next up prev

Wilderness: Tikar

Language Name: Tikar
LANGID: TIKWYI
TLC: tik

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.78
#utts aligned: 7915
Duration: 14:07:36

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.17

Original bible.is link: http://listen.bible.is/TIKWYI/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: TIKWYI.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.17)

Input Text: Màtyû
Pronunciation:  pau m A x009p t j u x056p pau
TTS: 
  
Input Text: Mɛ̀ myin nɛ ni mɛ̀ myin mɛ̀ mbibea Yesù Kristò nɛ kɛ mvu ɓwum mvɛ̀n Dàvîd yɛ twæbbi kɛ Abràhâm zwɛm.
Pronunciation:  pau m x002p x009p m j i n n x002p n i m x002p x009p m j i n m x002p x009p m b i b e A j e s u00F9p k r i s t u00F2p n x002p k x002p m v u x010p w u m m v x002p x009p n d u00E0p v E d j x002p t w u00E6p b b i k x002p A b r u00E0p h A m z w x002p m pau
TTS: 
  
Input Text: Abràhâm nɛ ye Izàʼ, Izàʼ ye kuʼ Yàkɔ̂b, Yàkɔ̂b ye kuʼ Judà lɛ̀ mɛ̀ ŋgyinni ɓyon.
Pronunciation:  pau A b r u00E0p h A m n x002p j e i z u00E0p pau i z u00E0p j e k u j u00E0p k x029p x056p b pau j u00E0p k x029p x056p b j e k u dZ u d u00E0p l x002p x009p m x002p x009p u014Bp g j i n n i x010p j o n pau
TTS: 
  
Input Text: Ti lɛ̀ Judà, à ye Fàrɛ̂sì ɓon lɛ̀ Zarà.
Pronunciation:  pau t i l x002p x009p dZ u d u00E0p pau u00E0p j e f u00E0p r x002p x056p s u00ECp x010p o n l x002p x009p z A r u00E0p pau
TTS: 
  
Input Text: Jin mon nyan ɓe lɛ Tamà.
Pronunciation:  pau dZ i n m o n n j A n x010p e l x002p t A m u00E0p pau
TTS: 
  
Input Text: Fàrɛ̂sì ye Ɛrsòn. Ɛrsòn ye kuʼ làn nyon Àrâm.
Pronunciation:  pau f u00E0p r x002p x056p s u00ECp j e r s u00F2p n r s u00F2p n j e k u l u00E0p n n j o n u00C0p r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Àrâm yònni, à ye Àmìnàdâb. Àmìnàdâb ye Nasòn, Nasòn ye Sàlmôn.
Pronunciation:  pau u00C0p r A m j u00F2p n n i pau u00E0p j e u00C0p m u00ECp n u00E0p d A b u00C0p m u00ECp n u00E0p d A b j e n A s u00F2p n pau n A s u00F2p n j e s u00E0p l m u00F4p n pau
TTS: 
  
Input Text: Sàlmôn ye kuʼ làn nyon Bɔzì.
Pronunciation:  pau s u00E0p l m u00F4p n j e k u l u00E0p n n j o n b x029p z u00ECp pau
TTS: 
  
Input Text: Jin mon Bɔzì ɓe lɛ Ràhâb.
Pronunciation:  pau dZ i n m o n b x029p z u00ECp x010p e l x002p r u00E0p h A b pau
TTS: 
  
Input Text: Bɔzì ye kuʼ Òbɛ̂ʼ.
Pronunciation:  pau b x029p z u00ECp j e k u b x002p x056p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Mɛ̀ myin nɛ ni mɛ̀ myin mɛ̀ mbibea Yesù Kristò nɛ kɛ mvu ɓwum mvɛ̀n Dàvîd yɛ twæbbi kɛ Abràhâm zwɛm.
Aligned to: 
  
Text: Abràhâm nɛ ye Izàʼ, Izàʼ ye kuʼ Yàkɔ̂b, Yàkɔ̂b ye kuʼ Judà lɛ̀ mɛ̀ ŋgyinni ɓyon.
Aligned to: 
  
Text: Ti lɛ̀ Judà, à ye Fàrɛ̂sì ɓon lɛ̀ Zarà.
Aligned to: 
  
Text: Jin mon nyan ɓe lɛ Tamà.
Aligned to: 
  
Text: Jin mon Bɔzì ɓe lɛ Ràhâb.
Aligned to: 
  
Text: Jin mon Òbɛ̂ʼ ɓe lɛ Rût. Òbɛ̂ʼ ye Jɛ̀sê,
Aligned to: 
  
Text: Sàlòmôn nɛ ye Ròbɔ̂m, Ròbɔ̂m ye Àbià, Àbià ye kuʼ Asà.
Aligned to: 
  
Text: Asà ye Jòzàfât, Jòzàfât ye kuʼ Jòrâm, Jòrâm nɛ ye Òziàs,
Aligned to: 
  
Text: Òziàs ye Jòtâm, Jòtâm nɛ ye Àkâzɛ̀, Àkâzɛ̀ ye Èzèkiàs,
Aligned to: