next up prev

Wilderness: Hmong Daw

Language Name: Hmong Daw
LANGID: MWWHDV
TLC: mww

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.24
#utts aligned: 8688
Duration: 18:06:46

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.85

Original bible.is link: http://listen.bible.is/MWWHDV/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: MWWHDV.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.85)

Input Text: Mathais
Pronunciation:  pau m A t h A i s pau
TTS: 
  
Input Text: Zaj no yog hais txog Yexus Khetos cov yawgkoob tej npe.
Pronunciation:  pau z A dZ n o j o g h A i s t k s o g j e k s u s k h e t o s ch o v j A w g k o o b t e dZ n p e pau
TTS: 
  
Input Text: Yexus yog Daviv tub thiab Daviv yog Anplahas xeebntxwv.
Pronunciation:  pau j e k s u s j o g d A v i v t u b t h i A b d A v i v j o g A n p l A h A s k s e e b n t k s w v pau
TTS: 
  
Input Text: Txij thaum Anplahas los txog Vajntxwv Daviv, Yexus cov yawgkoob muaj li no:
Pronunciation:  pau t k s i dZ t h A u m A n p l A h A s l o s t k s o g v A dZ n t k s w v d A v i v pau j e k s u s ch o v j A w g k o o b m u A dZ l i n o pau
TTS: 
  
Input Text: Anplahas yog Ixaj txiv, Ixaj yog Yakhauj txiv, Yakhauj yog Yudas thiab nws cov kwvtij txiv,
Pronunciation:  pau A n p l A h A s j o g i k s A dZ t k s i v pau i k s A dZ j o g j A k h A u dZ t k s i v pau j A k h A u dZ j o g j u d A s t h i A b n w s ch o v k w v t i dZ t k s i v pau
TTS: 
  
Input Text: Yudas yog Peles thiab Xelas txiv (nkawd niam yog Tamaj), Peles yog Heloos txiv, Heloos yog Las txiv, Las yog Anpinadas txiv, Anpinadas yog Nasoos txiv.
Pronunciation:  pau j u d A s j o g p e l e s t h i A b k s e l A s t k s i v n k A w d n i A m j o g t A m A dZ p e l e s j o g h e l o o s t k s i v pau h e l o o s j o g l A s t k s i v pau l A s j o g A n p i n A d A s t k s i v pau A n p i n A d A s j o g n A s o o s t k s i v pau
TTS: 
  
Input Text: Nasoos yog Xalemoos txiv,
Pronunciation:  pau n A s o o s j o g k s A l e m o o s t k s i v pau
TTS: 
  
Input Text: Xalemoos yog Npau-am txiv (Npau-am niam yog Lahaj), Npau-am yog Aunpes txiv (Aunpes niam yog Luv), Aunpes yog Yexais txiv,
Pronunciation:  pau k s A l e m o o s j o g n p A u A m t k s i v n p A u A m n i A m j o g l A h A dZ n p A u A m j o g A u n p e s t k s i v A u n p e s n i A m j o g l u v A u n p e s j o g j e k s A i s t k s i v pau
TTS: 
  
Input Text: Yexais yog Vajntxwv Daviv txiv.
Pronunciation:  pau j e k s A i s j o g v A dZ n t k s w v d A v i v t k s i v pau
TTS: 
  
Input Text: Txij thaum Daviv los txog rau thaum cov Yixalayees raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos, Yexus cov yawgkoob muaj li no:
Pronunciation:  pau t k s i dZ t h A u m d A v i v l o s t k s o g r A u t h A u m ch o v j i k s A l A j e e s r A u g n t e s m u s r A u t e b ch h A w s n p A n p i l o o s pau j e k s u s ch o v j A w g k o o b m u A dZ l i n o pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Zaj no yog hais txog Yexus Khetos cov yawgkoob tej npe.
Aligned to: 
  
Text: Yexus yog Daviv tub thiab Daviv yog Anplahas xeebntxwv.
Aligned to: 
  
Text: Txij thaum Anplahas los txog Vajntxwv Daviv, Yexus cov yawgkoob muaj li no:
Aligned to: 
  
Text: Anplahas yog Ixaj txiv, Ixaj yog Yakhauj txiv, Yakhauj yog Yudas thiab nws cov kwvtij txiv,
Aligned to: 
  
Text: Yudas yog Peles thiab Xelas txiv (nkawd niam yog Tamaj), Peles yog Heloos txiv, Heloos yog Las txiv, Las yog Anpinadas txiv, Anpinadas yog Nasoos txiv.
Aligned to: 
  
Text: Nasoos yog Xalemoos txiv,
Aligned to: 
  
Text: Amoos yog Yauxiyas txiv,
Aligned to: 
  
Text: Yauxiyas yog Yehauyakhees thiab nws cov kwvtij txiv.
Aligned to: 
  
Text: Txij thaum cov Yixalayees raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos los txog rau thaum yug Yexus, Yexus cov yawgkoob muaj li no:
Aligned to: