next up prev

Wilderness: Triqui Chicahuaxtla

Language Name: Triqui Chicahuaxtla
LANGID: TRSUTI
TLC: trs

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.00
#utts aligned: 5272
Duration: 11:43:26

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.05

Original bible.is link: http://listen.bible.is/TRSUTI/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: TRSUTI.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.05)

Input Text: San Mateo
Pronunciation:  pau s A n m A t e o pau
TTS: 
  
Input Text: Librû nânj 'na' nej yì'nï̀n' nej dùguì' yi Ma̱'an Jesucristo huin da'nin sì'nï̀n David, huin da'nin sì'nï̀n Abraham.
Pronunciation:  pau l i b r u n A n dZ n A pau n e dZ j u00ECp n i x057p n pau n e dZ d u00F9p g u u00ECp pau j i m A x008p A n dZ e s u ch r i s t o h u i n d A n i n s u00ECp n i x057p n d A i d pau h u i n d A n i n s u00ECp n i x057p n A b r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Da'ní Abraham huin Isaac, ni̱ da'ní Isaac huin Jacob, ni̱ da'ní Jacob huin Judá ngà nej dinḯn sô'.
Pronunciation:  pau d A n a A b r A h A m h u i n i s A A ch pau n i x008p d A n a i s A A ch h u i n dZ A ch o b pau n i x008p d A n a dZ A ch o b h u i n dZ u d A n g u00E0p n e dZ d i n i x070p n s u00F4p pau
TTS: 
  
Input Text: Da'ní Judá ngà nika sô' Tamar huin Fares ngà Zara, ni̱ da'ní Fares huin Esrom, ni̱ da'ní Esrom huin Aram.
Pronunciation:  pau d A n a dZ u d A n g u00E0p n i k A s u00F4p pau t A m A r h u i n f A r e s n g u00E0p z A r A pau n i x008p d A n a f A r e s h u i n e s r o m pau n i x008p d A n a e s r o m h u i n A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Da'ní Aram huin Aminadad, ni̱ da'ní Aminadad huin Naasón, ni̱ da'ní Naasón huin Salmón.
Pronunciation:  pau d A n a A r A m h u i n A m i n A d A d pau n i x008p d A n a A m i n A d A d h u i n n A A s o n pau n i x008p d A n a n A A s o n h u i n s A l m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Da'ní Salmón ngà Rahab huin Booz, ni̱ da'ní Booz ngà Rut huin Obed, ni̱ da'ní Obed huin Isaí.
Pronunciation:  pau d A n a s A l m o n n g u00E0p r A h A b h u i n b o o z pau n i x008p d A n a b o o z n g u00E0p r u t h u i n b e d pau n i x008p d A n a b e d h u i n i s A a pau
TTS: 
  
Input Text: Da'ní Isaí huin rey David, ni̱ rey David ganakaj nika Urias ni̱ da'ní nguèj nika sô' huin Salomón.
Pronunciation:  pau d A n a i s A a h u i n r e j d A i d pau n i x008p r e j d A i d g A n A k A dZ n i k A r i A s n i x008p d A n a n g u u00E8p dZ n i k A s u00F4p pau h u i n s A l o m o n pau
TTS: 
  
Input Text: Ni̱ Da'ní Salomón huin Roboam, ni̱ da'ní Roboam huin Abías, ni̱ da'ní Abías huin Asa.
Pronunciation:  pau n i x008p d A n a s A l o m o n h u i n r o b o A m pau n i x008p d A n a r o b o A m h u i n A b a A s pau n i x008p d A n a A b a A s h u i n A s A pau
TTS: 
  
Input Text: Da'ní Asa huin Josafat, ni̱ da'ní Josafat huin Joram, ni̱ da'ní Joram huin Uzias.
Pronunciation:  pau d A n a A s A h u i n dZ o s A f A t pau n i x008p d A n a dZ o s A f A t h u i n dZ o r A m pau n i x008p d A n a dZ o r A m h u i n z i A s pau
TTS: 
  
Input Text: Da'ní Uzias huin Jotam, ni̱ da'ní Jotam huin Acaz, ni̱ da'ní Acaz huin Ezequías.
Pronunciation:  pau d A n a z i A s h u i n dZ o t A m pau n i x008p d A n a dZ o t A m h u i n A ch A z pau n i x008p d A n a A ch A z h u i n e z e u a A s pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: San Mateo
Aligned to: 
  
Text: Nej gui nga ginikaj su̱n rey Herodes, ga'nga Ma̱'an Jesús yuman' Belén huin do'ó Estado Judea, ni̱ ne' gisîj gui ga'na' nej sí digi'ñûn nej atï'ï ni̱ guyumân nej sô' yuman' snà'ànj Jerusalén.
Aligned to: 
  
Text: Ni̱ gataj nej sô':
Aligned to: 
  
Text: —Dànè' nne Ma̱'an Rey gi̱nikaj su̱n riñan nej judío, dadin' gà' ga'nga sô' rà'aj.
Aligned to: 
  
Text: Dadin' gini'in nej ñûnj si-atï' sij nda ne' gisîj gui, ni̱ ga'na' ginùn ña̱'a̱nj nej ñûnj sij.
Aligned to: 
  
Text: Ni̱ nga gunïn rey Herodes nuguan' nânj, ni̱ nun ga̱ dïn'ïnj ruhuâ sô', ni̱ huê danj na̱nj nitaj si hua̱ dïn'ïnj ruhuâ daran' nej guiì màn yuman' snà'ànj Jerusalén.
Aligned to: 
  
Text: Ni̱ nagi'hiaj chre̱' sô' daran' nej rej a'nïn' doj màn ruhuâ yuman'an, ngà nej maestrû chru̱n ley, ni̱ ganachin' na'anj sô' dànè' ga̱'nga̱ Ma̱'an Cristo.
Aligned to: 
  
Text: Ni̱ gataj nej sô':
Aligned to: 
  
Text: Ni̱ sò' huin yuman' Belén, do'ó Judá, ni̱ sê si̱ huîn' yuman' lij siganï̂nj nej sí ni̱ka̱j su̱n riñan hio'ó Judá;
Aligned to: