next up prev

Wilderness: Lyele

Language Name: Lyele
LANGID: LEEWBT
TLC: lee

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 8.06
#utts aligned: 2799
Duration: 04:27:55

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 7.43

Original bible.is link: http://listen.bible.is/LEEWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: LEEWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=7.43)

Input Text: Məco
Pronunciation:  pau m x002p ch o pau
TTS: 
  
Input Text: Yezu Kristə wɔ́ Abəraham ǹdə́ Dəvyidi nɔ̃̌.
Pronunciation:  pau j e z u k r i s t x002p w x014p x005p A b x002p r A h A m n x004p d x002p x005p d x002p v j i d i n x014p x038p x055p pau
TTS: 
  
Input Text: Nyǐnə ń nàmbala bɛ́ yilə né.
Pronunciation:  pau n j u01D0p n x002p u0144p n u00E0p m b A l A b x006p x005p j i l x002p n u00E9p pau
TTS: 
  
Input Text: Wɔ́ Abəraham ń lùl Yəzakɛ, Yəzakɛ zɛ̃̀ n lù Zhakɔɔbɛ, Zhakɔɔbɛ zɛ̃̀ n lù Zhidə ǹdə́ ń da-byǎ bɛ́,
Pronunciation:  pau w x014p x005p A b x002p r A h A m u0144p l u00F9p l j x002p z A k x006p pau j x002p z A k x006p z x006p x038p x004p n l u00F9p z h A k x014p x014p b x006p pau z h A k x014p x014p b x006p z x006p x038p x004p n l u00F9p z h i d x002p n x004p d x002p x005p u0144p d A b j u01CEp b x006p x005p pau
TTS: 
  
Input Text: Zhidə zɛ̃̀ n zə Tamaarɛ n mə n lù Farɛɛsɛ ǹdə́ Zara, Farɛɛsɛ zɛ̃̀ n lù Esərɔm, Esərɔm zɛ̃̀ n lù Aram,
Pronunciation:  pau z h i d x002p z x006p x038p x004p n z x002p t A m A A r x006p n m x002p n l u00F9p f A r x006p x006p s x006p n x004p d x002p x005p z A r A pau f A r x006p x006p s x006p z x006p x038p x004p n l u00F9p e s x002p r x014p m pau e s x002p r x014p m z x006p x038p x004p n l u00F9p A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram zɛ̃̀ n lù Amyənadaabɛ, Amyənadaabɛ zɛ̃̀ n lù Naasɔ̃, Naasɔ̃ zɛ̃̀ n lù Saləma,
Pronunciation:  pau A r A m z x006p x038p x004p n l u00F9p A m j x002p n A d A A b x006p pau A m j x002p n A d A A b x006p z x006p x038p x004p n l u00F9p n A A s x014p x038p pau n A A s x014p x038p z x006p x038p x004p n l u00F9p s A l x002p m A pau
TTS: 
  
Input Text: Saləma ǹdə́ ń kɛ̃ Arayaabɛ zɛ̃̀ bə lù Booze, Booze ǹdə́ ń kɛ̃ Riti zɛ̃̀ bə lù Obɛɛdɛ, Obɛɛdɛ zɛ̃̀ n lù Zhese,
Pronunciation:  pau s A l x002p m A n x004p d x002p x005p u0144p k x006p x038p A r A j A A b x006p z x006p x038p x004p b x002p l u00F9p b o o z e pau b o o z e n x004p d x002p x005p u0144p k x006p x038p r i t i z x006p x038p x004p b x002p l u00F9p o b x006p x006p d x006p pau o b x006p x006p d x006p z x006p x038p x004p n l u00F9p z h e s e pau
TTS: 
  
Input Text: Zhese zɛ̃̀ n lù pyɔ̌ Dəvyidi, Dəvyidi zɛ̃̀ n zə Yuri kɛ̃ mɔ́ n mə n lù Saləmɔ,
Pronunciation:  pau z h e s e z x006p x038p x004p n l u00F9p p j x014p x055p d x002p v j i d i pau d x002p v j i d i z x006p x038p x004p n z x002p j u r i k x006p x038p m x014p x005p n m x002p n l u00F9p s A l x002p m x014p pau
TTS: 
  
Input Text: Saləmɔ zɛ̃̀ n lù Orɔbwaam, Orɔbwaam zɛ̃̀ n lù Abya, Abya zɛ̃̀ n lù Asafɛ,
Pronunciation:  pau s A l x002p m x014p z x006p x038p x004p n l u00F9p o r x014p b w A A m pau o r x014p b w A A m z x006p x038p x004p n l u00F9p A b j A pau A b j A z x006p x038p x004p n l u00F9p A s A f x006p pau
TTS: 
  
Input Text: Asafɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔzafatɛ, Zhɔzafatɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔram, Zhɔram zɛ̃̀ n lù Ozhaasɛ,
Pronunciation:  pau A s A f x006p z x006p x038p x004p n l u00F9p z h x014p z A f A t x006p pau z h x014p z A f A t x006p z x006p x038p x004p n l u00F9p z h x014p r A m pau z h x014p r A m z x006p x038p x004p n l u00F9p o z h A A s x006p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Yezu Kristə wɔ́ Abəraham ǹdə́ Dəvyidi nɔ̃̌.
Aligned to: 
  
Text: Nyǐnə ń nàmbala bɛ́ yilə né.
Aligned to: 
  
Text: Wɔ́ Abəraham ń lùl Yəzakɛ, Yəzakɛ zɛ̃̀ n lù Zhakɔɔbɛ, Zhakɔɔbɛ zɛ̃̀ n lù Zhidə ǹdə́ ń da-byǎ bɛ́,
Aligned to: 
  
Text: Zhidə zɛ̃̀ n zə Tamaarɛ n mə n lù Farɛɛsɛ ǹdə́ Zara, Farɛɛsɛ zɛ̃̀ n lù Esərɔm, Esərɔm zɛ̃̀ n lù Aram,
Aligned to: 
  
Text: Aram zɛ̃̀ n lù Amyənadaabɛ, Amyənadaabɛ zɛ̃̀ n lù Naasɔ̃, Naasɔ̃ zɛ̃̀ n lù Saləma,
Aligned to: 
  
Text: Saləma ǹdə́ ń kɛ̃ Arayaabɛ zɛ̃̀ bə lù Booze, Booze ǹdə́ ń kɛ̃ Riti zɛ̃̀ bə lù Obɛɛdɛ, Obɛɛdɛ zɛ̃̀ n lù Zhese,
Aligned to: 
  
Text: Zhese zɛ̃̀ n lù pyɔ̌ Dəvyidi, Dəvyidi zɛ̃̀ n zə Yuri kɛ̃ mɔ́ n mə n lù Saləmɔ,
Aligned to: 
  
Text: Asafɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔzafatɛ, Zhɔzafatɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔram, Zhɔram zɛ̃̀ n lù Ozhaasɛ,
Aligned to: 
  
Text: Ezəcaasɛ zɛ̃̀ n lù Manasɛ, Manasɛ zɛ̃̀ n lù Amɔnɛ, Amɔnɛ zɛ̃̀ n lù Zhɔzhaasɛ,
Aligned to: