next up prev

Wilderness: Tamang, Eastern

Language Name: Tamang, Eastern
LANGID: TAJWBT
TLC: taj

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.13
#utts aligned: 6315
Duration: 17:24:08

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.51

Original bible.is link: http://listen.bible.is/TAJWBT/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: TAJWBT.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.51)

Input Text: मत्ती
Pronunciation:  pau A m A tB P A tB i: pau
TTS: 
  
Input Text: चुरी भ्रिबा म्‍हिला मिनगदे येशू ख्रीष्‍टला वंशला हिन्‍ना। येशू ख्रीष्‍ट दाऊदला वंशरी न्‍हबा हिन्‍ना, ओच्‍छे दाऊद अब्राहामला वंशरी न्‍हबा हिन्‍ना।
Pronunciation:  pau A c u A 9r i: A bh P A 9r i A b A: A m P A hv i A l A: A m i A nB A g A dB e A j e A c} u: A kh P A 9r i: A sr P A tr A l A: A v M A c} A l A: A hv i A nB P A nB A: ASTERISK A j e A c} u: A kh P A 9r i: A sr P A tr A dB A: u: A dB A l A: A v M A c} A 9r i: A nB P A hv A b A: A hv i A nB P A nB A: pau o A c P A ch e A dB A: u: A dB A A b P A 9r A: A hv A: A m A l A: A v M A c} A 9r i: A nB P A hv A b A: A hv i A nB P A nB A: ASTERISK pau
TTS: 
  
Input Text: अब्राहामला झा इसहाक मुबा, इसहाकला झा याकूब, याकूबला झा यहूदादेन थेला ज्‍योज्‍यो आलेगदे मुबा।
Pronunciation:  pau A A b P A 9r A: A hv A: A m A l A: A Jh A: i A s A hv A: A k A m u A b A: pau i A s A hv A: A k A l A: A Jh A: A j A: A k u: A b pau A j A: A k u: A b A l A: A Jh A: A j A hv u: A dB A: A dB e A nB A tBh e A l A: A J P A j o A J P A j o A: A l e A g A dB e A m u A b A: ASTERISK pau
TTS: 
  
Input Text: यहूदाला झा फारेसदेन जाहेर मुबा। थेनीगदेला आमा तामार मुबा, फारेसला झा हेस्रोन, हेस्रोनला झा आराम,
Pronunciation:  pau A j A hv u: A dB A: A l A: A Jh A: A ph A: A 9r e A s A dB e A nB A J A: A hv e A 9r A m u A b A: ASTERISK A tBh e A nB i: A g A dB e A l A: A: A m A: A tB A: A m A: A 9r A m u A b A: pau A ph A: A 9r e A s A l A: A Jh A: A hv e A s P A 9r o A nB pau A hv e A s P A 9r o A nB A l A: A Jh A: A: A 9r A: A m pau
TTS: 
  
Input Text: आरामला झा अम्‍मीनादाब, अम्‍मीनादाबला झा नहशोन, नहशोनला झा सल्‍मोन,
Pronunciation:  pau A: A 9r A: A m A l A: A Jh A: A A m P A m i: A nB A: A dB A: A b pau A A m P A m i: A nB A: A dB A: A b A l A: A Jh A: A nB A hv A c} o A nB pau A nB A hv A c} o A nB A l A: A Jh A: A s A l P A m o A nB pau
TTS: 
  
Input Text: सल्‍मोनला झा बोअज मुबा, थेला आमा राहाब मुबा, बोअजला झा ओबेद मुबा, थेला आमा रूथ मुबा, ओबेदला झा यिशै,
Pronunciation:  pau A s A l P A m o A nB A l A: A Jh A: A b o A A J A m u A b A: pau A tBh e A l A: A: A m A: A 9r A: A hv A: A b A m u A b A: pau A b o A A J A l A: A Jh A: o A b e A dB A m u A b A: pau A tBh e A l A: A: A m A: A 9r u: A tBh A m u A b A: pau o A b e A dB A l A: A Jh A: A j i A c} aI pau
TTS: 
  
Input Text: यिशैला झा दाऊद ग्‍ले मुबा, दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान सोलोमन मुबा, सोलोमनला आमा चा ङाच्‍छा उरियाहला म्रिङ मुबा।
Pronunciation:  pau A j i A c} aI A l A: A Jh A: A dB A: u: A dB A g P A l e A m u A b A: pau A dB A: u: A dB A g P A l e A l A: A s A nB P A tB A: A nB A s o A l o A m A nB A m u A b A: pau A s o A l o A m A nB A l A: A: A m A: A c A: A N A: A c P A ch A: u A 9r i A j A: A hv A l A: A m P A 9r i A N A m u A b A: ASTERISK pau
TTS: 
  
Input Text: सोलोमनला झा रहबाम, रहबामला झा अबिया, अबियाला झा आश,
Pronunciation:  pau A s o A l o A m A nB A l A: A Jh A: A 9r A hv A b A: A m pau A 9r A hv A b A: A m A l A: A Jh A: A A b i A j A: pau A A b i A j A: A l A: A Jh A: A: A c} pau
TTS: 
  
Input Text: आशला झा यहोशापात, यहोशापातला झा यहोराम, यहोरामला झा उज्‍जियाह,
Pronunciation:  pau A: A c} A l A: A Jh A: A j A hv o A c} A: A p A: A tB pau A j A hv o A c} A: A p A: A tB A l A: A Jh A: A j A hv o A 9r A: A m pau A j A hv o A 9r A: A m A l A: A Jh A: u A J P A J i A j A: A hv pau
TTS: 
  
Input Text: उज्‍जियाहला झा योताम, योतामला झा आहाज, आहाजला झा हिजकिया,
Pronunciation:  pau u A J P A J i A j A: A hv A l A: A Jh A: A j o A tB A: A m pau A j o A tB A: A m A l A: A Jh A: A: A hv A: A J pau A: A hv A: A J A l A: A Jh A: A hv i A J A k i A j A: pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: मत्ती
Aligned to: 
  
Text: यहूदाला झा फारेसदेन जाहेर मुबा। थेनीगदेला आमा तामार मुबा, फारेसला झा हेस्रोन, हेस्रोनला झा आराम,
Aligned to: 
  
Text: आरामला झा अम्‍मीनादाब, अम्‍मीनादाबला झा नहशोन, नहशोनला झा सल्‍मोन,
Aligned to: 
  
Text: सल्‍मोनला झा बोअज मुबा, थेला आमा राहाब मुबा, बोअजला झा ओबेद मुबा, थेला आमा रूथ मुबा, ओबेदला झा यिशै,
Aligned to: 
  
Text: यिशैला झा दाऊद ग्‍ले मुबा, दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान सोलोमन मुबा, सोलोमनला आमा चा ङाच्‍छा उरियाहला म्रिङ मुबा।
Aligned to: 
  
Text: आशला झा यहोशापात, यहोशापातला झा यहोराम, यहोरामला झा उज्‍जियाह,
Aligned to: 
  
Text: हिजकियाला झा मनश्‍शे, मनश्‍शेला झा आमोन, आमोनला झा योशियाह,
Aligned to: 
  
Text: योशियाहला झा यकोनियासदेन थेला आलेगदेला आबा मुबा। थेनीगदे यहूदीगदेदा चुङ्सी बेबिलोन भिबा ग्‍लारी भोर्बा भन्‍दा ङाच्‍छान न्‍हबा मुबा।
Aligned to: 
  
Text: यरुबाबेलला झा अबिउद, अबिउदला झा एल्‍याकीम, एल्‍याकीमला झा आजोर,
Aligned to: