next up prev

Wilderness: Malay Bahasa

Language Name: Malay Bahasa
LANGID: MLYBSM
TLC: may

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.31
#utts aligned: 13700
Duration: 23:50:57

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.20

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MLYBSM/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MLYBSM.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.20)

Input Text: MATIUS
Pronunciation:  pau m A t i u s pau
TTS: 
  
Input Text: Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham.
Pronunciation:  pau i n i l A h s e n A r A i n e n e k m o j A n g j e s u s k r i s t u s pau k e t u r u n A n d A u d pau k e t u r u n A n A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: (a) Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut:
Pronunciation:  pau A d A r i p A d A A b r A h A m h i n g g A r A dZ A d A u d pau n A m A n A m A n e n e k m o j A n g j e s u s A d A l A h s e p e r t i b e r i k u t pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara- saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab), Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.
Pronunciation:  pau A b r A h A m pau i s h A k pau j A k u b pau j e h u d A d A n s A u d A r A s A u d A r A n j A pau p e r e s d A n z e r A h i b u m e r e k A b e r n A m A t A m A r h e z r o n pau r A m pau A m i n A d A b pau n A h A s o n pau s A l m o n pau b o A s i b u n j A r A h A b o b e d i b u n j A r u t i s A i pau d A n r A dZ A d A u d pau
TTS: 
  
Input Text: (b) -
Pronunciation:  pau b pau
TTS: 
  
Input Text: Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut:
Pronunciation:  pau d A r i p A d A d A u d h i n g g A k e m A s A b A n g s A i s r A e l d i b u A n g k e b A b e l pau n A m A n e n e k m o j A n g j A n g t e r ch A t A t A d A l A h s e p e r t i b e r i k u t pau
TTS: 
  
Input Text: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya.
Pronunciation:  pau s A l o m o i b u n j A i A l A h b e k A s i s t e r i u r i A r e h A b e A m pau A b i A pau A s A pau j o s A f A t pau j o r A m pau u z i A pau j o t A m pau A h A s pau h i z k i A pau m A n A s j e pau A m o n pau j o s i A pau j o j A k h i n d A n s A u d A r A s A u d A r A n j A pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut:
Pronunciation:  pau d A r i m A s A p e m b u A n g A n d i b A b e l s e h i n g g A k e l A h i r A n j e s u s pau n A m A n e n e k m o j A n g j A n g t e r ch A t A t A d A l A h s e p e r t i b e r i k u t pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
Aligned to: 
  
Text: Oleh itu Yusuf berniat memutuskan pertunangan itu secara diam-diam.
Aligned to: 
  
Text: Kemudian dalam mimpi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya.
Aligned to: 
  
Text: Semua itu berlaku supaya terjadilah apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabi-Nya,
Aligned to: 
  
Text: Tetapi Yusuf tidak berseketiduran dengan Maria sehingga Maria melahirkan anak lelakinya.
Aligned to: 
  
Text: Yusuf menamakan anak itu Yesus.
Aligned to: 
  
Text: Yesus lahir di kota Betlehem di negeri Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes.
Aligned to: 
  
Text: Kemudian beberapa orang ahli kaji bintang dari timur datang ke Yerusalem.
Aligned to: 
  
Text: Mereka bertanya, “Di manakah anak yang baru lahir itu, yang akan menjadi raja orang Yahudi?
Aligned to: