next up prev

Wilderness: Kasem

Language Name: Kasem
LANGID: XSMBFV
TLC: xsm

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.67
#utts aligned: 10631
Duration: 16:37:01

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 6.46

Original bible.is link: http://listen.bible.is/XSMBFV/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: XSMBFV.tar.gz


Text to speech examples (MCD=6.46)

Input Text: Matiyu
Pronunciation:  pau m A t i j u pau
TTS: 
  
Input Text: Zezi Krisi nabaara bam kuri na puli te tɩn mʋ tɩntʋ:
Pronunciation:  pau z e z i k r i s i n A b A A r A b A m k u r i n A p u l i t e t x002p n m x005p t x002p n t x005p pau
TTS: 
  
Input Text: Zezi Krisi yɩ Davidi dwi tu mʋ, Davidi dɩ maa yɩ Abraham dwi tu.
Pronunciation:  pau z e z i k r i s i j x002p d A v i d i d w i t u m x005p pau d A v i d i d x002p m A A j x002p A b r A A m d w i t u pau
TTS: 
  
Input Text: Abraham ma lʋ Yizakɩ.
Pronunciation:  pau A b r A A m m A l x005p j i z A k x002p pau
TTS: 
  
Input Text: Yizakɩ ma lʋ Zakɔbɩ.
Pronunciation:  pau j i z A k x002p m A l x005p z A k x019p b x002p pau
TTS: 
  
Input Text: Zakɔbɩ ma lʋ Zuda dɩ o zɩmbaara dɩ o nyaana.
Pronunciation:  pau z A k x019p b x002p m A l x005p z u d A d x002p o z x002p m b A A r A d x002p o n j A A n A pau
TTS: 
  
Input Text: Zuda dɩ Tamaarɩ ma lʋ Farɛsɩ dɩ Zara.
Pronunciation:  pau z u d A d x002p t A m A A r x002p m A l x005p f A r x024p s x002p d x002p z A r A pau
TTS: 
  
Input Text: Farɛsɩ ma lʋ Esrɔm.
Pronunciation:  pau f A r x024p s x002p m A l x005p e s r x019p m pau
TTS: 
  
Input Text: Esrɔm ma lʋ Aram.
Pronunciation:  pau e s r x019p m m A l x005p A r A m pau
TTS: 
  
Input Text: Aram ma lʋ Amɩnadabɩ.
Pronunciation:  pau A r A m m A l x005p A m x002p n A d A b x002p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zan. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn.
Aligned to: 
  
Text: O dɛɛn ma ba o wʋ Zude nɩ o beeri kagʋa wʋnɩ, yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ.
Aligned to: 
  
Text: O maa yǝni o ta o brɩ-ba sɩ ba lǝni ba wʋrʋ ba yagɩ kǝm-balwaarʋ, sɩ maŋa kam laan yiǝ Wɛ paarɩ dɩm na lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn.
Aligned to: 
  
Text: Zan yɩ wʋlʋ Wɛ nijoŋnu Ezayi na maŋɩ o ŋɔɔnɩ o taanɩ faŋa faŋa tɩn o wɩ:
Aligned to: 
  
Text: «Nɔɔnʋ mʋ wʋ kagʋa wʋnɩ o tɔɔlɩ o kwǝrǝ o wɩ:
Aligned to: 
  
Text: ‹Zaŋɩ-na á fɔgɩ á kwɛ dɩ́ Yuutu wʋm cwǝŋǝ kam, o na lagɩ o ba o tɔgɩ da tɩn.
Aligned to: 
  
Text: O maa maɩ kilǝ o ma ja o tǝŋǝ.
Aligned to: 
  
Text: O wʋdiu mʋ yɩ kayɩra dɩ tʋʋrʋ.
Aligned to: 
  
Text: Nɔɔna zanzan maa yǝni ba nuŋi Zeruzalɛm, dɩ Zude tɩɩnɩ dɩm maama, dɩ Zʋrdɛn bugǝ ni je sɩm, ba ve o te.
Aligned to: