next up prev

Wilderness: ລາວ

Language Name: ລາວ
LANGID: LAOUBS
TLC: lao

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.60
#utts aligned: 8441
Duration: 23:38:08

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.79

Original bible.is link: http://listen.bible.is/LAOUBS/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: LAOUBS.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.79)

Input Text: ມັດທາຍ
Pronunciation:  pau m A d th A: j pau
TTS: 
  
Input Text: ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນລາຍຊື່ບັນພະບູລຸດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ເຊື້ອສາຍຄົນໜຶ່ງຂອງດາວິດຜູ້ທີ່ສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກອັບຣາຮາມ.
Pronunciation:  pau t NIGGAHITA MAIEK aI p n i: MAITHO @ m MAIEK n l A: j s 4: MAIEK b A n ph A b u: l u d kh N ph h A e: n~ s u: kh h i d e: c MAIKON MAITHO A: e: s 4: MAITHO s A: j kh MAIKON n h n 4 MAIEK N kh N d A: w i d ph u: MAITHO th i: MAIEK s 4: b e: s 4: MAITHO s A: j m A: c A: k A b h A: h A: m pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: ແຕ່ອັບຣາຮາມເຖິງກະສັດດາວິດມີບັນພະບູລຸດດັ່ງລາຍຊື່ຕໍ່ລົງໄປນີ້:
Pronunciation:  pau @ t MAIEK A b h A: h A: m e: th i N k A s A d d A: w i d m i: b A n ph A b u: l u d d A MAIEK N l A: j s 4: MAIEK t NIGGAHITA MAIEK l MAIKON N aI p n i: MAITHO pau
TTS: 
  
Input Text: ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ຢາໂຄບ, ຢູດາ ແລະ ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ, ຕໍ່ມາ ແມ່ນເປເຣັດ ແລະ ເຊຣາ (ແມ່ຂອງພວກເຂົາຊື່ວ່າຕາມາ), ເຮຊະໂຣນ, ຣາມ, ອາມມີນາດາບ, ນາໂຊນ, ຊັນໂມນ, ໂບອາດ (ແມ່ຂອງລາວຊື່ວ່າຣາຮາບ), ໂອເບັດ (ແມ່ຂອງລາວຊື່ວ່າ ຣຸດ), ເຢຊີ ແລະ ກະສັດດາວິດ.ແຕ່ດາວິດເຖິງສະໄໝທີ່ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນນະຄອນບາບີໂລນ ມີບັນພະບູລຸດດັ່ງລາຍຊື່ຕໍ່ລົງໄປນີ້:
Pronunciation:  pau A b h A: h A: m pau i: s A: k pau n~ A: o kh b pau n~ u: d A: @ l A MAITHO A: j n MAITHO N kh N t MAIKON n pau t NIGGAHITA MAIEK m A: @ m MAIEK n e: p e: h A d @ l A e: s h A: @ m MAIEK kh N ph w k e: kh MAIKON A: s 4: MAIEK w MAIEK A: t A: m A: e: h s A o h n pau h A: m pau A: m m i: n A: d A: b pau n A: o s n pau s A n o m n pau o b A: d @ m MAIEK kh N l A: w s 4: MAIEK w MAIEK A: h A: h A: b o e: b A d @ m MAIEK kh N l A: w s 4: MAIEK w MAIEK A: h u d e: n~ s i: @ l A k A s A d d A: w i d @ t MAIEK d A: w i d e: th i N s A aI h m th i: MAIEK p A s A: s MAIKON n i d s A h A: e: n th 4: k c A b aI p e: p A n s A e: l i: j aI n n A kh n b A: b i: o l n m i: b A n ph A b u: l u d d A MAIEK N l A: j s 4: MAIEK t NIGGAHITA MAIEK l MAIKON N aI p n i: MAITHO pau
TTS: 
  
Input Text: ດາວິດ, ໂຊໂລໂມນ (ແມ່ຂອງລາວເຄີຍເປັນເມຍຂອງອູຣິຢາ), ເຣໂຫໂບອາມ, ອາບີຢາ, ອາຊາ, ເຢໂຮຊາຟັດ, ເຢໂຮຣາມ, ອຸດຊີຢາ, ໂຢທາມ, ອາຮາດ, ເຮເຊກີຢາ, ມານາເຊ, ອາໂມນ, ໂຢສີຢາ ແລະ ເຢໂຮຍອາກິນກັບພວກອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ.
Pronunciation:  pau d A: w i d pau o s o l o m n @ m MAIEK kh N l A: w e: kh i: j e: p A n e: m j kh N u: h i n~ A: e: h o h o b A: m pau A: b i: n~ A: pau A: s A: pau e: n~ o h s A: f A d pau e: n~ o h h A: m pau u d s i: n~ A: pau o n~ th A: m pau A: h A: d pau e: h e: s k i: n~ A: pau m A: n A: e: s pau A: o m n pau o n~ s i: n~ A: @ l A e: n~ o h j A: k i n k A b ph w k MAITHO A: j n MAITHO N kh N t MAIKON n pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: ແຕ່ສະໄໝຫລັງຈາກການຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ໃນນະຄອນບາບີໂລນ ຈົນເຖິງເວລາພຣະເຢຊູເຈົ້າເກີດ ມີບັນພະບູລຸດດັ່ງລາຍຊື່ຕໍ່ລົງໄປນີ້:
Pronunciation:  pau @ t MAIEK s A aI h m h l A N c A: k k A: n th 4: k c A b aI p e: p A n s A e: l i: j n~ u: MAIEK aI n n A kh n b A: b i: o l n c MAIKON n e: th i N e: w l A: ph h A e: n~ s u: e: c MAIKON MAITHO A: e: k i: d m i: b A n ph A b u: l u d d A MAIEK N l A: j s 4: MAIEK t NIGGAHITA MAIEK l MAIKON N aI p n i: MAITHO pau
TTS: 
  
Input Text: ເຢໂຮຍອາກິນ, ເຊອານຕີເອນ, ເຊຣຸບບາເບນ, ອາບີອຸດ, ເອລີອາກິມ, ອາເຊີ, ຊາດົກ, ອາກີມ, ເອລີອຸດ, ເອເລອາຊາ, ມັດທານ, ຢາໂຄບ ແລະ ໂຢເຊັບ ຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານກັບມາຣີແມ່ຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າຜູ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ, “ພຣະຄຣິດ.”
Pronunciation:  pau e: n~ o h j A: k i n pau e: s A: n t i: e: n pau e: s h u b b A: e: b n pau A: b i: u d pau e: l i: A: k i m pau A: e: s i: pau s A: d MAIKON k pau A: k i: m pau e: l i: u d pau e: e: l A: s A: pau m A d th A: n pau n~ A: o kh b @ l A o n~ e: s A b ph u: MAITHO th i: MAIEK @ t MAIEK N N A: n k A b m A: h i: @ m MAIEK kh N ph h A e: n~ s u: e: c MAIKON MAITHO A: ph u: MAITHO th i: MAIEK m i: s 4: MAIEK w MAIEK A: pau u201Cp ph h A kh h i d u201Dp pau
TTS: 
  
Input Text: ດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ອັບຣາຮາມລົງມາເຖິງດາວິດ ຈຶ່ງເປັນເວລາສິບສີ່ຊົ່ວຄົນ ແລະນັບແຕ່ດາວິດເຖິງຄາວຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ໃນນະຄອນບາບີໂລນເປັນເວລາສິບສີ່ຊົ່ວຄົນ ແລະແຕ່ຄາວຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ໃນນະຄອນບາບີໂລນ ເຖິງເວລາພຣະຄຣິດເກີດເປັນເວລາສິບສີ່ຊົ່ວຄົນ.
Pronunciation:  pau d A MAIEK N n A MAITHO n @ t MAIEK A b h A: h A: m l MAIKON N m A: e: th i N d A: w i d c 4 MAIEK N e: p A n e: w l A: s i b s i: MAIEK s MAIKON MAIEK w kh MAIKON n @ l A n A b @ t MAIEK d A: w i d e: th i N kh A: w th 4: k c A b aI p e: p A n s A e: l i: j n~ u: MAIEK aI n n A kh n b A: b i: o l n e: p A n e: w l A: s i b s i: MAIEK s MAIKON MAIEK w kh MAIKON n @ l A @ t MAIEK kh A: w th 4: k c A b aI p e: p A n s A e: l i: j n~ u: MAIEK aI n n A kh n b A: b i: o l n e: th i N e: w l A: ph h A kh h i d e: k i: d e: p A n e: w l A: s i b s i: MAIEK s MAIKON MAIEK w kh MAIKON n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: ອັບຣາຮາມ, ອີຊາກ, ຢາໂຄບ, ຢູດາ ແລະ ອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນ, ຕໍ່ມາ ແມ່ນເປເຣັດ ແລະ ເຊຣາ (ແມ່ຂອງພວກເຂົາຊື່ວ່າຕາມາ), ເຮຊະໂຣນ, ຣາມ, ອາມມີນາດາບ, ນາໂຊນ, ຊັນໂມນ, ໂບອາດ (ແມ່ຂອງລາວຊື່ວ່າຣາຮາບ), ໂອເບັດ (ແມ່ຂອງລາວຊື່ວ່າ ຣຸດ), ເຢຊີ ແລະ ກະສັດດາວິດ.ແຕ່ດາວິດເຖິງສະໄໝທີ່ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໃນນະຄອນບາບີໂລນ ມີບັນພະບູລຸດດັ່ງລາຍຊື່ຕໍ່ລົງໄປນີ້:
Aligned to: 
  
Text: ເລື່ອງລາວການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າເປັນດັ່ງນີ້:
Aligned to: 
  
Text: ສະນັ້ນ ເມື່ອໂຢເຊັບຕື່ນຂຶ້ນ ລາວຈຶ່ງປະຕິບັດຕາມທີ່ເທວະດາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ສັ່ງ ຄືຮັບເອົາມາຣີເປັນເມຍຂອງຕົນ.
Aligned to: 
  
Text: ແຕ່ໂຢເຊັບບໍ່ໄດ້ສົມສູ່ກັບນາງ ຈົນກວ່ານາງໄດ້ເກີດລູກຊາຍ ແລ້ວໂຢເຊັບຈຶ່ງໃສ່ຊື່ເດັກທີ່ເກີດມານັ້ນວ່າ, ເຢຊູ.
Aligned to: 
  
Text: ມັດທາຍ
Aligned to: 
  
Text: ມີພວກໂຫຣາຈານໄດ້ມາຈາກທິດຕາເວັນອອກໄປຍັງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ.
Aligned to: 
  
Text: ແລະຖາມວ່າ, “ເດັກທີ່ຫາກໍເກີດມາເປັນກະສັດຂອງຊາວຢິວນັ້ນຢູ່ໃສ?
Aligned to: 
  
Text: ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນດາວຂອງເພິ່ນປາກົດຂຶ້ນທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະພວກເຮົາໄດ້ມາເພື່ອຂາບໄຫວ້ນະມັດສະການເພິ່ນ.”
Aligned to: 
  
Text: ເມື່ອກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຍິນເຊັ່ນນີ້ແລ້ວ, ກໍກັງວົນໃຈຫລາຍ ແລະຊາວນະຄອນເຢຣູຊາເລັມທຸກຄົນກໍເໝືອນກັນດ້ວຍ.
Aligned to: