next up prev

Wilderness: Koonzime

Language Name: Koonzime
LANGID: OZMTBL
TLC: ozm

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 8.02
#utts aligned: 5748
Duration: 09:45:14

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 7.05

Original bible.is link: http://listen.bible.is/OZMTBL/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: OZMTBL.tar.gz


Text to speech examples (MCD=7.05)

Input Text: Mɑtthieu
Pronunciation:  pau m x004p t t h i e u pau
TTS: 
  
Input Text: Bimpɑ́m mé Yésʉs-Krîst, byé ó bî:
Pronunciation:  pau b i m p x004p x001p m m e x001p j e x001p s x019p s k r i x015p s t pau b j e x001p o x001p b i x015p pau
TTS: 
  
Input Text: Yésʉs-Krîst ɑ́ be ó mwɑ̂n mé Dɑvid, bé le Abrɑhɑm.
Pronunciation:  pau j e x001p s x019p s k r i x015p s t x004p x001p b e o x001p m w x004p x015p n m e x001p d x004p i d pau b e x001p l e A b r x004p h x004p m pau
TTS: 
  
Input Text: Abrɑhɑm ɑ́ byɑ̂ ó Isɑɑc.
Pronunciation:  pau A b r x004p h x004p m x004p x001p b j x004p x015p o x001p s x004p x004p ch pau
TTS: 
  
Input Text: Isɑɑc byɑ̂ Jɑcob.
Pronunciation:  pau s x004p x004p ch b j x004p x015p dZ x004p ch o b pau
TTS: 
  
Input Text: Jɑcob byɑ̂ Yʉ́dɑ, bé e bɨ́ɔɔ́ bé.
Pronunciation:  pau dZ x004p ch o b b j x004p x015p j x019p x001p d x004p pau b e x001p e b x008p x001p x029p x029p x001p b e x001p pau
TTS: 
  
Input Text: Yʉ́dɑ, bé e mʉmɑ́ wé, Tɑmɑ̂r, bé ɑ́ byɑ̂ ó Pɑrɛ̂s le Zɑ́rɑ.
Pronunciation:  pau j x019p x001p d x004p pau b e x001p e m x019p m x004p x001p w e x001p pau t x004p m x004p x015p r pau b e x001p x004p x001p b j x004p x015p o x001p p x004p r x018p x015p s l e z x004p x001p r x004p pau
TTS: 
  
Input Text: Pɑrɛ̂s ɑ́ byɑ̂ ó Esrɔ̂m.
Pronunciation:  pau p x004p r x018p x015p s x004p x001p b j x004p x015p o x001p e s r x029p x015p m pau
TTS: 
  
Input Text: Esrɔ̂m byɑ̂ Árɑm.
Pronunciation:  pau e s r x029p x015p m b j x004p x015p A x001p r x004p m pau
TTS: 
  
Input Text: Árɑm byɑ̂ Aminɑdɑ̂b.
Pronunciation:  pau A x001p r x004p m b j x004p x015p A m i n x004p d x004p x015p b pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Mɑtthieu
Aligned to: 
  
Text: Yésʉs ɑ́ byɛ̂l ó, Bétɛlɛhɛm, nkɑnɑ̌ Yʉ́dɑ.
Aligned to: 
  
Text: Yé ɑ́ be ó ɨ́ jɔ̌ʼ Erôd ɑ́ be njǿø yɨ́.
Aligned to: 
  
Text: Yésʉs, nyé osí byɛ̂l nɛ́ɛ:
Aligned to: 
  
Text: ocwóó ó bʉ̂r, bê nzě pyɑ̂l ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, duhǒ nko dʉ́o dí ejɨmɑ yɨ́.
Aligned to: 
  
Text: Nó ó bé ɑ́ to le ejî bʉ̂r ó:
Aligned to: 
  
Text: Nye ó dí Njǿø-bʉr óYúden ebě, bɨ̌h bé ɑ́ si bee cwícwén wé kwɑ́ nyɨ́h, nko dʉ́o dí ejɨmɑ yɨ́.
Aligned to: 
  
Text: Ɨ́ melû mɑɑ́, Jeɑn Ndu-bʉr nzě pyɑ̂l le elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ lʉɑ́ dí ɨ́ sí Yʉ́dɑ wɨ́.
Aligned to: 
  
Text: Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó:
Aligned to: