next up prev

Wilderness: Tukano

Language Name: Tukano
LANGID: TU1TBL
TLC: tuo

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.69
#utts aligned: 11281
Duration: 15:59:20

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.69

Original bible.is link: http://listen.bible.is/TU1TBL/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: TU1TBL.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.69)

Input Text: MATEUS
Pronunciation:  pau m A t e u s pau
TTS: 
  
Input Text: A'ti pũrí Jesu Cristo yẽkɨ sɨmɨá wamé me'ra ohâ nɨ'ka no'o'.
Pronunciation:  pau A t i p u r a dZ e s u ch r i s t o j E k x004p s x004p m x004p A w A m u00E9p m e r A o h A n x004p k A n o o pau
TTS: 
  
Input Text: Jesu Cristo Õ'âkɨ̃hɨ makɨ masɨ́ bahuá'kɨ Abraão Judeu masɨ niî mɨ'ta'kɨ paramí niî turiagɨ niîkɨ niîwĩ.
Pronunciation:  pau dZ e s u ch r i s t o u00D5p A k x004p x034p h x004p m A k x004p m A s x004p x039p b A h u A k x004p A b r A a o dZ u d e u m A s x004p n i E m x004p t A k x004p p A r A m a n i E t u r i A g x004p n i E k x004p n i E w i pau
TTS: 
  
Input Text: Tohô niikã́ dɨporókɨ̃hɨpɨ Judeu masa wiôgɨ Davi paramí niî turiagɨ niîkɨ niîwĩ.
Pronunciation:  pau t o h u00F4p n i i k a x039p d x004p p o r o k x004p x034p h x004p p x004p dZ u d e u m A s A w i u00F4p g x004p d A v i p A r A m a n i E t u r i A g x004p n i E k x004p n i E w i pau
TTS: 
  
Input Text: Abraão Isaque pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Pronunciation:  pau A b r A a o i s A QM u e p A k x004p n i E k x004p n i E w i pau
TTS: 
  
Input Text: Isaque kẽ'ra Jacó pakɨ́ niîkɨ niîwĩ.
Pronunciation:  pau i s A QM u e k E r A dZ A ch o p A k x004p x039p n i E k x004p n i E w i pau
TTS: 
  
Input Text: Jacó Judá, tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ ma'mi sɨmɨá, kɨ̃ɨ̂ akabihírã pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Pronunciation:  pau dZ A ch o dZ u d A pau t o h u00F4p n i i k a x039p k x004p x034p x004p x038p m A m i s x004p m x004p A pau k x004p x034p x004p x038p A k A b i h a r a p A k x004p n i E k x004p n i E w i pau
TTS: 
  
Input Text: Judá Faré, Zerá sɨ'rɨá'kãrã pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Pronunciation:  pau dZ u d A f A r u00E9p pau z e r A s x004p r x004p A k a r a p A k x004p n i E k x004p n i E w i pau
TTS: 
  
Input Text: Naâ pakó Tamar wamêtiko niîwõ.
Pronunciation:  pau n A A p A k o t A m A r w A m u00EAp t i k o n i E w o pau
TTS: 
  
Input Text: Faré Esrṍ pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Pronunciation:  pau f A r u00E9p e s r o x039p p A k x004p n i E k x004p n i E w i pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Jesu Cristo Õ'âkɨ̃hɨ makɨ masɨ́ bahuá'kɨ Abraão Judeu masɨ niî mɨ'ta'kɨ paramí niî turiagɨ niîkɨ niîwĩ.
Aligned to: 
  
Text: Tohô niikã́ dɨporókɨ̃hɨpɨ Judeu masa wiôgɨ Davi paramí niî turiagɨ niîkɨ niîwĩ.
Aligned to: 
  
Text: Abraão Isaque pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Aligned to: 
  
Text: Isaque kẽ'ra Jacó pakɨ́ niîkɨ niîwĩ.
Aligned to: 
  
Text: Jacó Judá, tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ ma'mi sɨmɨá, kɨ̃ɨ̂ akabihírã pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Aligned to: 
  
Text: Judá Faré, Zerá sɨ'rɨá'kãrã pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Aligned to: 
  
Text: Faré Esrṍ pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Aligned to: 
  
Text: Esrṍ Arão pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Aligned to: 
  
Text: Arão Aminadabe pakɨ niîkɨ niîwĩ.
Aligned to: