next up prev

Wilderness: Tagalog

Language Name: Tagalog
LANGID: TGLPBS
TLC: tgl

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.51
#utts aligned: 10335
Duration: 19:28:06

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.28

Original bible.is link: http://listen.bible.is/TGLPBS/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: TGLPBS.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.28)

Input Text: Mateo
Pronunciation:  pau m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.
Pronunciation:  pau i t o A n g t A l A A n n g m g A n i n u n o n i dZ e s u ch r i s t o n A m u l A s A A n g k A n n i d A i d n A m u l A n A m A n s A l A h i n i A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: -
Pronunciation: 
TTS: 
  
Input Text: (a) Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina:
Pronunciation:  pau A m u l A k A j A b r A h A m h A n g g A n g k A j h A r i n g d A i d pau A n g m g A n i n u n o n i dZ e s u s A j s i n A pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid;
Pronunciation:  pau A b r A h A m pau i s A A ch pau dZ A ch o b n A A m A n i dZ u d A A t n g k A n j A n g m g A k A p A t i d pau
TTS: 
  
Input Text: Juda na ama ni Fares at Zara kay Tamar;
Pronunciation:  pau dZ u d A n A A m A n i f A r e s A t z A r A k A j t A m A r pau
TTS: 
  
Input Text: Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab;
Pronunciation:  pau f A r e s pau e s r o m pau A r A m pau A m i n A d A b pau n A A s o n pau s A l m o n pau b o A z n A A n A k n i s A l m o n k A j r A h A b pau
TTS: 
  
Input Text: Obed na anak ni Boaz kay Ruth;
Pronunciation:  pau o b e d n A A n A k n i b o A z k A j r u t h pau
TTS: 
  
Input Text: at Jesse na ama ni Haring David. (v
Pronunciation:  pau A t dZ e s s e n A A m A n i h A r i n g d A i d pau
TTS: 
  
Input Text: b) -
Pronunciation:  pau b pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Mateo
Aligned to: 
  
Text: Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem.
Aligned to: 
  
Text: May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem.
Aligned to: 
  
Text: Nagtanung-tanong sila, “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio?
Aligned to: 
  
Text: Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin.”
Aligned to: 
  
Text: Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayundin ang buong Jerusalem.
Aligned to: 
  
Text: Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng Kautusan at sila'y tinanong, “Saan ba isisilang ang Cristo?”
Aligned to: 
  
Text: Tumugon sila, “Sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta:
Aligned to: 
  
Text: Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin.
Aligned to: