next up prev

Wilderness: Mixe de Coatlan

Language Name: Mixe de Coatlan
LANGID: MCOTBL
TLC: mco

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.86
#utts aligned: 1265
Duration: 03:01:20

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 7.65

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MCOTBL/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MCOTBL.tar.gz


Text to speech examples (MCD=7.65)

Input Text: SAN MATEO
Pronunciation:  pau s A n m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Cham ngapxa'ñ nmɨydäga'ñɨch pɨn Jesucristo y'ap'ajt yteedy'ajt jadu'n nej yhuɨ'my jaybety.
Pronunciation:  pau ch h A m n g A p k s A J n m x001p j d OY g A J x001p ch h p x001p n dZ e s u ch r i s t o j A p A dZ t j t e e d j A dZ t dZ A d u n n e dZ j h u x001p m j dZ A j b e t j pau
TTS: 
  
Input Text: Jesucristo je' oy ap'adyii teedy'adyii David etz Abraham.
Pronunciation:  pau dZ e s u ch r i s t o dZ e pau o j A p A d j i i t e e d j A d j i i d A i d e t z A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham oy ung'adyii Isaac.
Pronunciation:  pau A b r A h A m o j u n g A d j i i i s A A ch pau
TTS: 
  
Input Text: Isaac oy ung'adyii Jacob.
Pronunciation:  pau i s A A ch o j u n g A d j i i dZ A ch o b pau
TTS: 
  
Input Text: Jacob oy ung'adyii Judá etz y'ajchytɨjc y'uchytɨjc.
Pronunciation:  pau dZ A ch o b o j u n g A d j i i dZ u d A e t z j A dZ ch h j t x001p dZ ch j u ch h j t x001p dZ ch pau
TTS: 
  
Input Text: Judá etz Tamar oy ung'adyii Fares etz Zara.
Pronunciation:  pau dZ u d A e t z t A m A r o j u n g A d j i i f A r e s e t z A r A pau
TTS: 
  
Input Text: Fares oy ung'adyii Esrom.
Pronunciation:  pau f A r e s o j u n g A d j i i e s r o m pau
TTS: 
  
Input Text: Esrom oy ung'adyii Aram.
Pronunciation:  pau e s r o m o j u n g A d j i i A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram oy ung'adyii Aminadab.
Pronunciation:  pau A r A m o j u n g A d j i i A m i n A d A b pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: SAN MATEO
Aligned to: 
  
Text: Jesús yma'xung'ajty ma tüg cajp huɨdi yxɨɨ Belén, jɨm ma Judea ñaaxjot, huin'it co anajty Herodes yrey'aty ma yɨ jɨmbɨ naaxjot.
Aligned to: 
  
Text: Chi huin'it yja'ty ma Jerusalén cajp nijëjɨty yëydɨjctɨjc huidibɨ anajty tɨ choñ ma xɨɨ ypɨdzɨmy, yɨ huɨdibɨ anajty ajcxy xɨɨ madza' tɨ ni'ixpɨgɨɨygɨxy.
Aligned to: 
  
Text: SAN MATEO
Aligned to: 
  
Text: Huin'it tiempo nañ jadu'n Juan je Bautista (huɨdibɨ jäy yajnɨɨbejtpɨ) ymiñ tüg tɨgɨ̈dum ma Judea ñaaxjot capxhuäcx Dios y'ayuc,
Aligned to: 
  
Text: ―Jothuimbíjtcɨx ma Dios com yɨ Dios y'ane'mɨn huingonɨñ yɨ'.
Aligned to: 
  
Text: SAN MATEO
Aligned to: 
  
Text: Chi Dios yjɨhuɨ'ñ yajnɨcxy Jesús mɨjtɨgɨ̈duum jaydëbɨ je ca'oybɨ yjot'ixɨɨyb yhuinma'ñ'ixɨɨyb.
Aligned to: 
  
Text: Jɨm y'ijty jaygay huixchɨgui'px xɨɨ huixchɨgui'px tzuum, e huin'itnɨ ooy yɨböccodyii.
Aligned to: