next up prev

Wilderness: 中文

Language Name: 中文
LANGID: CHNUN1
TLC: cmn

Alignments: examples
Error Score (Resynth MCD): 7.67
#utts aligned: 2571
Duration: 05:50:31

TTS: examples
TTS Score (RFS MCD): 7.14

Original bible.is link: http://listen.bible.is/CHNUN1/Matt/1/D
Index files to reconstruct alignments: CHNUN1.tar.gz


Text to speech examples (MCD=7.14)

Input Text: ma tai fu yin
Pronunciation:  pau m A t A i f u j i n pau
TTS: 
  
Input Text: ya bo la han de hou yi , da wei de zi sun ( hou yi zi sun yuan wen du zuo er zi xia tong ) , ye su ji du de jia pu :
Pronunciation:  pau j A b o l A h A n d e h o u j i x016p d A w e i d e z i s u n h o u j i z i s u n j u A n w e n d u z u o e r z i k s i A t o n g x016p j e s u dZ i d u d e dZ i A p u x041p pau
TTS: 
  
Input Text: ya bo la han sheng yi sa ; yi sa sheng ya ge ; ya ge sheng you da he ta de di xiong ;
Pronunciation:  pau j A b o l A h A n s h e n g j i s A x040p j i s A s h e n g j A g e x040p j A g e s h e n g j o u d A h e t A d e d i k s i o n g x040p pau
TTS: 
  
Input Text: you da cong ta ma shi sheng fa le si he xie la ; fa le si sheng xi si lun ; xi si lun sheng ya lan ;
Pronunciation:  pau j o u d A ch o n g t A m A s h i s h e n g f A l e s i h e k s i e l A x040p f A l e s i s h e n g k s i s i l u n x040p k s i s i l u n s h e n g j A l A n x040p pau
TTS: 
  
Input Text: ya lan sheng ya mi na da ; ya mi na da sheng na shun ; na shun sheng sa men ;
Pronunciation:  pau j A l A n s h e n g j A m i n A d A x040p j A m i n A d A s h e n g n A s h u n x040p n A s h u n s h e n g s A m e n x040p pau
TTS: 
  
Input Text: sa men cong la he shi sheng bo a si ; bo a si cong lu de shi sheng e bei de ; e bei de sheng ye xi ;
Pronunciation:  pau s A m e n ch o n g l A h e s h i s h e n g b o A s i x040p b o A s i ch o n g l u d e s h i s h e n g e b e i d e x040p e b e i d e s h e n g j e k s i x040p pau
TTS: 
  
Input Text: ye xi sheng da wei wang 。 da wei cong wu li ya de qi zi sheng suo luo men ;
Pronunciation:  pau j e k s i s h e n g d A w e i w A n g x031p d A w e i ch o n g w u l i j A d e QM i z i s h e n g s u o l u o m e n x040p pau
TTS: 
  
Input Text: suo luo men sheng luo bo an ; luo bo an sheng ya bi ya ; ya bi ya sheng ya sa ;
Pronunciation:  pau s u o l u o m e n s h e n g l u o b o A n x040p l u o b o A n s h e n g j A b i j A x040p j A b i j A s h e n g j A s A x040p pau
TTS: 
  
Input Text: ya sa sheng yue sha fa ; yue sha fa sheng yue lan ; yue lan sheng wu xi ya ;
Pronunciation:  pau j A s A s h e n g j u e s h A f A x040p j u e s h A f A s h e n g j u e l A n x040p j u e l A n s h e n g w u k s i j A x040p pau
TTS: 
  
Input Text: wu xi ya sheng yue tan ; yue tan sheng ya ha si ; ya ha si sheng xi xi jia ;
Pronunciation:  pau w u k s i j A s h e n g j u e t A n x040p j u e t A n s h e n g j A h A s i x040p j A h A s i s h e n g k s i k s i dZ i A x040p pau
TTS: 
  


Alignment examples

Text: ma tai fu yin
Aligned to: 
  
Text: dang xi lv wang de shi hou , ye su sheng zai you tai de bo li heng 。 you ji ge bo shi cong dong fang lai dao ye lu sa leng , shuo :
Aligned to: 
  
Text: na sheng xia lai zuo you tai ren zhi wang de zai na li ? wo men zai dong fang kan jian ta de xing , te lai bai ta 。
Aligned to: 
  
Text: ta jiu zhao qi le ji si chang he min jian de wen shi , wen ta men shuo : ji du dang sheng zai he chu ?
Aligned to: 
  
Text: ta men hui da shuo : zai you tai de bo li heng 。 yin wei you xian zhi ji zhao , shuo :
Aligned to: 
  
Text: dang xia , xi lv an an de zhao le bo shi lai , xi wen na xing shi shen mo shi hou chu xian de ,
Aligned to: 
  
Text: ta men ting jian wang de hua jiu qu le 。 zai dong fang suo kan jian de na xing hu ran zai ta men qian tou xing , zhi xing dao xiao hai zi de di fang , jiu zai shang tou ting zhu le 。
Aligned to: 
  
Text: ta men kan jian na xing , jiu da da de huan xi ;
Aligned to: 
  
Text: bo shi yin wei zai meng zhong bei zhu zhi shi bu yao hui qu jian xi lv , jiu cong bie de lu hui ben di qu le 。
Aligned to: