next up prev

Wilderness: Makaa

Language Name: Makaa
LANGID: MCPWBT
TLC: mcp

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.90
#utts aligned: 12249
Duration: 18:43:16

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.39

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MCPWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MCPWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.39)

Input Text: Matiyô
Pronunciation:  pau m A t i j u00F4p pau
TTS: 
  
Input Text: Sə́ mə́ zə́ tɔ̧́ɔ̧lə impáámbə́ í Yésus-Krîst, mbyɛ̂l mə́ Dávid, mbyɛ̂l mə́ Abʉraham.
Pronunciation:  pau s x001p x003p m x001p x003p z x001p x003p t x020p x047p x003p x020p x047p l x001p i m p A A m b x001p x003p a j u00E9p s u s k r E s t pau m b j x015p x036p l m x001p x003p d A v i d pau m b j x015p x036p l m x001p x003p A b x019p r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Abʉraham nyə a byâ Izaag.
Pronunciation:  pau A b x019p r A h A m n j x001p A b j A i z A A g pau
TTS: 
  
Input Text: Izaag mú byâ Yákwab.
Pronunciation:  pau i z A A g m y b j A j A k w A b pau
TTS: 
  
Input Text: Yákwab mú byâ Yúda bə́nɔ̂ŋ omínyɔŋʉ̂ bɛ́.
Pronunciation:  pau j A k w A b m y b j A j y d A b x001p x003p n x020p x036p u014Bp o m a n j x020p u014Bp x019p x036p b x015p x003p pau
TTS: 
  
Input Text: Yúda mú byâ Farɛs bá Zára, nyɔɔŋgʉ́ wáŋ wə́ Tamar.
Pronunciation:  pau j y d A m y b j A f A r x015p s b A z A r A pau n j x020p x020p u014Bp g x019p x003p w A u014Bp w x001p x003p t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Farɛs mú byâ Ɛsrom. Ɛsrom byâ Aram.
Pronunciation:  pau f A r x015p s m y b j A s r o m s r o m b j A A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram byâ Aminadab.
Pronunciation:  pau A r A m b j A A m i n A d A b pau
TTS: 
  
Input Text: Aminadab byâ Naáson.
Pronunciation:  pau A m i n A d A b b j A n A A s o n pau
TTS: 
  
Input Text: Naáson byâ Salʉmon.
Pronunciation:  pau n A A s o n b j A s A l x019p m o n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Izaag mú byâ Yákwab.
Aligned to: 
  
Text: Yákwab mú byâ Yúda bə́nɔ̂ŋ omínyɔŋʉ̂ bɛ́.
Aligned to: 
  
Text: Yúda mú byâ Farɛs bá Zára, nyɔɔŋgʉ́ wáŋ wə́ Tamar.
Aligned to: 
  
Text: Farɛs mú byâ Ɛsrom. Ɛsrom byâ Aram.
Aligned to: 
  
Text: Aminadab byâ Naáson.
Aligned to: 
  
Text: Salʉmon bá Ráhab bwə́ mú byâ Bowaz.
Aligned to: 
  
Text: Bowaz bá Rut bwə́ mú byâ Obɛd.
Aligned to: 
  
Text: Yése ka byâ Dávid.
Aligned to: 
  
Text: Njwú-buud Dávid bá kúsə́ mə́ Uri bwə́ mú byâ Sə́lʉmun.
Aligned to: