next up prev

Wilderness: Tiếng Việt

Language Name: Tiếng Việt
LANGID: VIEVOV
TLC: vie

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 6.61
#utts aligned: 6714
Duration: 09:10:12

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 5.63

Original bible.is link: http://listen.bible.is/VIEVOV/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: VIEVOV.tar.gz


Text to speech examples (MCD=5.63)

Input Text: MA-THI-Ơ
Pronunciation:  pau m A t h i u01A0p pau
TTS: 
  
Input Text: Gia-phổ Đức Chúa Jêsus-Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra- ham.
Pronunciation:  pau g i A p h o d_LT 1 ch ch h y A dZ u00EAp s u s ch h r i s t pau ch o n ch h A u d_LT A v a t v u00E0p ch o n ch h A u p r A h A m pau
TTS: 
  
Input Text: Áp-ra-ham sanh Y‑sác;
Pronunciation:  pau p r A h A m s A n h j u2011p s A ch pau
TTS: 
  
Input Text: Y‑sác sanh Gia-cốp;
Pronunciation:  pau j u2011p s A ch s A n h g i A ch o p pau
TTS: 
  
Input Text: Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người.
Pronunciation:  pau g i A ch o p s A n h g i u 6 A v u00E0p A n h e m n g 1@ @: i pau
TTS: 
  
Input Text: Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra.
Pronunciation:  pau g i u 6 A b @: i t h A m A s A n h p h A r u00EAp v u00E0p k s A r A pau
TTS: 
  
Input Text: Pha-rê sanh Ếch-rôm;
Pronunciation:  pau p h A r u00EAp s A n h ch h r u00F4p m pau
TTS: 
  
Input Text: Ếch-rôm sanh A‑ram;
Pronunciation:  pau ch h r u00F4p m s A n h A u2011p r A m pau
TTS: 
  
Input Text: A‑ram sanh A‑mi-na-đáp;
Pronunciation:  pau A u2011p r A m s A n h A u2011p m i n A 6 A p pau
TTS: 
  
Input Text: A‑mi-na-đáp sanh Na-ách-son;
Pronunciation:  pau A u2011p m i n A 6 A p s A n h n A A ch h s o n pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác-sĩ ở đông-phương đến thành Giê-ru-sa-lem,
Aligned to: 
  
Text: mà hỏi rằng:
Aligned to: 
  
Text: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu?
Aligned to: 
  
Text: Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông-phương, nên đến đặng thờ-lạy Ngài.
Aligned to: 
  
Text: Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối-rối.
Aligned to: 
  
Text: Vua bèn nhóm các thầy tế-lễ cả và các thầy thông-giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu.
Aligned to: 
  
Text: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa!
Aligned to: 
  
Text: Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y‑sơ-ra-ên, tức dân ta.
Aligned to: 
  
Text: Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác-sĩ cách kín-nhiệm, mà hỏi kỹ-càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào.
Aligned to: