next up prev

Wilderness: Quechua, North Junin

Language Name: Quechua, North Junin
LANGID: QVNLLB
TLC: qvn

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.31
#utts aligned: 11926
Duration: 24:06:37

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.67

Original bible.is link: http://listen.bible.is/QVNLLB/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: QVNLLB.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.67)

Input Text: Mateo
Pronunciation:  pau m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Rey Davidpa castan aywagmi cara Jesucristoga.
Pronunciation:  pau r e j d A v i d p A ch A s t A n A j w A g m i ch A r A dZ e s u ch r i s t o g A pau
TTS: 
  
Input Text: Paypa unay awilluncunaga caycunam capäcura:
Pronunciation:  pau p A j p A u n A j A w i l l u n ch u n A g A ch A j ch u n A m ch A p OY ch u r A pau
TTS: 
  
Input Text: Abrahammi.
Pronunciation:  pau A b r A h A m m i pau
TTS: 
  
Input Text: Abrahampa churinga cara Isaacmi.
Pronunciation:  pau A b r A h A m p A ch h u r i n g A ch A r A i s A A ch m i pau
TTS: 
  
Input Text: Isaacpa churinga cara Jacobmi.
Pronunciation:  pau i s A A ch p A ch h u r i n g A ch A r A dZ A ch o b m i pau
TTS: 
  
Input Text: Jacobpa churinga cara Judäwan shulca wauguencunam.
Pronunciation:  pau dZ A ch o b p A ch h u r i n g A ch A r A dZ u d OY w A n s h u l ch A w A u g u e n ch u n A m pau
TTS: 
  
Input Text: Judäpa warmin cara Tamarmi.
Pronunciation:  pau dZ u d OY p A w A r m i n ch A r A t A m A r m i pau
TTS: 
  
Input Text: Paychru churin cara Fareswan Zaram.
Pronunciation:  pau p A j ch h r u ch h u r i n ch A r A f A r e s w A n z A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Farespa churin cara Esrommi.
Pronunciation:  pau f A r e s p A ch h u r i n ch A r A e s r o m m i pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Paypa unay awilluncunaga caycunam capäcura:
Aligned to: 
  
Text: Abrahammi.
Aligned to: 
  
Text: Isaacpa churinga cara Jacobmi.
Aligned to: 
  
Text: Esrompa churinga cara Arammi.
Aligned to: 
  
Text: Naasonpa churinga cara Salmonmi.
Aligned to: 
  
Text: Salmonpa warmin cara Rahabmi.
Aligned to: 
  
Text: Paychru churin cara Boozmi.
Aligned to: 
  
Text: Paychru churin cara Obedmi.
Aligned to: 
  
Text: Obedpa churinga cara Isaïmi.
Aligned to: