: ‑Tɛ ʋ nyre 'lɩ, ‑ɛ ‑bɩ ʋ wɛn:
Aligned to: 
  
Text: "'Yu ‑bʋ, ʋ ‑kɔ ‑tɛ ti nɛ bʋ, ‑ɛ di ‑Juukʋɛ a 'kɩɩn gbagbʋ ‑hɛ, ‑bɩ' ɛ nɩ yɩ 'lɩ?
Aligned to: 
  
Text: ‑A 'ye 'a nyahroyɛ nɩ, 'ɛ 'hrɩɩ 'lɩ 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ'.
Aligned to: 
  
Text: Ԑ nɔ‑ kɔ ‑tɩ, ꞊a di 'nɛ‑, ‑a 'mʋ꞊ʋ 'ye, ‑a 'mʋ 'a ‑tɩ 'yi 'bʋa ‑nɩ."
Aligned to: 
  
Text: ‑Tɛ 'kɩɩn Helɔdɩ 'wɩn ‑tɩ a 'mʋ, ‑ɛ ‑bɩ hʋannʋ bi 'lɩ꞊ɩ 'kwli, ɛ kɔ Jrusrɛ a nyibli a pɛpɛ 'hʋɛn‑.
Aligned to: 
  
Text: Ԑ nɔ‑ mɔ bʋ 'kukue Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gbagbɩ lɛ, kɔ tetetɔɔnyʋ 'hʋɛn‑, 'ɛ ‑tʋa 'waa lɛ'bɛtilɛ, ɛ wɛn:
Aligned to: